• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'estableixen noves mesures de salut pública a Catalunya per contenir el brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19
S'estableixen noves mesures de salut pública a Catalunya per contenir el brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19


En execució de les previsions emparades en l'estat d'alarma, es determina la limitació de l'entrada i sortida de persones a Catalunya, i, addicionalment, mentre estigui en vigor aquesta restricció, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, la limitació de l'entrada i la sortida de cada municipi, i s'estableixen els motius de desplaçament que siguin excepció d'aquesta mesura restrictiva amb el propòsit d'incidir al màxim en la capacitat de transmissió del virus. Així mateix, manté la limitació de les reunions i trobades familiars i socials, (àmbit públic i privat), com a màxim de sis persones, llevat que siguin convivents; i pel que fa als actes religiosos, en redueix l'aforament permès al 30% (Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, publicada al DOGC número 8259, de 30 d’octubre)

30/10/2020

Així mateix, en data 29 d'octubre de 2020, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha emès un nou informe justificatiu de l'adopció de les mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19. Aquest informe preveu els aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i de salut pública a proposta de la mateixa Agència, acredita la situació actual de risc de contagi, la situació de control de la pandèmia, la suficiència de les mesures i proposa prorrogar determinades mesures de les previstes a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, però també un seguit de noves mesures a adoptar, amb caràcter obligatori, per a tot Catalunya d'acord amb les que estan previstes en l'annex 3 del Decret llei 27/2020 esmentat, amb una proposta de durada inicial de 15 dies.

D'acord amb aquest informe, que evidencia la greu situació epidemiològica a Catalunya i el seu impacte en la capacitat del sistema sanitari, la resolució posa l'accent també en la mobilitat com a factor determinant i obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible. Així mateix, reforça les mesures de contenció respecte de les actualment previstes per a tot Catalunya en aquells àmbits que l'evidència científica identifica que són de major risc per a la transmissió comunitària, amb l'objectiu imprescindible d'intentar aplanar i doblegar la corba de contagis. En aquest sentit, entre d'altres, se suspèn l'obertura al públic de determinades activitats culturals, de les activitats recreatives i d'espectacles públics que encara romanien obertes, i dels equipaments i instal·lacions esportives; se suspenen les activitats del lleure infantil i juvenil i se suspèn majoritàriament el desenvolupament de les activitats extraescolars; també, respecte del sector del comerç minorista s'introdueixen noves restriccions, que afecten les condicions d'obertura i els aforaments.

La resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC, és a dir el 30 d’octubre de 2020.

 

Mesures especials en matèria de salut pública:

Es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre. Així mateix, es limita l'entrada i la sortida de persones de Catalunya i de l'àmbit territorial municipal i s'amplien les mesures restrictives en relació amb diverses activitats, en els termes indicats en els apartats següents.

• Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta resolució o, si escau, la resolució que n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, així com les establertes a l'apartat 4 de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost.

• Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, relativa al consum de begudes alcohòliques.

• Les mesures contingudes en aquesta resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

 

Limitació de l'entrada i sortida de persones:

• Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius següents:

a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.

b) Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.

c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.

d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar.

e) Assistència i cura a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.

g) Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.

h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

i) Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.

j) A causa de força major o situació de necessitat.

k) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.

• Addicionalment, durant el temps de vigència de l'esmentada mesura de restricció, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal, amb les excepcions previstes en el punt anterior.

S'exceptuen d'aquesta restricció els desplaçaments, dins la mateixa comarca, motivats per la visita als cementiris els dies 31 d'octubre i 1 de novembre.

• S'exceptuen d'aquesta restricció les activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs.

• Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades d'acord amb l'apartat 9 de la resolució.

• No està sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit.

 

Desplaçaments personals:

• Sens perjudici de les restriccions a la mobilitat establertes per aquesta resolució i per la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre (restriccions mobilitat nocturna), o, si escau, resolució que la prorrogui, es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

• En tot cas, a més de les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de mascareta, es recomana que s'adopti una estratègia de desplaçaments basada en les "bombolles de convivència” o la "bombolla ampliada”, la qual cosa afavoreix una sociabilitat i un suport adaptats al moment epidèmic actual. El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat. La "bombolla de convivència” fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social.

El grup ha de ser tan estable com sigui possible. Els contactes fora de la "bombolla de convivència” s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren la "bombolla ampliada”. La "bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la "bombolla de convivència” més un altre grup o uns altres grups acotats de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la "bombolla de convivència” amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser tan estable com sigui possible.


Mesures de prevenció i higiene en centres de treball:

S'obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible. A aquest efecte, han d'implementar treball a distància o teletreball, llevat quan és impossible desenvolupar l'activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho. En aquest darrer cas s'han d'establir horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars.

• Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han d'adoptar, als centres de treball, entre d'altres, les mesures següents:

a) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.

b) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries i, en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint-ne o esglaonant-ne l'ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el distanciament entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre d'altres.

c) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.

d) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic, d'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, o bé quan hi ha desplaçaments per l'interior del centre de treball. En el cas d'espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no n'és obligatori l'ús, sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.

e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

 

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la "bombolla de convivència”, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.

• En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes. S'exceptuen de la prohibició de consum d'aliments i begudes en espais púbics els àpats que es puguin fer a l'aire lliure en les sortides escolars i en l'àmbit de les activitats d'intervenció socioeducativa.

No es consideren incloses en la prohibició les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic. Tampoc s'hi inclouen les activitats docents (incloses les universitàries), les activitats extraescolars permeses d'acord amb l'apartat 12 d'aquesta resolució i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, les quals es duen a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials de represa aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada.

No s'aplica tampoc a les activitats culturals que poden romandre obertes les quals se subjecten al corresponent pla sectorial de represa aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

• Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació i de participació política, el qual pot ser exercit en les condicions que determini l'autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

 

Empreses de serveis i comerç minorista

• Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari, social o sociosanitari. Queden exclosos d'aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell. La prestació de serveis s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.

• Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials. Els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials o recintes comercials i estiguin dedicats exclusivament a la venda de productes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària poden romandre oberts. També poden obrir al públic aquells establiments comercials que es trobin dins dels centres o recintes comercials, que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats i comptin amb accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30%.

• L'obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes detallistes queda condicionada a:

a. Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats.

b. Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.

c. En el cas d'establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 800 m metres quadrats, que acotin l'espai d'obertura al públic a l'esmentada superfície, i redueixin al 30% de l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat que correspongui a aquesta superfície.

Els establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil i centres de jardineria poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.

Tots els establiments han d'aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

• Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via Internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament ha d'evitar el contacte directe amb el client mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.


Actes religiosos i cerimònies civils

• Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 30% de l'aforament.

 

Ús del transport públic

• El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Se'n pot ajustar l'oferta en horari nocturn i caps de setmana, en funció de l'evolució de la demanda. L'oferta d'hora punta s'ha de mantenir entre les 6:00 hores i les 9.00 hores dels dies laborables.

• Els usuaris del transport públic s'han d'abstenir d'activitats que comportin treure's la mascareta, com menjar.

• Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats hi han de disposar dispensadors de gel hidroalcohòlic.

• Seguint criteris comuns establerts per les autoritats de transport públic, els operadors han d'utilitzar els seus mitjans de difusió per informar clarament les persones usuàries de les indicacions d'autoprotecció que han de seguir.

 

Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives

Se suspèn l'obertura al públic de les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, en els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, dels establiments amb llicència per a l'exercici de les activitats recreatives musicals de cafè teatre, cafè concert i sales de concert.

• Els arxius, museus, sales d'exposicions, galeries d'art, i centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l'aforament al 33% de l'autoritzat. En cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic. L'accés a les biblioteques es limita a la recollida i lliurament de documents reservats per al préstec.

Se suspèn l'obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius, a excepció dels centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com de les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

S'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes per ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d'aquesta resolució, a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals que s'han de celebrar sense assistència de públic.

Se suspèn l'obertura al públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables. Així mateix, es prohibeix l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.

Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No es permet l'ús d'aquests espais a partir de les 20 hores.

 

Activitats relacionades amb el joc

Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

 

Activitats d'hoteleria i restauració

Se suspèn l'obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment.

• Resten exclosos d'aquesta suspensió:

­ Els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sense perjudici que també puguin prestar serveis de lliurament a domicili o recollida a l'establiment.

­ Els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social.

­ Altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.

• En les àrees de servei d'autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament al mateix establiment.

 

Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts)

Les activitats docents, i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.

• Els centres educatius han d'aplicar les mesures d'ensenyament previstes als seus plans d'organització del curs 2020-2021 per tal de reduir l'assistència presencial d'alumnat d'estudis post obligatoris, això és, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior.

Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu,

• En queden exceptuades les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d'alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per l'activitat lectiva.

• Als efectes d'aquesta resolució, no tenen consideració d'activitat extraescolar la formació que imparteixen els centres d'educació d'adults, les escoles oficials d'idiomes i els ensenyaments de règim especial reglats. En aquests casos, els centres han d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.

 

Activitats docents universitàries

• En l'àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.

 

Equipaments cívics

• En els equipaments cívics no es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que impliqui la presencialitat dels participants. Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personals permeses en aquesta resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.


Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

• Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.

• Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

Actuacions policials

Totes les actuacions policials del cos de Mossos d'Esquadra i de les policies locals de Catalunya s'han de dur a terme preferentment a través de mitjans telemàtics, garantint en tot cas els drets de la persona detinguda o investigada. En especial, ha de garantir-se en qualsevol cas el dret de defensa dels acusats i investigats i el dret a l'assistència lletrada efectiva, a la interpretació i traducció i a la informació sobre el motiu de detenció o investigació.

• Per a l'assistència telemàtica a la persona detinguda en centres policials, la comunicació de les persones privades de llibertat amb la seva advocada o advocat s'ha de fer, de conformitat amb el que disposa l'article 520.2.c) de la Llei d'enjudiciament criminal, mitjançant videoconferència. S'ha de facilitar mitjançant remissió al correu corporatiu de la lletrada o lletrat una còpia de l'atestat, o almenys, d'aquells elements de les actuacions que siguin essencials per qualificar la legalitat de la detenció o privació de llibertat. S'ha de procedir a la presa de manifestació de la persona privada de llibertat mitjançant sistema de videoconferència, aixecant-ne acta l'instructor, en què es faran constar aquestes circumstàncies, acta que ha de ser remesa, juntament amb la informació de drets, a la lletrada o lletrat què presta l'assistència i que ha de retornar signats.

En la mesura que la presencialitat no estigui expressament justificada per l'autoritat judicial, s'ha de minimitzar el desplaçament i la mobilitat de detinguts de comissaries a dependències judicials, amb l'ús intensiu de les eines telemàtiques, de conformitat amb l'article 14 de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de justícia.

• Modificació de la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre:

­ Es modifica l'apartat 2, el qual, mentre estigui en vigor, queda redactat de la manera següent:

Redacció actual

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per resolució de les autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, o la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores en cas d'activitats culturals. En el cas de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

S'exceptuen d'aquesta limitació les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.

Redacció anterior

L'horari d'obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç minorista i de restauració, i de les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives autoritzades d'acord amb la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, modificada per la Resolució SLT/2568/ 2020, de 19 d'octubre, o, si escau, resolució que la substitueixi, és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar les 21.00 hores o les 22.00 hores en cas d'activitats culturals i espectacles públics i de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, tret de les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.

 

Inspecció i règim sancionador

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta resolució.

• L'incompliment de les mesures recollides en aquesta resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost.

 

Mesures de coordinació i seguiment policial

• Per tal de fer un seguiment i avaluació, tant quantitativa com qualitativa, de les mesures adoptades en el marc de les resolucions vigents així com de les incidències rellevants que puguin produir-se, i d'acord amb les funcions i organització previstes pel Grup d'Ordre del Pla d'actuació del PROCICAT per a malalties emergents, les policies locals de Catalunya han de remetre diàriament un informe amb les novetats més importants i amb els indicadors actualitzats al canal telemàtic de la PG-ME habilitat per al seguiment de la pandèmia del SARS-CoV-2:

a. Nombre d'efectius policials afectats per la COVID

b. Nombre de persones identificades

c. Nombre d'actes de denúncia a persones

d. Nombre d'actes de denúncia a locals

e. Nombre de locals tancats

f. Qualsevol altre incident rellevant

• En l'àmbit local, i sens perjudici de les comunicacions de la Sub-direcció General de Coordinació de la Policia de Catalunya, la coordinació operativa dels dispositius policials s'ha de dur a terme entre els comandaments de les policies locals i els comandaments territorials de les àrees bàsiques policials (ABP).

 

Informes periòdics i durada

• S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures.

• La durada de les mesures previstes en aquesta resolució s'estableix en 15 dies. En el cas de les mesures derivades del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre (apartats 2, 5 i 7, pel que fa als actes religiosos), la seva durada es condiciona al fet que es mantingui declarat l'estat d'alarma.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC