• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19
Mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19


Per tal de fer front a les dificultats greus que està patint el sector del lleure educatiu i de les extraescolars, cal una acció pública de suport perquè les entitats i empreses puguin fer front a la situació de pandèmia per la COVID-19, mitjançant un ajut econòmic extraordinari d'urgència, que s'estableix en tres modalitats diferents amb les quals es pretén donar resposta a les especificitats del sector (Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, publicat al DOGC número 8268, d’11 de novembre de 2020)

11/11/2020

Es considera que la Resolució SLT 2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de COVID-19 al territori de Catalunya, amb l'objectiu d'aturar el ritme de propagació de la pandèmia, tot suspenent o afectant aquelles activitats que potencien o requereixen de la mobilitat de la ciutadania, comporta la suspensió o l'afectació negativa de totes les activitats de lleure i extraescolars que s'estiguessin realitzant en el moment de l'entrada en vigor de la resolució.

Així, ara, el decret llei publicat avui, estableix un ajut econòmic extraordinari d'urgència, en tres modalitats diferents de l'ajut: 1) Modalitat per a les activitats específicament de lleure educatiu (esplais diaris de dilluns a divendres i esplais o agrupaments escoltes que fan activitat de cap de setmana); 2) Modalitat per a les activitats extraescolars; 3) Modalitat per a les instal·lacions juvenils.

D'altra banda, en aquests moments d'excepcionalitat en què la crisi sanitària generada per la pandèmia de la COVID-19 encara no s'ha superat, amb l'objectiu de prevenir brots futurs, minimitzar el risc d'infecció i fer front a la segona onada, es requereix el desplegament de mesures específiques en l'àmbit educatiu per tal de garantir el benestar de tota la comunitat educativa que requereix una necessària coordinació amb el Departament de Salut. Així, esdevé necessari facultar el Departament d'Educació a comunicar al Departament de Salut dades identificatives i de contacte de l'alumnat, personal docent, personal d'administració i serveis, personal d'atenció educativa i altre personal extern que està en contacte amb alumnes en l'entorn educatiu, necessàries per dur a terme les activitats relacionades amb la gestió de l'emergència sanitària actual. Al seu torn es reforcen les mesures de protecció personal en els centres educatius.

Finalment, s'inclou una disposició addicional amb una mesura per garantir la continuïtat dels ajuts individuals de menjador en els supòsits de tancament d'un centre o de quarantena o d'aïllament domiciliari d'alumnes d'un o més grups que afectin a alumnat beneficiari d'aquests ajuts. La disposició estableix que en els supòsits en els quals, per raons sanitàries i en el marc de les mesures contra la pandèmia per COVID-19, es tanqui un centre educatiu amb servei de menjador o es posin en quarantena o aïllament alumnes d'un o més grups es garanteix a l'alumnat beneficiari d'ajuts individuals de menjador la continuïtat dels seus ajuts durant el període lectiu, mitjançant el sistema que determinin, en el marc de llurs competències, el Departament d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona. Preferentment, aquest sistema serà la prestació del servei de menjador mitjançant la modalitat de menús per emportar. Estableix, també, les característiques d'aquest sistema en relació amb el pagament dels ajuts corresponents als menús elaborats i no recollits.

Segons la DF 2a, el DLL entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, és a dir, l’11 de novembre de 2020.

 

A continuació destaquem aquells aspectes del DLL que poden resultar de més interès des de la perspectiva local: objecte i finalitat (art. 1), modalitats i quanties de les prestacions (art. 2), beneficiaris i requisits (art. 3), procediment de sol·licitud i acreditació dels requisits (art. 4), procediment de concessió (art. 5), dotació pressupostària (art. 6), justificació i verificació (art. 7), i tractament de dades (art. 8)

• Amb l'objecte de donar compliment i garantir l'efectivitat del conjunt de mesures de prevenció i protecció de la salut en els centres educatius del sistema educatiu de Catalunya per fer front a la pandèmia de la COVID-19, es faculta el Departament d'Educació a comunicar al Departament de Salut la informació de què disposi sobre les dades identificatives i de contacte de l'alumnat, personal docent, personal d'administració i serveis, personal d'atenció educativa i altre personal extern que està en contacte amb alumnes en l'entorn educatiu, necessàries per dur a terme les activitats relacionades amb la gestió de l'emergència sanitària actual.

• Les dades posades a disposició del Departament de Salut s'integren en el tractament "Cens Covid19 salut-escola”, del qual n'és titular el Departament de Salut, amb la finalitat d'exercir les competències que en matèria de vigilància epidemiològica i de control de la salut pública que té atribuïdes com a autoritat sanitària.

Les dades personals a comunicar permetran localitzar la persona, o en cas d'alumnes menors d'edat, als seus pares, mares o tutors legals, a quin centre educatiu pertanyen, i a quin grup de convivència estable pertanyen, si escau. La posada a disposició de les dades es farà de forma automatitzada, sempre que sigui possible.

• Així mateix, el Departament de Salut en el marc de les funcions que té atribuïdes en la situació de pandèmia referida, comunicarà al director o a la directora del centre educatiu mitjançant els sistemes d'informació establerts, les dades de salut corresponents als resultats de proves diagnòstiques de COVID-19 per tal que es puguin adoptar les mesures pertinents d'acord amb els protocols establerts. El director o la directora del centre educatiu haurà de mantenir el deure de secret i de confidencialitat sobre la informació a la qual tingui accés, fins i tot un cop finalitzada la situació d'emergència sanitària.

• El tractament de dades personals a què es refereixen els paràgrafs anteriors es realitza d'acord amb els apartats g), h) i i) de l'article 9 apartat 2, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, l'article 57 de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, així com la resta de normes i principis en matèria de protecció de dades personals.


Obligació d'adoptar les mesures d'autoprotecció en els centres educatius (art. 9)

L'alumnat, el personal dels centres educatius i qualsevol persona que hi accedeixi, han d'adoptar les mesures d'autoprotecció que estableixin les autoritats competents per prevenir els contagis mentre duri la situació de pandèmia.

L'ús de la mascareta és obligatori per a qualsevol persona que accedeixi al centre educatiu durant tot el temps que hi romangui, d'acord amb allò establert en la normativa.

• Els centres educatius han d'adoptar mesures d'aprenentatge alternatiu a la presencialitat per a aquells alumnes que acreditin que es troben en algun dels supòsits d'exempció normativament establerts per a l'ús obligatori de la mascareta.

Les persones que no adoptin les mesures d'autoprotecció establertes als centres educatius no poden accedir-hi i poden ser sancionades d'acord amb allò establert en la normativa.


Continuïtat dels ajuts individuals de menjador en els supòsits de tancament d'un centre o de quarantena o de l'aïllament domiciliari d'alumnes d'un o més grups que afectin a alumnat beneficiari d'aquests ajuts (DA)

• En els supòsits en què, per raons sanitàries i en el marc de les mesures contra la pandèmia per COVID-19, es tanqui un centre educatiu amb servei de menjador o es posin en quarantena o aïllament alumnes d'un o més grups, es garanteix a l'alumnat beneficiari d'ajuts individuals de menjador la continuïtat dels seus ajuts durant el període lectiu, mitjançant el sistema que determinin, en el marc de llurs competències, el Departament d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona. Preferentment, aquest sistema ha de ser la prestació del servei de menjador mitjançant la modalitat de menús per emportar.

• En el sistema de menús per emportar, el Departament d'Educació i el Consorci d'Educació de Barcelona determinen, en el marc de llurs competències, els dies lectius del període del tancament del centre o de quarantena del grup en els quals els alumnes amb ajut parcial tenen dret a un menú per emportar.

Les famílies dels alumnes beneficiaris d'un ajut individual de menjador, total o parcial, que no vulguin fer ús del servei per emportar ho han de comunicar expressament al centre abans de l'inici del període de tancament, quarantena o aïllament.

• Les administracions que gestionen els ajuts de menjador abonen a les empreses o entitats prestatàries del servei de menjador escolar el preu dels menús elaborats i no recollits en el cas que els beneficiaris no hagin comunicat amb antelació suficient que no recolliran el menú.

• En el cas de les administracions que gestionen els ajuts de menjador per delegació del Departament d'Educació, el cost d'aquests menús l'assumeix el Departament d'Educació, regularitzant els imports abonats per aquest concepte mitjançant l'autorització de despesa que es tramita per cada curs escolar i la seva posterior liquidació, un cop justificades les actuacions corresponents.

El preu del menú en la modalitat per emportar és el mateix que el que estigui establert en el menjador de què es tracti, per al curs 2020-2021, per a un usuari habitual del servei, amb el topall del preu màxim fixat pel Departament d'Educació.

• La regularització es fa per a tot el curs escolar 2020-2021.

Habilitació per fer efectiu l'ajut (DF 1a)

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC