• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Bases dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals, persona física, o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa
Bases dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals, persona física, o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa


L'objecte d'aquesta Ordre (TSF/209/2020, de 10 de desembre, publicada al DOGC número 8292, d’11 de desembre) és regular la tramitació i la concessió dels ajuts extraordinaris i d'emergència per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals, persona física, o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, d'acord amb el que estableix el Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, d'acord amb les previsions de l'article 1 del Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, i de conformitat amb l'Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia

16/12/2020

Aquest ajut extraordinari i d'emergència consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té la finalitat d'afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

Aquesta actuació contribueix a assolir els resultats definits en el Programa Operatiu FSE de Catalunya, per la qual cosa aquests ajuts podran ser cofinançats amb l’FSE.

Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les persones treballadores autònomes següents, sempre que hagin presentat el formulari d'inscripció prèvia que preveu l'Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre:

a) Les persones treballadores autònomes que estiguin donades d'alta al Règim especial de treballadors autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) i que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes de la unitat de negoci, incloent-hi les persones treballadores autònomes col·laboradores i les contractades per compte d'altri, és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.

b) Les persones treballadores autònomes que estiguin donades d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA i que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec. No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les contractades per compte d'altri és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.

c) Les persones treballadores autònomes que estiguin donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, i que hagin constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, sigui unipersonal o amb altres socis. En aquest cas, el nombre de socis no pot ser superior a tres, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior a la convocatòria. A més, no poden sol·licitar l'ajut les persones treballadores autònomes d'empreses amb personalitat jurídica en les quals el sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte d'altri és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.

d) Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada per tres socis com a màxim, d'acord amb la mitjana de socis de l'any anterior a la convocatòria. No poden sol·licitar l'ajut les persones sòcies de les cooperatives que estiguin donades d'alta com a autònomes al RETA si el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a la convocatòria.

No poden sol·licitar aquest ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC