• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures socials en defensa de l'ocupació: expedients de regulació temporal d'ocupació, protecció per desocupació de les persones treballadores i suport als treballadors autònoms, entre d’altres qüestions
Mesures socials en defensa de l'ocupació: expedients de regulació temporal d'ocupació, protecció per desocupació de les persones treballadores i suport als treballadors autònoms, entre d’altres qüestions


L’objectiu del Reial Decret-llei 30/20202, de 29 de setembre, publicat al BOE número 259, de 30 de setembre, és defensar l'ocupació i garantir la viabilitat futura de les empreses cobrint diferents objectius

01/10/2020

Així es prorroga l'aplicació de les mesures excepcionals previstes en l’art. 22 de l’RDLL 8/2020, de 17 de març, la vigència de la qual estava previst que acabés el 30 de setembre de 2020, així com del procediment especial regulat en l’art. 23.

D'altra banda, preveure noves mesures de suspensió i reducció de jornada causades per impediments o limitacions en el desenvolupament de l'activitat de les empreses, a conseqüència de mesures restrictives o de contenció adoptades per les autoritats competents.

L’RDLL també té com a objectiu prorrogar totes aquelles mesures complementàries de protecció de l'ocupació que s'entenen precises per a garantir la necessària estabilitat, evitant acomiadaments i destrucció de llocs de treball, previstes en els arts. 2 i 5 de l’RDLL 9/2020, de 27 de març, i en la DA 6a de l’RDLL 8/2020, de 17 de març.

Així mateix, resulta necessari atendre de manera adequada el diferent impacte que la crisi provocada per la pandèmia està causant en diferents sectors productius més directament vinculats amb els factors associats als riscos epidemiològics de la COVID-19. S'inclouen en aquest apartat les empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'activitat per la seva classificació en un codi concret de la CNAE (vid. Annex de l’RDLL), així com aquelles altres que formen part de la cadena de valor de les anteriors o que presenten una dependència econòmica acusada de les mateixes pel seu volum d'operacions o el tipus d'activitat desenvolupada. Dins d’aquest concepte d'empresa cal incloure aquelles que, des del principi de la crisi sanitària fins avui, no han arribat a recuperar a les persones treballadores regulades en percentatges significatius (menys del 65% de persones treballadores recuperades dels ERO) i que a més pertanyen a sectors específics (més del 15% de persones regulades del total d'afilades al règim general en un CNAE concret).

Finalment, s’aproven un seguit de noves mesures en favor dels treballadors autònoms, en els arts. 13 i 14, així com en la DA 4a, consisteixen a garantir uns ingressos a aquells treballadors que es veuen afectats per la suspensió de l'activitat en virtut de resolució administrativa, aquells altres que no tenen accés a una prestació ordinària de cessament, així com als treballadors autònoms de temporada que veuen reduïda la seva activitat, al mateix temps que es manté fins al 31 de gener de 2021 la prestació especial per cessament d'activitat prevista en l’art. 9 de l’RDLL 24/2020, de 26 de juny, per a aquells autònoms que l'hagin percebut durant el tercer trimestre de 2020 i mantinguin les condicions per a la seva percepció en el quart trimestre, i a facilitar l'accés a la mateixa prestació a aquells altres autònoms que, havent percebut la prestació extraordinària per cessament d'activitat fins al 30-06-2020, no van percebre la prestació però acrediten en el quart trimestre les condicions exigides per aquest article per obtenir el dret a aquesta. La prestació també en aquest cas es podrà percebre fins al 31 de gener de 2021.

L'estructura del present reial decret llei respon a tres títols, catorze articles, vuit disposicions addicionals, una disposició transitòria única i set disposicions finals, acompanyant-se d'un annex.

L'Acord Social en Defensa de l'Ocupació queda recollit al Títol I, que es reflecteix en dos capítols i en les tres primeres DA:

• El capítol I es refereix als expedients de regulació temporal d'ocupació vinculats a la COVID-19 i les mesures extraordinàries.

­ L’art. 1 inclou la pròrroga automàtica de tots els expedients de regulació temporal d'ocupació basats en l’art. 22 de l’RDLL 8/2020, de 17 de març, vigents i aplicables a la data d'entrada en vigor de l’ RDLL.

­ L’art. 2 desenvolupa previsions específiques respecte d'aquelles mesures temporals de regulació d'ocupació –suspensions i reduccions– vinculades de manera directa amb impediments de l'activitat, o amb limitacions en el desenvolupament de l'activitat normalitzada de les empreses, qualsevol que sigui el sector al qual pertanyin i causades per noves mesures de restricció o contenció sanitària adoptades per autoritats espanyoles o estrangeres, en el primer cas, o que siguin conseqüència de decisions i mesures adoptades per autoritats espanyoles, en el segon. Inclou aquest article 2 mesures específiques en matèria de cotització consistents en diferents percentatges d'exoneració en les quotes a la Seguretat Social.

­ L’art. 3 prorroga l'aplicació de l’art. 23 de l’RDLL 8/2020, de 17 de març als procediments de regulació temporal d'ocupació basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció vinculats amb la COVID-19 i iniciats després de l'entrada en vigor d’aquest reial decret, amb idèntic abast i règim jurídic que el previst a l’art. 2 de l’RDLL 24/2020, de 26 de juny, amb l'única especialitat de la pròrroga dels expedients que finalitzin a partir de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, i afegeix la possibilitat de prorrogar aquests expedients sempre que existeixi acord per a això en el període de consultes.

­ L’art. 4 reitera els límits en relació amb el repartiment de beneficis i l'exigència de transparència fiscal ja recollits a l’art. 5 de l’RDLL 24/2020, de 26 de juny, aplicant-los a les empreses incloses en l’art. 1.

­ Com a tancament i complement de les mesures extraordinàries descrites, el títol I vincula els beneficis previstos en matèria de cotitzacions a la Seguretat Social a la salvaguarda d'ocupació, establint-se per a les empreses beneficiades per les mesures en matèria de cotització un nou període de compromís de manteniment de l'ocupació (art. 5). A més, prorroga la vigència dels articles 2 i 5 de l’RDLL 9/2020, de 27 de març, relatius a les mesures extraordinàries per a la protecció de l'ocupació i a la interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals (art. 6).

• El capítol II, per part seva, recull un conjunt de mesures extraordinàries per a la protecció per desocupació de les persones treballadores, inclosa la prestació extraordinària per fi de campanya per a persones amb contracte fix discontinu, persones incloses en expedients de regulació d'ocupació que no siguin beneficiàries de prestacions per desocupació, compatibilitat de les prestacions i compensació econòmica en determinats suposats de treball temps parcial.

• Dins de l'III ASDE s'integren, així mateix, les DA 1a,2a, 3a i la DT única:

­ La DA 1a estableix un règim específic en matèria de beneficis en les cotitzacions a la Seguretat Social per a aquelles empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'activitat. A més, s'estableix la possibilitat que determinades empreses dependents indirectament o integrants de la cadena de valor de les anteriors puguin acreditar davant l'autoritat laboral aquesta condició i accedir als mateixos beneficis en matèria de cotitzacions.

­ La DA 2a preveu la Comissió de Seguiment tripartida laboral, integrada pel Ministeri de Treball i Economia social, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i per la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), la Confederació Espanyola de la Petita i mitjana empresa (CEPYME), Comissions Obreres (CC.OO) i la Unió General de Treballadors (UGT), i que tindrà com a funcions, entre altres, la valoració de les mesures recollides en el present reial decret llei així com l'anàlisi de les eventuals mesures futures per a la protecció de l'ocupació i del teixit productiu.

­ La DA 3a estableix, per part seva, que les persones treballadores que es trobin en situació de suspensió de contracte o de reducció de jornada a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ús dels referits en aquesta norma, tindran la consideració de col·lectiu prioritari per a l'accés a les iniciatives de formació del sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

­ DT única prorroga expressament la vigència d'aquells expedients autoritzats de conformitat amb la disposició addicional 1a 2 del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny.

El títol II es dedica a les mesures de suport als treballadors autònoms.

­ L’art. 13 regula una nova prestació extraordinària per cessament d'activitat de manera similar a la introduïda per l’art. 17 del DLL 8/2020, de 17 de març, per a la seva aplicació durant l'estat d'alarma en favor d'aquells autònoms que es vegin obligats a suspendre totalment les seves activitats en virtut de la resolució que pugui adoptar-se sobre aquest tema, prestació que es mantindria des de l'endemà a l'adopció de la mesura de tancament de l'activitat fins a l'últim dia del mes següent en què s'acordi l'aixecament d'aquesta, i introdueix la possibilitat d'accedir a aquesta prestació a aquells treballadors autònoms que no sent afectat pel tancament de la seva activitat veuen reduït els seus ingressos i no tenen accés a la prestació de cessament d'activitat regulada al TRLGSS.

­ L’art. 14 estableix una prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors de temporada que desenvolupin la seva activitat entre els mesos de juny a desembre de 2020 seguint la línia marcada a l’art. 10 de l’RDLL 24/2020, de 26 de juny.

­ La DA 4a regula una pròrroga de les prestacions ja causades a l'empara de l’art. 9 de l’RDLL 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial i estén el dret a aquesta prestació fins al 31 de gener a aquells treballadors autònoms en els quals concorri els requisits per al seu accés en el quart trimestre de l'any en curs.

­ La DA 5a encarrega, a la Comissió de seguiment de les mesures de suport per a la recuperació de l'activitat dels treballadors autònoms en l'àmbit de la Seguretat, Social el seguiment i avaluació de les mesures que s'estableixen en aquest reial decret llei.

­ Les DA 6a i 7a es refereixen al dret a la percepció del bo social per part de determinats col·lectius en situació de vulnerabilitat econòmica i a les conseqüències de l'aplicació indeguda d'aquest dret. Es configura una nova categorització de consumidor vulnerable, a l'efecte de la percepció del bo social d'electricitat i la protecció especial enfront de la interrupció del subministrament, per a aquelles unitats familiars en les quals algun dels seus membres es trobi en situació de desocupació, Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTE), o hagi vist reduïda la seva jornada per motiu de cures, en cas de ser empresari, o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua substancial d'ingressos, de manera que els ingressos totals es trobin per sota d'uns determinats llindars. La percepció del bo social sota aquesta nova modalitat tindrà una durada limitada, fins al 30 de juny de 2021, podent a partir del llavors sol·licitar-se el bo social sota la resta de supòsits regulats en el Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre.

­ La DA 8a estableix una bonificació del pagament dels drets aranzelaris notarials i registrals derivats de la formalització i inscripció de la novació del préstec, lísing i rènting que inclogui la moratòria assenyalada als arts. 18 al 23 de l’RDLL 26/2020 de 7 de juliol de 2020. Aquesta moratòria suposa una continuació a altres anteriors establertes des de l'inici de l'Estat d'Alarma per a alleujar la situació de liquiditat de les empreses i autònoms afectades per la crisi de la COVID-19.

La DF 1a modifica la DA 5a de la Llei d'enjudiciament criminal amb la finalitat que les resolucions judicials fermes per la comissió d'un delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les seves formes, en què la víctima fos ascendent, descendent, germà, cònjuge o ex cònjuge de l'investigat, o estigués o hagués estat lligat a ell per una relació d'afectivitat anàloga a la conjugal tingui el seu reflex a l'hora de reconèixer la prestació d'ingrés mínim vital.

La DF 2a preveu la modificació del número 30 de l’art. 45.I.B) del Text refós de la Llei de l'Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, declarant exemptes de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats les escriptures de formalització de les moratòries de préstecs i crèdits hipotecaris i d'arrendaments, préstecs, lísing i rènting sense garantia hipotecària que es produeixin en aplicació de la moratòria hipotecària per al sector turístic, i de la moratòria per al sector del transport públic de mercaderies i discrecional de viatgers amb autobús.

La DF 3a introdueix modificacions en la regulació de les prestacions familiars de la Seguretat Social, en la seva modalitat no contributiva.

La DF 4a modifica l’RDLL 11/2020, de 31 de març, a fi d'ampliar fins al 31 de gener de 2021 el termini màxim de suspensió del procediment de desnonament i dels llançaments per a llars vulnerables sense alternativa residencial; a més, s'estén fins al 31 de gener de 2021 la possibilitat de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda, quan l'arrendador sigui una gran tenedor o entitat pública, en els termes establerts en aquest reial decret llei; i s'amplien fins a aquesta mateixa data del 31 de gener de 2021 els contractes d'arrendament d'habitatge que poden acollir-se a la pròrroga extraordinària de sis mesos, en els mateixos termes i condicions del contracte en vigor, sempre que el propietari, persona física, no hagi comunicat la necessitat de l'habitatge, en compliment dels terminis i condicions establerts a l’art. 9.3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

D'altra banda, la DF 5a preveu una modificació de l'Ingrés Mínim Vital. En concret, a través d'aquest reial decret llei es completa la reforma iniciada amb l’RDLL 28/2020, de 22 de setembre, garantint-se amb aquesta reforma que queden corregits aquells punts foscos de la norma que provocaven inseguretat jurídica i aquells altres que obligaven a desestimar el reconeixement de les prestacions, causant la desprotecció d'aquells que són creditors d'aquesta.

Finalment, les DF 6s recull el títol competencial i la DF 7a recull l'entrada en vigor de l’RDLL, que serà el mateix dia de la publicació al BOE, és a dir el 30 de setembre de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC