• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Vic i de Manlleu
Mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Vic i de Manlleu


Resolució SLT/2397/2020, de 30 de setembre, publicada al DOGC número 8238, d’1 d’octubre de 2020

01/10/2020

Mitjançant aquesta resolució s'estableixen mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 als municipis de Vic i de Manlleu, en els termes indicats en els apartats següents:

- Desplaçaments personals

Es recomana que la població romangui al seu domicili i que només surti per:

Anar al lloc de treball, sempre que no es pugui teletreballar.

Assistir a centres sanitaris.

Assistir als centres docents (inclosos els universitaris), i fer activitats de lleure infantil i juvenil (incloses extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).

Tenir cura de persones grans, menors o dependents.

Accedir a establiments comercials d’alimentació (altres establiments, amb cita prèvia). Tots han de limitar l’aforament a l’equivalent a 2,5 m2 per persona.

Desplaçar-se a entitats financeres i d’assegurances o per requeriments en òrgans públics, judicials o notarials.

Per renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

Fer trobades i activitats culturals, de lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual.

Fer mudances.

Atendre els horts familiars d’autoconsum.

Per exàmens o proves oficials inajornables.

Per causa de força major o situació de necessitat.

- Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)

Els contactes s’han de limitar, sempre que sigui possible, al grup de convivència habitual i estable i a grups reduïts.

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que siguin convivents, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic (exceptuant transport públic, àmbit laboral, àmbit docent, activitats de lleure infantil i juvenil, activitats de culte i actes religiosos, o altres àmbits que ja tenen una regulació específica en plans sectorials).

En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum d’aliments ni de begudes.

No poden participar en trobades i/o reunions persones amb símptomes de COVID-19 ni que estiguin en aïllament o quarantena.

S'han de mantenir i extremar les mesures de protecció ja establertes.

No es pot fumar ni al carrer ni en espais a l’aire lliure si no és possible respectar una distància entre persones d’almenys 2 metres.

- Activitats d’hostaleria i restauració, es limita l’aforament:

A l’interior de l’establiment al 50% de l’autoritzat, garantint una distància d'1,5 metres entre taules o grups de taules i consumint a taula.

A les terrasses al 50% de l'autoritzat i garantint una distància de 2 metres entre taules o grups de taules.

Cartells indicatius de l’aforament autoritzat.

Preferentment servei a domicili i comandes per emportar.

Horari de tancament 01:00 h. No poden accedir-hi clients des de les 00:00 h.

Als espais comuns dels hotels al 50% de l'autoritzat.

- Equipaments culturals i als establiments on es desenvolupin espectacles públics, esdeveniments o activitats esportives i lúdiques (com ara piscines descobertes), es limita l'aforament al 70% de l'habitual.

- Les activitats docents, les activitats de lleure infantil i juvenil i les activitats d'intervenció socioeducativa han d’aplicar rigorosament les mesures especifiques de prevenció i protecció de la salut.

- Els actes religiosos, inclosos casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres han de limitar l'assistència al 50% de l'aforament.

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en la resolució. L'incompliment de les mesures recollides en aquesta resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Aquesta resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC, és a dir, l’1 d’octubre de 2020, i s'estableix la durada de les mesures en un termini de 15 dies.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC