• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


D'acord amb l'informe del director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya de 25 d'octubre de 2010, que evidencia la greu situació epidemiològica a Catalunya i el seu impacte en la capacitat del sistema sanitari, i en execució del Decret 127/2020, de 25 d'octubre, la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, publicada al DOGC número 8254, de 25 d’octubre, estableix restriccions a la mobilitat de les persones entre les 22.00 hores i les 06.00 hores, amb la finalitat d'evitar activitats nocturnes d'alt risc, llevat d'aquells desplaçaments o activitats considerats de caràcter essencial

26/10/2020

En aquest sentit, l'annex 3 del DLL 27/2020, de 13 de juliol, preveu que les resolucions que s'adoptin per controlar la pandèmia poden comprendre, entre altres previsions, la limitació de desplaçaments, tret d'aquells considerats essencials, sempre que es realitzin de manera individual o amb la unitat de convivència i amb totes les mesures de precaució higièniques i de distanciament. El mateix annex 3 determina quins desplaçaments es poden considerar essencials, la majoria dels quals s'han de realitzar fora de l'horari de 22.00 hores a 06.00 hores a què fa referència la limitació establerta en la present resolució, tret de determinats supòsits que s'hi especifiquen.

Aquesta resolució produeix efectes a partir de la seva publicació al DOGC, és a dir des del 25 d’octubre de 2020.


Mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

• Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

S'exclouen d'aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament:

- Desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons d'urgència, sempre que sigui a la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.

- Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial.

- S'inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per a realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.

- Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics que s'esmenten a l'apartat 2.

- Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.

- S'inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el corresponent certificat.

- Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.

- Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses relacionades anteriorment.

- Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.

- Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.

• Igualment, durant l'horari de restricció de la mobilitat és permesa la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.

La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l'àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

 

Horaris de tancament:

L'horari d'obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç minorista i de restauració, i de les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives autoritzades d'acord amb la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar les 21.00 hores o les 22.00 hores en cas d'activitats culturals i espectacles públics i de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, tret de les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del DLL 27/2020, de 13 de juliol.


Aplicabilitat

• Les mesures contingudes en aquesta resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

• Aquestes mesures, mentre sigui aplicable aquesta resolució o, si escau, la resolució que n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte en allò que fa referència a l'horari de tancament de les activitats, els apartats 5, 8 i 10 de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre.

 

Inspecció i règim sancionador

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta resolució.

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el DLL 30/2020, de 4 d'agost.


Informes periòdics i durada

• S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de la mesura adoptada en la present resolució.

• S'estableix la durada de la mesura en un termini de 15 dies.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC