• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Noves mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19
Noves mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19


La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en molts sectors, fet que requereix un desplegament continu de mesures extraordinàries de caràcter social. Aquest Decret llei (39/2020, de 3 de novembre, publicat al DOGC número 8263, de 4 de novembre) té per objecte l'establiment de noves mesures socials, que afecten diversos àmbits i que tenen com a finalitat fer front a les conseqüències de la crisi sanitària i social generada per la pandèmia

04/11/2020

Els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 s'estan allargant en el temps i es manifesten amb una gran intensitat. A aquests efectes cal afegir-hi els que deriven de les mesures que s'han hagut d'adoptar en els darrers dies per a la contenció del virus, concretament arran de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 de octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, així com els derivats de la declaració de l'estat d'alarma establert per mitjà de l’RD 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.

És per això que es considera necessari reforçar el suport a les persones treballadores autònomes que desenvolupen llurs activitats com a persones físiques o bé mitjançant empreses de petita dimensió, per tal d'afavorir la continuïtat de les seves activitats en aquest context econòmic i social desfavorable i atenuar els efectes negatius que estant suportant. Així el capítol I del DLL estableix un ajut puntual i extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, per a persones donades d'alta al RETA o bé en règims alternatius a aquest, tant si exerceixen l'activitat econòmica com a persona física com si ho fan dins d'una empresa amb personalitat jurídica, havent de complir el requisit de tenir una dimensió màxima de 6 persones entre persones treballadores autònomes i persones contractades. A més, en el cas de les empreses amb personalitat jurídica i cooperatives, el nombre màxim de persones sòcies és de tres. Per altra banda, es preveu la possibilitat de fer una convocatòria per al 2021 i, per tant, determina el rendiment net anual a tenir en compte de cara a aquesta convocatòria.

Aquest decret llei també adopta mesures davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben molts professionals del sector de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual arran de la crisi sanitària derivada de la COVID-19. Així, el capítol II del DLL crea un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 750 euros, destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d'aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya. Aquesta prestació extraordinària té un pressupost de 3.696.612,21 euros.

En serveis socials, aquest decret llei preveu també mesures orientades al manteniment i millora de la qualitat assistencial. La pandèmia de la COVID-19 ha generat una situació d'excepcionalitat en tots els àmbits i sectors. En aquest sentit, es requereix el desplegament de mesures pressupostàries per reconèixer la tasca feta pels i per les professionals de l'àmbit de la protecció a la infància en els últims anys i especialment en l'actual context d'excepcionalitat generat per la pandèmia de la COVID-19, que ha suposat un esforç ingent tant en el pla humà com professional. Per una altra banda, amb l'objectiu de prevenir brots futurs, minimitzar el risc d'infecció i fer front a la segona onada, es requereix el desplegament de mesures pressupostàries destinades a l'atenció social i el reforç de determinats serveis socials en l'àmbit de la infància i l'adolescència. Aquestes actuacions tenen com a principal objectiu promoure el benestar dels infants i joves que formen part del sistema de protecció a la infància i l'adolescència. Per tant, el DLL pretén posar en valor l'esforç que han fet tant les entitats de l'àmbit social d'atenció a la infància i joves ex-tutelats en serveis residencials com les famílies acollidores mitjançant la compensació de les despeses extraordinàries i sobrecostos que la pandèmia de la COVID-19 ha produït en l'atenció i la cura a la infància tutelada per la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a d'altres tipologies de serveis socials, s'ha acordat incrementar el preu de referència de les places públiques d'alguns serveis per garantir la sostenibilitat dels sectors de gent gran, de persones amb discapacitat, de persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental i dels serveis d'atenció precoç, i el manteniment de la qualitat dels serveis prestats. En els serveis de residència assistida de gent gran s'augmenta el preu de referència de les places públiques per equiparar les condicions d'atenció de les persones residents de grau II de dependència en relació amb les de grau III, de manera que d'ara endavant regeixi un preu únic de referència.

El DLL també modifica puntualment les previsions del DLL 25/2020, de 16 de juny, per tal d'adaptar els terminis de les convocatòries de subvencions creades en aquesta norma a l'allargament de l'epidèmia de la COVID-19 i l'agreujament de les conseqüències econòmiques i socials que està comportant. En concret, la modificació permetrà, si escau, publicar noves convocatòries de la subvenció per a la creació de nova ocupació en l'àmbit del treball domiciliari de cures, i allargar els terminis d'execució dels projectes que s'acullin a la convocatòria de subvencions per a programes de suport a la lluita contra l'exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19.

Segons la DF 4a, el DLL entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, és a dir el 4 de novembre de 2020.

 

MESURES ECONÒMIQUES DE SUPORT A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES, PERSONA FÍSICA, I A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES QUE FORMIN PART DE MICROEMPRESES (CAP. I):

Objecte i finalitat de l'ajut (art. 1):

• S'estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració d'estat d'alarma.

Persones beneficiàries (art. 2)

• Poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut:

a) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.

b) Les persones treballadores autònomes donades d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.

c) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. En aquest cas, el nombre de socis no pot ser superior a tres, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior de la convocatòria. A més, no poden sol·licitar l'ajut les persones treballadores autònomes d'empreses amb personalitat jurídica en les quals el sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte aliè és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.

d) Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior de la convocatòria. No poden sol·licitar l'ajut les persones sòcies de les cooperatives donades d'alta com autònoms al RETA en què el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.

No poden sol·licitar l'ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores.

Requisits (art. 3)

• Per accedir a aquest ajut la persona sol·licitant ha de complir els requisits següents:

a) Ha de tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

b) Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, d'acord amb el que es determini en les corresponents convocatòries.

c) La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.

d) El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros.

Atorgament, pagament i compatibilitat (art. 4)

Sol·licitud i acreditació dels requisits (art. 5)

Aplicació pressupostària i finançament (art. 6)

Aprovació, instrucció i resolució de la convocatòria (art. 7)

 

MESURES DE CARÀCTER SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LA CULTURA (CAP. II)

Objecte i finalitat de la prestació (art. 8)

• S'estableix un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 750 euros destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d'aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya, que han patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 i, en especial, de les noves mesures adoptades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Persones beneficiàries i requisits (art. 9)

• Les persones beneficiàries de la prestació extraordinària per a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya són les persones que acreditin el compliment dels requisits següents:

a) Ésser més gran de divuit anys.

b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.

c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d'alta en el Règim Especial d'Autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte aliè, en el Sistema Especial d'Artistes del Règim General de la Seguretat Social, per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals, ja siguin artístiques, tècniques o de docència, suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, o bé al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim 1 dia l'any 2020.

d) El ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres de 2020 de la persona beneficiària no han de superar l'import de 18.885 euros.

Atorgament, pagament i compatibilitat (art. 10)

Procediment de tramitació (art. 11)

Aplicació pressupostària i finançament (art. 12)

 

MESURES EXTRAORDINÀRIES EN MATÈRIA DE PREUS DE SERVEIS SOCIALS (Cap. III)

Finalitat de les mesures relatives als preus dels serveis socials (art. 13)

• La finalitat de l'increment de tarifes i preus establerts en aquest decret llei és la de propiciar, necessàriament, una millora de les condicions laborals i retributives de les persones treballadores professionals en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, amb l'objectiu de millorar, en darrer terme, la qualitat del servei públic prestat a la ciutadania.


Increment de preus en matèria de serveis socials de gent gran, persones amb discapacitat, persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental i atenció precoç (art. 14)

• S'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament relatiu a les prestacions no gratuïtes de la Cartera de serveis socials, d'acord amb el que es detalla a l'annex 1.

• S'actualitza el cost de referència relatiu a les prestacions gratuïtes de la Cartera de serveis socials, d'acord amb el que es detalla a l'annex 2.

S'actualitzen els mòduls corresponents a la línia J (programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d'exclusió social) que figuren a l'annex 5 de l'Ordre TSF/127/2019, de 27 de juny, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que es detallen a l'annex 3 d'aquesta disposició.

S'actualitzen els preus dels serveis específics que es detallen a l'annex 4 d'aquesta disposició.


Increment de preus en matèria de serveis d'atenció a la infància i l'adolescència i en matèria de l'acolliment i l'adopció (art. 15)

S'incrementa l'import que es retribueix pels serveis en l'àmbit de l'atenció a la infància i l'adolescència i de l'acolliment i l'adopció, d'acord amb el que es detalla als annexos 5 i 6.


Complement per fer front als costos addicionals generats als serveis socials de caràcter residencial en l'àmbit de la infància i l'adolescència (art. 16)

• Per fer front als costos addicionals generats per la situació d'emergència derivada de la COVID-19, les entitats que gestionen places residencials finançades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència, mitjançant qualsevol modalitat de finançament, han de cobrar 1,5 € per dia i infant, adolescent o jove que estigués acollit en el recurs residencial entre el 13 de març i el 31 de desembre de 2020. Aquest import s'ha de destinar al reforç del personal d'atenció directa i a la intensificació de les mesures addicionals d'higiene relacionades amb la COVID-19.

Complement per fer front als costos addicionals generats a les famílies acollidores d'infants i adolescents tutelats per la Generalitat (art. 17)

 

MODIFICACIÓ DEL DLL 25/2020, DE 16 DE JUNY, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES EN MATÈRIA SOCIAL I DE CARÀCTER FISCAL I ADMINISTRATIU (cap IV)

Modificació de l’art. 7.1 del Decret llei 25/2020, de 16 de juny , sobre aplicació pressupostària i finançament (art. 18)

Modificació de l'article 12 del Decret llei 25/2020, de 16 de juny, sobre període d'execució (art. 19)

Modificació de la base 2 de l'Annex 1 de l'Ordre TSF/199/2019, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de subvencions per a entitats amb fons provinents del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, sobre el període d'execució (art. 20)

 

BESTRETES EN ELS AJUTS DE FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (DA)

• Pel que fa a les subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en els centres especials de treball per a l'any 2021, i per tal de fer front als efectes derivats de les mesures adoptades per contenir la COVID-19, es pot ordenar el pagament d'una bestreta de fins al 70% de l'import sol·licitat per les entitats beneficiàries, per mesos sencers vençuts.

• Un cop es notifiqui la resolució d'atorgament, s'ha de tramitar el document d'obligació de la bestreta del 70% de la quantitat atorgada, per la qual no s'exigeixen garanties, atès que es tracta de mesures de reactivació econòmica d'entitats i empreses afectades per la crisi sanitària de la COVID-19.

• La tramitació del document d'obligació del 30% restant es tramita un cop ha estat revisada la justificació presentada per l'entitat.

• Per tal de poder rebre la bestreta, cal que la sol·licitud de la subvenció i la justificació que l'acompanya s'hagin presentat en temps i forma, juntament amb tota la documentació i informació requerides a les bases reguladores i a la convocatòria. En el cas que l'entitat beneficiària hagi sol·licitat un ajornament o fraccionament del pagament de deutes, per tal de poder gaudir de la bestreta i agilitar al màxim la seva tramitació del pagament, cal que, juntament amb la sol·licitud de subvenció, adjunti la resolució de l'òrgan corresponent de concessió de l'ajornament i el certificat d'estar al corrent de les obligacions.

• En el decurs de l'execució de la convocatòria es farà la regularització entre les quantitats efectivament justificades i l'import pagat per mitjà de la bestreta.

 

APLICACIÓ RETROACTIVA DE PRECEPTES DETERMINATS (DT)

L'aplicació dels nous imports establerts en els annexos d'aquest decret llei, així com del complement regulat a l’art. 16 d'aquest DLL té efecte retroactiu, a partir de l'1 de gener de 2020, per a les entitats que presentin la factura rectificativa dels mesos de gener a octubre abans del 30 de novembre de 2020. Per a la resta té efecte a partir de l'1 de gener de 2021, llevat de les places col·laboradores, per a les quals tindrà efecte, en tot cas, a partir de l'1 de gener de 2020.

• Els imports relatius al cost del copagament dels serveis indicats a l'annex 1 tenen efecte des de l'1 de gener de 2021.

 

HABILITACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT REGLAMENTARI (DF 1a)

Rang normatiu de determinats preceptes (DF 2a)

• Els arts. 14, 15 i 20, així com els annexos d'aquest decret llei mantenen rang reglamentari d'Ordre als efectes del seu desplegament, modificació i derogació.

Els imports establerts en els annexos del DLL són aplicables fins que s'aprovi una nova ordre de modificació dels preus establerts per la Cartera de serveis socials.

• En el cas dels serveis que no tenen els preus establerts a la Cartera de serveis socials, l'import es podrà modificar mitjançant la Resolució de convocatòria pública de provisió de serveis, i començarà a ser aplicable a partir de la formalització de noves provisions, d'acord amb el que estableix el Decret 69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

 

MODIFICACIÓ AUTOMÀTICA D'INSTRUMENTS DE RELACIÓ (DF 3a)

Els nous imports fixats en els annexos d'aquest DLL modifiquen automàticament els establerts a les resolucions, contractes, convenis, ordres o qualsevol altre instrument de relació vigent, de manera que s'autoritza el pagament immediat d'aquests imports actualitzats mitjançant la facturació i els altres mecanismes de pagament mensuals.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC