• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Subvencions per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19
Subvencions per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19


La Resolució TSF/3288/2020, de 14 de desembre, publicada al DOGC número 8295, de 15 de desembre, obre la convocatòria per a l'any 2020 per a la concessió d¡aquestes subvencions per a la concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19

16/12/2020

La presentació del formulari d’inscripció prèvia, regulat a l’Ordre TSF/201/2020 de 26 de novembre, produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut per la qual cosa no s’ha de presentar cap formulari de sol·licitud addicional.

Les persones beneficiàries de l’ajut poden fer el seguiment de l'estat de l’expedient a l’Àrea privada del portal Canal Empresa.

D’acord amb els apartats g) i h) de l’article 1.1 del Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, esmentat, les dades subministrades per les persones interessades en el tràmit d’inscripció prèvia, que té efectes de sol·licitud, es fan en concepte de declaració responsable. La presentació del formulari d’inscripció faculta l’ens competent per comprovar la conformitat de les dades que conté i que es declaren. La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que s'adjunti a la sol·licitud deixa sense efectes aquest tràmit, des del moment en què es conegui i amb l'audiència prèvia a la persona interessada i, en conseqüència, comporta la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que pugui ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la subvenció, així com de les responsabilitats penals, civils o administratives de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

La tramitació, la resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria ordinària, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació que cal aportar, es regeixen per les bases que aprova l'Ordre TSF/209/2020, de 10 de desembre, esmentada.

L'import màxim destinat a la concessió d'aquesta subvenció és de 264.000.000,00 euros amb càrrec a la partida pressupostària BE14 D/470000190/3311 del pressupost per al 2020, condicionat a les disponibilitats pressupostaries. La totalitat de l’import es destina al pagament dels ajuts corresponents a les sol·licituds inscrites segons el previst a l’Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre, que compleixin els requisits i obligacions que es recullen a l’Ordre de bases.

Aquesta actuació contribueix a assolir els resultats definits en el Programa Operatiu FSE de Catalunya, per la qual cosa aquests ajuts podran ser cofinançats amb el FSE.

L'òrgan competent per dictar la resolució és la persona titular de la direcció general de Relacions Laborals, Treball Autònom i Seguretat i Salut Laboral.

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és d'un mes, a comptar de la data de publicació de la present convocatòria.

La resolució de concessió i de denegació dels ajuts s'ha de notificar mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, i ha de contenir la via de recurs que correspongui.

Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Canal Empresa
Tauler Electrònic


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC