• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Declarat el segon estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2
Declarat el segon estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2


El Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, publicat al BOE número 282, de 25 d’octubre, declara l’estat d’alarma, que afecta a tot el territori nacional i que finalitzarà a les 00:00h del dia 9 de maig de 2021, sense perjudici de les pròrrogues que puguin establir-se. L’autoritat competent serà el Govern de l’Estat i a cada comunitat autonomia i ciutat amb Estatut d'autonomia, l'autoritat competent delegada serà qui ostenti la presidència d’aquesta

26/10/2020

Les autoritats competents delegades queden habilitades per dictar, per delegació del Govern de l’Estat espanyol, les ordres, resolucions i disposicions per a l'aplicació del què es preveu en els arts 5 a 11. Per a això, no serà precisa la tramitació de cap procediment administratiu ni serà aplicable el que es preveu en el segon paràgraf de l’art. 8.6 (entrada a domicilis i altres llocs on calgui el consentiment del titular) i en l’art. 10.8 de l’LRJCA (autorització o ratificació judicial de mesures sanitàries).


Limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn (art. 5)

• Durant el període comprès entre les 23.00 i les 6.00 hores, les persones únicament podran circular per les vies o espais d'ús públic per a la realització de les següents activitats:

a) Adquisició de medicaments, productes sanitaris i altres béns de primera necessitat.

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Assistència a centres d'atenció veterinària per motius d'urgència.

d) Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.

e) Retorn al lloc de residència habitual després de realitzar algunes de les activitats previstes en aquest apartat.

f) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

g) Per causa de força major o situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.

i) Proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei, quan resulti necessari per a la realització de les activitats previstes en els paràgrafs anteriors.

L'autoritat competent delegada corresponent podrà determinar, en el seu àmbit territorial, que l'hora de començament de la limitació prevista en aquest articles sigui a les 22.00 i les 00.00 hores i l'hora de finalització d'aquesta limitació sigui entre les 5.00 i les 7.00 hores.


Limitació de l'entrada i sortida a les comunitats autònomes i ciutats amb Estatut d'autonomia (art. 6)

Es restringeix l'entrada i sortida de persones del territori de cada comunitat autònoma i de cada ciutat amb Estatut d'autonomia excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels següents motius:

a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

b) Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.

c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.

d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar.

e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment de carburant en territoris limítrofs.

g) Actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials.

h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

i) Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.

j) Per causa de força major o situació de necessitat.

k) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.

L'autoritat competent delegada que correspongui podrà, addicionalment, limitar l'entrada i sortida de persones en àmbits territorials de caràcter geogràficament inferior a la CA i ciutat amb Estatut d'autonomia, amb les excepcions previstes en l'apartat anterior.

No estarà sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit a través dels àmbits territorials en què resultin d'aplicació les limitacions previstes en aquest article.

 

Limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats (art. 7)

La permanència de grups de persones en espais d'ús públic, tant tancats com a l'aire lliure, quedarà condicionada al fet que no se superi el nombre màxim de 6 persones, tret que es tracti de convivents i sense perjudici de les excepcions que s'estableixin en relació a dependències, instal·lacions i establiments oberts al públic.

• La permanència de grups de persones en espais d'ús privat quedarà condicionada al fet que no se superi el nombre màxim de 6 persones, tret que es tracti de convivents.

• En el cas de les agrupacions en què s'incloguin tant persones convivents com persones no convivents, el nombre màxim a què es refereix el paràgraf anterior serà de sis persones.

L'autoritat competent delegada corresponent podrà determinar, en el seu àmbit territorial, a la vista de l'evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, prèvia comunicació al Ministeri de Sanitat i d'acord amb el que es preveu en l'article 13, que el nombre màxim a què es refereix l'apartat anterior sigui inferior a sis persones, tret que es tracti de convivents.

• Així mateix, d'acord amb el què es preveu en l’art. 10, les autoritats competents delegades podran, en el seu àmbit territorial, establir excepcions respecte a persones menors o dependents, així com qualsevol altra flexibilització de la limitació prevista en aquest article.

• Les reunions en llocs de trànsit públic i les manifestacions realitzades en exercici del dret fonamental regulat en l’art. 21 de la Constitució podran limitar-se, condicionar-se o prohibir-se quan en la prèvia comunicació presentada pels promotors no quedi garantida la distància personal necessària per impedir els contagis.

No estaran incloses en la limitació prevista en aquest article les activitats laborals i institucionals ni aquelles per a les quals s'estableixin mesures específiques en la normativa aplicable.

 

Limitació a la permanència de persones en llocs de culte (art. 8)

• Es limita la permanència de persones en llocs de culte mitjançant la fixació, per part de l'autoritat competent delegada corresponent, d'aforaments per a les reunions, celebracions i trobades religioses, atès el risc de transmissió que pogués resultar de les trobades col·lectives. Aquesta limitació no podrà afectar en cap cas l'exercici privat i individual de la llibertat religiosa.


Eficàcia de les limitacions (art. 9)

• Les mesures previstes als arts. 6, 7 i 8 seran eficaços en el territori de cada comunitat autònoma o ciutat amb Estatut d'autonomia quan l'autoritat competent delegada respectiva ho determini, a la vista de l'evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, prèvia comunicació al Ministeri de Sanitat i d'acord amb el que es preveu a l'article 13. L'eficàcia de la mesura no podrà ser inferior a set dies naturals.

• La mesura prevista a l’art. 6 no afecta el règim de fronteres. Sense perjudici de l'anterior, en el cas que aquesta mesura afecti un territori amb frontera terrestre amb un tercer Estat, l'autoritat competent delegada el comunicarà amb caràcter previ al Ministeri de l'Interior i al Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació.

• La mesura prevista a l’art. 5 (mobilitat en horari nocturn) serà eficaç a tot el territori nacional en el moment de l'entrada en vigor d'aquest RD.

 

Flexibilització i suspensió de les limitacions (art. 10)

L'autoritat competent delegada a cada comunitat autònoma o ciutat amb Estatut d'autonomia podrà, en el seu àmbit territorial, a la vista de l'evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, prèvia comunicació al Ministeri de Sanitat i d'acord amb el què es preveu a l’art. 13, modular, flexibilitzar i suspendre l'aplicació de les mesures previstes als arts. 6, 7 i 8, amb l'abast i àmbit territorial que determini. La regressió de les mesures fins a les previstes als esmentats articles es farà, si escau, seguint el mateix procediment.


Prestacions personals (art. 11)

• Les autoritats competents delegades podran imposar en el seu àmbit territorial la realització de les prestacions personals obligatòries que resultin imprescindibles en l'àmbit dels seus sistemes sanitaris i sociosanitaris per respondre a la situació d'emergència sanitària que motiva l'aprovació d'aquest reial decret.


Gestió ordinària dels serveis (art. 12)

• Cada Administració conservarà les competències que li atorga la legislació vigent, així com la gestió dels seus serveis i del seu personal, per adoptar les mesures que estimi necessàries, sense perjudici del què s'estableix en aquest reial decret.


Coordinació a través del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (art. 13)

• El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sota la presidència del Ministre de Sanitat, podrà adoptar a aquest efecte tots els acords que procedeixin, inclòs, si escau, l'establiment d'indicadors de referència i criteris de valoració del risc.


Rendició de comptes (art. 14)

• En cas de pròrroga, el Ministre de Sanitat compareixerà quinzenalment davant la Comissió de Sanitat i Consum del Congrés dels Diputats per donar compte de l'aplicació de les mesures previstes en aquest RD.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC