• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions per a programes de suport a la lluita contra l'exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19
Subvencions per a programes de suport a la lluita contra l'exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19


La Resolució TSF/2934/2020 (DOGC 25 de novembre) obre la convocatòria de subvencions per a programes de suport a la lluita contra l'exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19, d'acord amb el Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu. Concretament, es tracta de subvencions per a programes de suport a la regularitat administrativa de les persones estrangeres a través de l'arrelament social i de la millora de l'ocupabilitat de les persones estrangeres, de suport d'emergència a l'èxit educatiu de l'alumnat de famílies d'origen migrant, d'acollida de persones migrants, refugiades o retornades i de promoció de la igualtat entre l'home i la dona en l'àmbit laboral, per a combatre l'exclusió social agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19, d'acord amb les previsions que consten als annexos 1, 2 i 3

26/11/2020

El termini de presentació de les sol·licituds és de set dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria. Als efectes del còmput del termini fixat, la presentació en un dia inhàbil s'entén efectuada la primera hora del primer dia hàbil següent.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya i, una vegada emplenat, s'ha de presentar electrònicament junt amb la documentació requerida en aquest mateix web.

La relació de les accions a subvencionar és la següent:

­ A1 (COVID-19). Projectes d'assessorament jurídic especialitzat de suport als processos d'arrelament social que han d'incloure obligatòriament l'oferta d'assessorament jurídic en matèria d'estrangeria i l'acompanyament personalitzat per a la tramitació de la documentació laboral, penal i d'estrangeria, ja sigui davant qualsevol instància necessària per assolir l'arrelament social, així com l'àmbit d'actuació. L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 315.789,47 euros, amb la distribució anual següent: 300.000,00 euros per a l'anualitat 2020 i 15.789,47 euros per a l'anualitat 2021.

­ A2 (COVID-19). Projectes de suport tècnic a la preparació de projectes d'autoocupació de persones en situació d'irregularitat administrativa perquè puguin assolir l'arrelament social mitjançant el treball per compte propi. L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 105.263,16 euros, amb la distribució anual següent: 100.000,00 euros per a l'anualitat 2020 i 5.263,16 euros per a l'anualitat 2021.

­ A3 (COVID-19). Projectes de suport a la millora de l'ocupabilitat de persones estrangeres en situació d'irregularitat administrativa mitjançant el cooperativisme, que podran incloure el disseny del projecte cooperatiu, el suport a la gestió tècnica i administrativa de les cooperatives i el suport a la creació de nous llocs de treball. L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 105.263,16 euros, amb la distribució anual següent: 100.000,00 euros per a l'anualitat 2020 i 5.263,16 euros per a l'anualitat 2021.

­ A4 (COVID-19). Projectes de suport a la formació per a la millora de l'ocupabilitat de persones estrangeres en situació d'irregularitat administrativa en el sector del treball de cures i de la llar amb pràctiques en centres formatius, incloent-hi formació per a la prevenció de la violència masclista en l'àmbit laboral. L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 105.263,16 euros, amb la distribució anual següent: 100.000,00 euros per a l'anualitat 2020 i 5.263,16 euros per a l'anualitat 2021.

­ A5 (COVID-19). Suport a projectes de formació per a la millora de l'ocupabilitat de persones estrangeres en risc de caure en la irregularitat sobrevinguda, que han d'incloure necessàriament la millora de les competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana, el coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic, incloent-hi la igualtat entre l'home i la dona i la prevenció de la violència masclista, i formació laboral en el treball de les cures i formació pràctica no laboral pròpia del sector al qual s'adrecen, per tal de donar lloc a informes d'estrangeria útils per evitar la irregularitat administrativa. L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 210.526,32 euros, amb la distribució anual següent: 200.000,00 euros per a l'anualitat 2020 i 10.526,32 euros per a l'anualitat 2021.

­ B1 (COVID-19). Promoció de la xarxa de suport social a l'aprenentatge per als infants i joves fills de famílies migrants, així com per a les seves famílies, creant un espai comú d'interaccions i aprenentatges on es pugui multiplicar el coneixement i assegurar l'èxit educatiu en el context de dificultats que es deriva de l'epidèmia COVID-19. L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 210.526,32 euros, amb la distribució anual següent: 200.000,00 euros per a l'anualitat 2020 i 10.526,32 euros per a l'anualitat 2021.

­ B2 (COVID-19). Promoció de la formació de familiars d'alumnes d'origen cultural divers, amb actuacions que s'han de realitzar en centres educatius de màxima complexitat i per mitjà d'una programació anual d'activitats formatives en les quals actuaran com a formadors o formadores alumnat voluntari del centre, amb coneixement en les cultures d'origen d'aquestes famílies. L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 447.368,42 euros, amb la distribució anual següent: 425.000,00 euros per a l'anualitat 2020 i 22.368,42 euros per a l'anualitat 2021.

­ B3 (COVID-19). Formació en programació TIC per a alumnat de centres educatius d'alta complexitat major de 14 anys i per als seus familiars adults. Aquesta formació ha d'estar estructurada per nivells, se'n permet l'accés amb independència del nivell competencial previ dels participants, ha d'estar orientada a l'adquisició de competències professionals i ha de ser motivadora per a la continuïtat educativa. L'oferta d'aquestes activitats s'ha de fer en horari no lectiu i s'ha d'impartir en centres educatius públics de secundària. L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 105.263,16 euros, amb la distribució anual següent: 100.000,00 euros per a l'anualitat 2020 i 5.263,16 euros per a l'anualitat 2021.

­ C1 (COVID-19). Prestació dels mòduls formatius A.1, B i C del servei de primera acollida en format presencial, amb un mínim de 90, 15 i 15 hores lectives, respectivament. L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 410.812,97 euros, amb la distribució anual següent: 390.272,33 euros per a l'anualitat 2020 i 20.540,64 euros per a l'anualitat 2021.

­ C2 (COVID-19). Prestació dels mòduls formatius A.1, B i C del servei de primera acollida en format no presencial, amb un mínim de 90, 15 i 15 hores lectives, respectivament, i amb un màxim de 15 hores de formació en competència digital, si escau. L'import total per a aquesta línia de subvencions és d'1.052.631,58 euros, amb la distribució anual següent: 1.000.000,00 euros per a l'anualitat 2020 i 52.631,58 euros per a l'anualitat 2021.

­ C3 (COVID-19). Prestació del mòdul A.3 d'alfabetització en format no presencial, amb un mínim de 120 hores lectives i amb un màxim de 15 hores de formació en competència digital, si escau. L'import total per a aquesta línia de subvencions és d'1.052.631,58 euros, amb la distribució anual següent: 1.000.000,00 euros per a l'anualitat 2020 i 52.631,58 euros per a l'anualitat 2021.

­ D1 (COVID-19). Plans d'igualtat entre l'home i la dona en empreses o organitzacions, d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. L'import total per a aquesta línia de subvencions és de 473.684,21 euros, amb la distribució anual següent: 450.000,00 euros per a l'anualitat 2020 i 23.684,21 euros per a l'anualitat 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Tràmits


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC