• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Aplicació de noves mesures al personal de la Generalitat davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya
Aplicació de noves mesures al personal de la Generalitat davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya


La Resolució PDA/2554/2020, de 16 d’octubre, publicada al DOGC número 8249, de 19 d’octubre, s'adreça als departaments i organismes autònoms de la Generalitat i afecta el personal d'administració i tècnic i el personal laboral subjecte al VI Conveni col·lectiu únic que presta serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i als seus organismes autònoms. Així mateix, les mesures establertes per la resolució han d'inspirar les que resultin aplicables al sector públic adscrit als departaments de la Generalitat (aquesta resolució no s’aplica a les entitats locals tanmateix pel seu caràcter orientatiu per al món local l’FMC la inclou en el seu recull normatiu diari)

19/10/2020

El règim de prestació de serveis en la modalitat exclusiva de teletreball té caràcter prioritari i únicament es poden prestar serveis presencials quan, per la naturalesa de l'activitat, no es puguin dur a terme en la modalitat de teletreball. El règim de prestació de serveis en la modalitat de teletreball es regeix per les previsions de l’RDLL 29/2020, de 29 de setembre, i el que s'estableix al punt 7 de la Instrucció 6/2020, de 30 de juny.

Per al personal que, per la naturalesa de la seva activitat, no pugui prestar serveis en règim de teletreball, els plans de contingència departamentals han d'habilitar fórmules de reorganització interna i flexibilitat horària als efectes de minimitzar riscos per a la salut del personal i, en concret, s'ha de garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima i evitar la coincidència massiva d'empleats i usuaris durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

Als empleats públics inclosos en els grups vulnerables davant la infecció de la COVID-19 els és d'aplicació el punt 7.1 de la Instrucció 5/2020, de 24 de maig.

Els empleats públics amb fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec que, per la naturalesa de les funcions del lloc de treball, hagin de prestar serveis presencials gaudiran de preferència en l'aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d'horaris especials habilitats a la Instrucció 6/2020, de 30 de juny.

Els empleats públics que han estat contagiats amb la COVID-19 i els que hagin de fer aïllament domiciliari restaran en situació d'incapacitat temporal amb la consideració excepcional de situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social.

Els empleats públics que tenen al seu càrrec menors de 12 anys o persones en situació de dependència que han de fer aïllament tot i no haver estat contagiats amb la COVID-19, prestaran serveis en règim de teletreball amb l'aplicació de qualsevol sistema de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d'horaris especials. La situació d'aïllament preventiu de la persona en situació de dependència o del menor s'acredita mitjançant comunicat del centre de gent gran i discapacitat, centre educatiu o llar d'infants o bé amb la declaració responsable de la persona interessada. Aquesta circumstància podrà ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables del personal i per la Inspecció General de Serveis de Personal.

En el cas que, per la naturalesa de les funcions del lloc de treball, no es puguin prestar serveis en règim de teletreball s'aplicaran els sistemes de flexibilitat horària, règim de torns, fixació d'horaris especials, adaptació funcional o atribució temporal de funcions previstes a les Instruccions 5 i 6/2020 d'aquesta Secretaria. Si tot i així no resulta possible l'adequada atenció de la persona en situació de dependència o del menor a càrrec, s'autoritzarà el permís per conciliació a què fa referència el punt 8.2 de la Instrucció 5/2020, amb les mateixes condicions i requisits que s'hi estableixen. Aquest permís retribuït es pot concedir igualment durant una part de la jornada de treball sempre que s'acrediti que no pot atendre's adequadament la persona en situació de dependència o el menor a càrrec.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC