• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i de l'impost sobre les estades en establiments turístics, i en l'àmbit pressupostari i administratiu
Mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i de l'impost sobre les estades en establiments turístics, i en l'àmbit pressupostari i administratiu


El present decret llei, que s'estructura en dos capítols, tres articles, quatre disposicions addicionals, una disposició transitòria i dues disposicions finals, incorpora en l'articulat noves mesures tributàries que complementen les mesures anteriors relatives als dos impostos assenyalats, atenent a l'excepcionalitat de la situació econòmica actual, marcada per una recuperació més lenta, fràgil, incerta i asimètrica del que es preveia a la primavera (Decret-llei 33/2020, de 30 de setembre, publicat al DOGC número 8238, d’1 d’octubre de 2020)

01/10/2020

Pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, l’art. 1 disposa l'aplicació de la tarifa més baixa prevista inicialment per al 2019, i l’art. 2, d'una banda, estableix la regla de càlcul de la base imposable per als vehicles de les categories L3e, L4, L5e i L7e (motocicletes) que no disposen de dades d'emissió oficial, i de l'altra, aprova una bonificació de la quota per als vehicles que tinguin reconeguda la qualificació de clàssic. Finalment, la disposició addicional primera estableix l'exigibilitat del tribut per a tots els vehicles subjectes a l'impost a partir del 31 de desembre del 2020.

L’art. 3 estableix la possibilitat que els obligats tributaris de l'impost sobre les estades en establiments turístics puguin sol·licitar, excepcionalment, l'ajornament o el fraccionament del pagament dels deutes derivats de l'autoliquidació de l'impost corresponent als semestres compresos entre l'1 d'octubre del 2019 i el 31 de març del 2020 i entre l'1 d'abril del 2020 i el 30 de setembre del 2020. Aquesta previsió suposa exceptuar la regla de l'article 65.2.f de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, precepte d'aplicació supletòria per als tributs propis. Cal insistir, però, que aquesta possibilitat té caràcter excepcional, en la mesura que només es pot sol·licitar en relació amb els dos semestres assenyalats, amb l'objectiu de donar resposta a les dificultats econòmiques que afecten especialment el sector turístic.

En relació amb les DA, la 1a determina, com ja s'ha dit, l'exigibilitat de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica a partir del 31 de desembre del 2020, i deixa sense efecte l'impost meritat en l'exercici del 2019.

La DA 2a fa referència a la incorporació de crèdits del Fons COVID-19 que l'Administració general de l'Estat va aprovar mitjançant l’RDLL 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del Fons COVID-19 i s'estableixen les regles relatives a la distribució i lliurament. Aquest Fons es va dotar amb un import global de 16.000 milions d'euros per transferir a les diferents comunitats autònomes, a fi que disposin de més finançament per poder fer front a l'increment de despesa motivada per la crisi de la COVID-19.

Així mateix, la DA 4a preveu que fins que no s'aprovi el desenvolupament reglamentari a què fa referència l'article 11.3 de la Llei 16/1984, de l'estatut de la funció interventora, el contingut i la durada de les proves selectives i dels cursos selectius de formació de les seves escales es regulen per les disposicions vigents. Aquesta previsió la justifica la imperiosa necessitat de dotar el cos d'intervenció amb nous efectius perquè pugui atendre les funcions de control econòmic i financer de l'activitat ordinària l'Administració de la Generalitat de Catalunya, així com de l'activitat derivada dels crèdits del Fons COVID-19.

En darrer terme, la DF 1a primera modifica l'annex de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge, en el sentit d'afegir Mollet del Vallès com a municipi inclòs dins la declaració transitòria d'àrees amb mercat d'habitatge tens, vist que concorren en aquest municipi els requisits establerts a la disposició transitòria segona de la Llei 11/2020, del 18 de setembre.

Finalment, la DF 2a estableix l'entrada en vigor immediata del decret llei, atesa la urgència de l'aplicació de les previsions, és a dir l’1 d’octubre.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC