• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroga la restricció de la mobilitat nocturna al territori de Catalunya
Es prorroga la restricció de la mobilitat nocturna al territori de Catalunya


El 6 de novembre el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya va emetre un informe evidenciant la greu situació epidemiològica a Catalunya i el seu impacte en la capacitat del sistema sanitari i justificant el manteniment de les condicions que van motivar l'adopció de les mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya contingudes a la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per un nou període de 15 dies. La Resolució SLT/2811/2020, de 6 de novembre, prorroga les mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic a Catalunya i produeix efectes a partir de la seva publicació al DOGC, és a dir des del 9 de novembre de 2020

09/11/2020

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

S'exclouen d'aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament:

• Desplaçament per assistència sanitària d'urgència i per anar a la farmàcia per raons d'urgència, sempre que sigui la més propera al domicili, així com per assistència veterinària urgent.

• Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre de treball en els casos en què el treball no es pugui realitzar en modalitat de treball a distància o teletreball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial. S'hi inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials.

• Retorn al domicili des de centres educatius, activitats culturals permeses i recollida a l'establiment en els serveis de restauració de conformitat amb l'apartat 2.

• Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables. S'hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el certificat corresponent. També s'hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.

• Actuacions urgents davant d'òrgans judicials.

• Retorn al lloc de residència habitual després d'haver realitzat les activitats permeses detallades anteriorment.

• Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores.

• Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.

Igualment, durant l'horari de restricció de la mobilitat es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos. La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l'àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.


Horaris de tancament:

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per resolució de les autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, o la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores en cas d'activitats culturals permeses i per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració. En el cas de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores. S'exceptuen d'aquesta limitació les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del DLL 27/2020, de 13 de juliol.

Les mesures contingudes en aquesta resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin per Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.


Inspecció i règim sancionador

• Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta resolució.

• L'incompliment de les mesures recollides en aquesta resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost.


Informes periòdics i durada

• S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de la mesura adoptada en la present resolució.

• La durada de la mesura s'estableix en un termini de 15 dies.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC