• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures per a la protecció per desocupació i de suport als treballadors i treballadores del sector cultural
Mesures per a la protecció per desocupació i de suport als treballadors i treballadores del sector cultural


Reial Decret-llei 32/2020, de 3 de novembre, publicat al BOE núm. 291, de 4 de novembre de 2020

04/11/2020

Aquest reial decret-llei entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al BOE, és a dir, el 5 de novembre de 2020.

L’RDLL s'estructura en quatre articles, distribuïts en dos capítols, dues disposicions addicionals, una disposició transitòria única i quatre disposicions finals:

• El capítol I, dedicat a les mesures extraordinàries de protecció per desocupació, inclou l’art. 1, en el qual s'introdueix un subsidi especial de desocupació de naturalesa extraordinària, per un termini de noranta dies, per a les persones que, en el període d'alarma declarat per RD 463/2020, de 14 de març, van esgotar la prestació, subsidi o ajuda de les s'haguessin beneficiat dins de l'acció protectora per desocupació, sense necessitat de complir el termini d'espera ni acreditar la manca de rendes, ni l'existència de responsabilitats familiars regulats amb caràcter general en el TRLGSS.

• El capítol II, dedicat a les mesures de suport i de protecció per desocupació d'artistes i altres professionals que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques i espectacles públics, inclou tres articles.

­ L’art. 2 amplia la durada de la prestació econòmica per desocupació per a artistes en espectacles públics prevista en l’art. 2 de l’RDLL 17/2020, de 5 de maig. D'aquesta manera, els qui tinguessin dret podran continuar percebent-la fins al 31 de gener de 2021. En tota la resta, resultarà d'aplicació la regulació continguda en aquesta norma.

­ L’art. 3 estableix un subsidi excepcional per desocupació per al personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura. Per reconèixer aquest subsidi s'atén, entre altres requisits, als sectors d'activitat en els quals s'hagués prestat serveis, en funció del codi CNAE, i al període d'ocupació cotitzada des de l'01 d’agost de 2019, exigint-se un mínim de 35 dies en el Règim General la Seguretat Social. En aquest cas, la durada és de tres mesos.

­ L’art. 4 habilita, així mateix, també de manera extraordinària, l'accés a la prestació contributiva per desocupació i fins al 31 de gener de 2021, a professionals taurins que ho sol·licitin i que, amb data 31 de desembre de 2019, figuressin en el cens d'actius a què es refereix l'article 13.2.a) del RD 2621/1986, de 24 de desembre. A l'efecte de complir els requisits de l'article 266 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, se'ls reconeixerà estar en situació legal de desocupació, així com tenir cobert el període mínim de cotització.

• La DA 1a suspèn temporal fins al 31 de gener de 2021, el requisit d'acreditació de cerca activa d'ocupació en l'accés al programa de renda activa d'inserció i al subsidi extraordinari per desocupació, que exigeix la DA 27a, apartat 4, lletres a) i b) del TRLGSS.

• La DA2a adapta la durada del subsidi per desocupació de les persones treballadores de caràcter fix-discontinu a les peculiaritats en què es desenvolupa la seva activitat i a les circumstàncies derivades de la COVID-19; de manera que, als exclusius efectes de determinar la seva durada, s'entendran com cotitzats els períodes que, si no s’hagués produït la pandèmia, haguessin treballant, incloent per tant aquells durant els quals van percebre protecció per desocupació de nivell contributiu o assistencial.

• La DT única estableix el règim aplicable a les sol·licituds de prestacions per desocupació que, a l'entrada en vigor de l’RDLL, ja haguessin estat formulades o resoltes favorablement a l'empara de l’art. 2 de l’RDLL 17/2020, de 5 de maig.

• La DF 1a la modifica l’art. 2 de l’RDLL 30/2020, de 29 de setembre, relativa als expedients temporals d'ocupació per impediment o limitacions d'activitats i a la seva autorització conforme als previst en l’art. 47.3 del TRLET. I afegeix un nou apartat 2 bis a l’article que preveu que la sol·licitud de l'informe de la ITSS sigui potestativa per a l'Autoritat laboral.

• La DF 2a recull el títol competencial.

• La DF 3a estableix l'habilitació per al desenvolupament reglamentari i execució.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC