• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social
Mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social


El context econòmic i social generat per la pandèmia provocada per la COVID-19 i les mesures que s’han adoptat per evitar-ne la propagació han afectat greument les entitats que configuren el tercer sector social de Catalunya, ja que molts dels seus serveis d'atenció a les persones s'han d'adaptar a conseqüència de les restriccions i necessitats imposades en el marc d'aquesta pandèmia, a fi que es puguin continuar prestant, i això ha comportat que hagin hagut de suportar un increment significatiu de les seves despeses que no tenien previst. En aquest sentit, s'activa una línia d'ajuts específica per contribuir que puguin fer les adaptacions són absolutament necessàries per continuar desenvolupant la funció social tan important que tenen (DLL 42/2020, DOGC 12 de novembre)

12/11/2020

El capítol I d'aquest DLL preveu mesures econòmiques de suport a entitats del tercer sector social. Aquests ajuts consisteixen en un import fix de pagament únic de 10.000 euros per a les fundacions, les associacions i les cooperatives d'iniciativa social que tenen com a finalitat l'atenció i la defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió; o de 20.000 euros per a les federacions i les associacions que estiguin constituïdes per les fundacions, les associacions i les cooperatives d'iniciativa social amb la mateixa finalitat d'atenció i defensa dels drets socials de col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió.

Així mateix, el capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, regula les mesures de caràcter social en l'àmbit de la cultura, i crea un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, d'un import fix de 750 euros, destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya i, en concret, preveu a l'apartat 2 de l'article 11 que el termini per presentar les sol·licituds restarà obert fins a l'exhauriment de la dotació designada a l'efecte i, en tot cas, si la partida pressupostària no s'ha exhaurit abans, fins al 31 de desembre de 2020. Amb el benentès que la data de signatura de la resolució d'aquesta prestació extraordinària no pot anar més enllà del 31 de desembre de 2020, el termini per presentar aquestes sol·licituds s'ha de modificar a la data de 15 de desembre de 2020. En aquest sentit, el capítol II d'aquest decret llei modifica l'apartat 2 de l'article 11 del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, per establir que la data de presentació de les sol·licituds restarà oberta fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària designada a aquest efecte i, en tot cas, si la partida pressupostària no s'ha exhaurit abans, fins al 15 de desembre de 2020.

El decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, és a dir el 12 de novembre de 2020.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret llei


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC