• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19
Ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19


La Resolució PRE/3069/2020, publicada avui al DOGC, obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya, amb la finalitat d'afavorir la sostenibilitat econòmica del sector, contribuir al manteniment i a la continuïtat de la seva activitat, i pal·liar les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir en aquest àmbit. La Resolució PRE/3046/2020, de 25 de novembre, publicada al DOGC d’avui, n'aprova les bases reguladores

27/11/2020

Poden ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts:

a) Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya que gestionen instal·lacions esportives.

b) Les empreses que gestionen instal·lacions esportives d'acord amb l'epígraf 967.1 (Instal·lacions esportives) o l'epígraf 967.2 (Escoles i serveis de perfeccionament de l'esport) de les tarifes i la instrucció de l'Impost d'Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre.

Queden exclosos com a beneficiaris d'aquesta línia d'ajuts els ens locals de Catalunya, les persones jurídiques participades en més d'un 50% per capital públic i els professionals autònoms.

En queden excloses les instal·lacions esportives d'ús exclusiu: escolar, residencial o turístic.

Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds des de les 12:00 hores del 30 de novembre fins a les 23:59 hores del 4 de desembre de 2020.

Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament per mitjà del model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a l'adreça Tràmits gencat (tramits.gencat.cat). La identificació i la signatura electrònica de la persona sol·licitant es farà mitjançant els sistemes d'identificació i de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica, i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html, de conformitat amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica, i l'Ordre PRE/5/2017, de 12 de gener, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria dels procediments de concessió d'ajuts i subvencions de concurrència pública del Consell Català de l'Esport.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu les bases
Vegeu la convocatòria


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC