• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Pròrroga de l'estat d'alarma
Pròrroga de l'estat d'alarma


El Reial Decret 956/2020, de 3 de novembre, publicat al BOE número 291, de 4 de novembre, prorroga l'estat d'alarma declarat per l’RD 926/2020, de 25 d'octubre. La pròrroga s'estendrà des de les 00.00 hores del 9 de novembre de 2020 fins a les 00.00 hores del 9 de maig de 2021

04/11/2020

La pròrroga se sotmetrà a les condicions establertes en l’RD 926/2020, de 25 d'octubre, i en els decrets que, si escau, s'adoptin fent ús de l'habilitació conferida per la DF1a de l’RD.


Durada de la pròrroga

· La pròrroga establerta s'estendrà des de les 00.00 hores del dia 9 de novembre de 2020 fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021, i se sotmetrà a les condicions establertes en l'RD 926/2020, de 25 d'octubre i en els decrets que, si escau, s'adoptin fent ús de l'habilitació conferida per la DF1a del citat Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, sense perjudici del que s'estableix en les disposicions següents.

 

Eficàcia de la limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn: DTa única

· La mesura prevista en l’art. 5 del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, conservarà la seva eficàcia, en els termes previstos amb anterioritat al començament de la pròrroga autoritzada, en tant que l'autoritat competent delegada que correspongui no determini la seva modulació, flexibilització o suspensió.

 

Modificació del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre (DF 1a)

L’art. 9 queda redactat com a figura a continuació:

Art. 9. Eficàcia de les limitacions

REDACCIÓ ACTUAL

Les mesures previstes en els articles 5, 6, 7 i 8 seran eficaços en el territori de cada comunitat autònoma o ciutat amb Estatut d'autonomia quan l'autoritat competent delegada respectiva així ho determini a la vista de l'evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, prèvia comunicació al Ministeri de Sanitat i d'acord amb el que es preveu en l'article 13. L'eficàcia de la mesura no podrà ser inferior a set dies naturals.

La mesura prevista en l'article 6 no afecta al règim de fronteres. Sense perjudici de l'anterior, en el cas que aquesta mesura afecti un territori amb frontera terrestre amb un tercer Estat, l'autoritat competent delegada el comunicarà amb caràcter previ al Ministeri de l'Interior i al Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació.

REDACCIÓ ANTERIOR

1. Les mesures previstes en els articles 6, 7 i 8 seran eficaços en el territori de cada comunitat autònoma o ciutat amb Estatut d'autonomia quan l'autoritat competent delegada respectiva ho determini, a la vista de l'evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, prèvia comunicació al Ministeri de Sanitat i d'acord amb el que es preveu en l'article 13. L'eficàcia de la mesura no podrà ser inferior a set dies naturals.

La mesura prevista en l'article 6 no afecta al règim de fronteres. Sense perjudici de l'anterior, en el cas que aquesta mesura afecti un territori amb frontera terrestre amb un tercer Estat, l'autoritat competent delegada el comunicarà amb caràcter previ al Ministeri de l'Interior i al Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació.

2. La mesura prevista en l'article 5 serà eficaç en tot el territori nacional en el moment de l'entrada en vigor d'aquest reial decret, sense perjudici del que es preveu en el següent paràgraf.

En el territori de la Comunitat Autònoma de Canàries, la mesura prevista en l'article 5 serà eficaç quan l'autoritat competent delegada en aquest territori el determini, a la vista de l'evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, prèvia comunicació al Ministeri de Sanitat i d'acord amb el que es preveu en l'article 13. L'eficàcia de la mesura no podrà ser inferior a set dies naturals.

 

L'art. 10 queda redactat com a figura a continuació:

Art. 10. Flexibilització i suspensió de les limitacions

REDACCIÓ ACTUAL

L'autoritat competent delegada en cada comunitat autònoma o ciutat amb Estatut d'autonomia podrà, en el seu àmbit territorial, a la vista de l'evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, prèvia comunicació al Ministeri de Sanitat i d'acord amb el que es preveu en l'article 13, modular, flexibilitzar i suspendre l'aplicació de les mesures previstes en els articles 5, 6, 7 i 8, amb l'abast i àmbit territorial que determini. La regressió de les mesures fins a les previstes en els esmentats articles es farà, si escau, seguint el mateix procediment.

REDACCIÓ ANTERIOR

L'autoritat competent delegada en cada comunitat autònoma o ciutat amb Estatut d'autonomia podrà, en el seu àmbit territorial, a la vista de l'evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, prèvia comunicació al Ministeri de Sanitat i d'acord amb el que es preveu en l'article 13, modular, flexibilitzar i suspendre l'aplicació de les mesures previstes en els articles 6, 7 i 8, amb l'abast i àmbit territorial que determini. La regressió de les mesures fins a les previstes en els esmentats articles es farà, si escau, seguint el mateix procediment.

 

L’art. 14 queda redactat com a figura a continuació:

Art. 14. Rendició de Comptes

REDACCIÓ ACTUAL

El President del Govern sol·licitarà la seva compareixença davant el Ple del Congrés dels Diputats, cada dos mesos, per a donar compte de les dades i gestions del Govern d'Espanya en relació a l'aplicació de l'Estat d'Alarma.

El Ministre de Sanitat sol·licitarà la seva compareixença davant la Comissió de Sanitat i Consum del Congrés dels Diputats, amb periodicitat mensual, per a donar compte de les dades i gestions corresponents al seu departament en relació a l'aplicació de l'Estat d'Alarma.

Així mateix, transcorreguts quatre mesos de vigència d'aquesta pròrroga, la conferència de presidents autonòmics podrà formular al Govern una proposta d'aixecament de l'Estat d'Alarma, previ acord favorable del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut a la vista de l'evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials i econòmics.

REDACCIÓ ANTERIOR

En cas de pròrroga, el Ministre de Sanitat compareixerà quinzenalment davant la Comissió de Sanitat i Consum del Congrés dels Diputats per a donar compte de l'aplicació de les mesures previstes en aquest reial decret..

 

La DA única passa a ser «Disposició addicional primera».

S'afegeix una nova DA 2a, redactada com a figura a continuació:

«Disposició addicional. Tractament dels enclavaments

Durant la vigència del present estat d'alarma causat per la COVID-19, i als seus efectes, aquells municipis que constitueixen enclavaments rebran el tractament propi de la província que els circumda, sense que sigui obstacle que aquesta pertanyi a Comunitat Autònoma diferent a la d'aquells.»

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret
Vegeu la resolució del Congrés de Diputats
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC