• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures sobre la gratuïtat de les trucades efectuades pels ciutadans al telèfon 061
Mesures sobre la gratuïtat de les trucades efectuades pels ciutadans al telèfon 061


L’Acord GOV/128/2020, de 20 d'octubre, publicat al DOGC número 8252, de 22 d’octubre, estableix que el cost de les trucades pel servei prestat pel telèfon 061 serà assumit per la Generalitat de Catalunya com una mesura de foment en matèria assistencial i sanitària atesa la seva gratuïtat per part dels usuaris, establerta a l'apartat 1 de l'article 1 del DLL 6/2020, de 12 de març

22/10/2020

També resol que les empreses operadores no signants de l'Acord per a la connectivitat de les persones i empreses amb l'Administració general de l'Estat, de data 20 de març de 2020, i que no hagin repercutit el cost del telèfon 061 en els seus usuaris durant l'estat d'alarma, poden sol·licitar l'import del cost de les trucades efectuades pels usuaris, en els termes que es determinin en la subvenció que es convocarà a aquest efecte.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'acord
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC