• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19
Subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19


La Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, publicada al DOGC número 8280, de 25 de novembre de 2020, fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

26/11/2020

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les que estableix la Resolució EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (DOCG núm. 8266, de 9 de novembre de 2020), i la seva modificació per la Resolució EMC/2928/2020, de 17 de novembre (DOCG núm. 8275, de 19 de novembre de 2020).

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 19.000.000,00 d'euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 91001010099 Accions de suport i desenvolupament del sector turístic / Iniciatives de desenvolupament turístic / Suport a iniciatives del sector (corresponent a l'aplicació pressupostària D/470000190/6511 del pressupost per classificació econòmica de la Generalitat), del pressupost de l'Agència Catalana de Turisme per al 2020.

Aquest import es repartirà en 4 trams en funció de la capacitat de l'empresa, mesurada segons el nombre de treballadors/ores:

1.000.000,00 d'euros destinat al col·lectiu de guies de turisme de Catalunya.

10.000.000,00 d'euros destinats al col·lectiu format per autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors/ores.

4.000.000,00 d'euros destinats a empreses amb una mitjana d'entre 6 i 49 treballadors/ores.

2.000.000,00 d'euros destinats a empreses amb una mitjana de 50 o més treballadors/ores.

Pel que fa als gestors d'habitatges d'ús turístic (HUT), els ajuts s'articulen en dos trams:

1.000.000,00 d'euros destinat als gestors d'HUT amb una mitjana anual d'entre 0 i 10 treballadors/ores.

1.000.000,00 d'euros destinat als gestors d'HUT amb una mitjana anual d'11 treballadors/ores o més.

La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

D'acord amb el que disposa la base 4 de l'annex 1 de la Resolució EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (DOCG núm. 8266, de 9 de novembre de 2020), la quantia dels ajuts es repartirà de la manera següent:

­ Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 2.000,00 euros.

­ Els col·lectius inclosos en els apartats b), c) i d) de la base 2.1, les quanties següents:

Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores: 5.000,00 euros.

Empreses amb una mitjana d'entre 6 i 49 persones treballadores: 10.000,00 euros.

Empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores: 20.000,00 euros.

­ En el cas de les empreses explotadores d'habitatges d'ús turístic, la quantia quedarà articulada en dos trams.

Empreses de fins a 10 persones treballadores: 5.000,00 euros.

Empreses a partir d'11 o més persones treballadores: 10.000,00 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i fins a les 14.00 hores del 30 de desembre de 2020.

Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament als llocs i pels mitjans que especifica la base 5 de l'annex 1 de la Resolució EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (DOCG núm. 8266, de 9 de novembre de 2020), això és, a través del Canal Empresa.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu aquesta resolució
Resolució EMC/2810/2020


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC