• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • E-Mail
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • RSS
  • Flickr
Impuls de l’FMC a les polítiques locals en urbanisme, medi ambient, mobilitat i habitatge
Impuls de l’FMC a les polítiques locals en urbanisme, medi ambient, mobilitat i habitatge


La Federació de Municipis de Catalunya ha celebrat la primera reunió de la seva Àrea de Territori i Sostenibilitat, com a espai per a l’intercanvi d’informació i generació de propostes en clau municipalista en matèria de política territorial, urbanisme, medi ambient, mobilitat i habitatge. Les polítiques públiques han estat marcades darrerament per l’escassetat pressupostària, agreujada per l’impacte de la pandèmia de la COVID-19. En aquest sentit, des de l’FMC considerem primordial activar totes aquelles actuacions d’interès a l’agenda local que tenen com a objectiu defensar l’autonomia local en tots els seus àmbits; i així es va fer evident a la reunió constitutiva d’aquesta àrea celebrada ahir dijous 18 de febrer

19/02/2021

Pel que fa a l’estructura organitzativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’FMC, el president de l’àrea és Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell; i la vicepresidència recau en David Bote, alcalde de Mataró. El president i el vicepresident de l’àrea i els alcaldes impulsors comptaran amb l’assistència de personal provinent d’un ens local, amb solvència en la matèria, que seran els tècnics assessors de referència.

L’àrea s’estructura en comissions sectorials per atendre de manera més operativa qüestions específiques del seu àmbit temàtic de gestió. L’alcalde impulsor de la Comissió de Política territorial i urbanisme és Narcís Fajula, de Sarrià de Ter; l’alcaldessa impulsora de la Comissió de Medi ambient i Mobilitat és Lídia Muñoz, de Sant Feliu de Llobregat; i l’alcaldessa impulsora de la Comissió d’Habitatge és Mireia Ingla, de Sant Cugat del Vallès. Les comissions, que tenen la seva pròpia dinàmica i treballen amb caràcter independent, es reuniran cada semestre. Tant el plenari de l’àrea com les comissions sectorials són òrgans de participació de l’FMC, oberts a tots els càrrecs electes delegats pels alcaldes/presidents dels ens adherits a l’entitat, que poden participar acompanyants pel seu personal tècnic).

Així mateix, es crea una Comissió permanent de Territori i Sostenibilitat, que es reunirà cada trimestre com a mecanisme més àgil i operatiu, per abordar determinats temes o eventuals encàrrecs dels òrgans de govern de l’entitat. Tots ells, alhora, estaran dotats de consells tècnics i grups de treball, per abordar temàtiques més específiques.

Els principals eixos de treball establerts en aquesta reunió, en matèria de política territorial i urbanisme, es van concretar en vetllar per donar impuls a l’Agenda Urbana de Catalunya i les agendes urbanes locals; seguir l’execució del planejament territorial així com de la seva revisió i adaptació; fomentar la rehabilitació urbana i l’actuació en edificis, locals i habitatges desocupats; la repoblació de l’àmbit rural i el nou paper del sòl no urbanitzable; la modernització de polígons i sectors d’activitat econòmica; les infraestructures de mobilitat; una atenció especial a les ciutats després de la COVID: nous reptes, nous models i replantejament de les prioritats d’actuació; prioritzar la Llei de barris i les actuacions en zones degradades; el Pla director urbanístic de l’AMB; la Llei d’ordenació del litoral; la necessitat de disposar d’una nova Llei d’urbanisme; revisar els plans territorials (compliment de previsions i adaptació a noves situacions); els edificis, locals i habitatges desocupats; replantejar els usos en sòl no urbanitzable; les infraestructures de comunicació en l’àmbit rural; l’ordenació del paisatge urbà; o els catàlegs de bens protegits i la necessitat de garantir un patrimoni immoble actiu, entre d’altres qüestions.

Pel que fa a medi ambient i mobilitat, el plenari de l’Àrea va concloure que cal treballar primordialment en la tramitació de les noves lleis de prevenció i gestió de residus; de sòls contaminats i de transició energètica; en l’aplicació de fons Next Generation a Catalunya i altres procedents del Green Deal europeus; renovar els convenis vigents (ECOEMBES, ECOVIDRIO,RAEEs, piles, etc); els cànons d’abocador i incineració de residus; el desenvolupament de les infraestructures pendents i necessàries; els residus d’envasos, l’aplicació del Decret per a l’impuls de les energies renovables de Catalunya; la sobirania energètica; el full de ruta de l’economia circular a Catalunya; o l’autoconsum energètic.

L’FMC, en residus, també treballarà perquè els ens locals puguin assolir el compliment dels objectius de reciclatge i de disminució d’abocaments, l’eliminació progressiva dels plàstics d’un sol us i la lluita contra el malbaratament alimentari; per la reducció de la contaminació atmosfèrica i acústica, l’impuls del vehicle elèctric; la millora del transport públic de viatgers; la promoció de l’ús de la bicicleta i dels vehicles verds d’ús compartit, entre d’altres fites. Per aconseguir-ho, es necessiten infraestructures i planificació adequada del territori, implantar sistemes més eficients de recollida selectiva; fomentar i facilitar la transició cap a la economia circular; potenciar la participació activa en la revisió de la planificació hidrològica, assegurar l’abastament metropolità, mantenir lleres i recuperar espais per a la biodiversitat i per a la ciutadania; un finançament adequat del cicle de l’aigua; la descontaminació dels aqüífers; reduir l’emissió de gasos contaminants; o dissenyar noves eines en matèria d’educació ambiental.

Finalment, en matèria d’habitatge; des de l’FMC considerem que cal prioritzar en la nova Llei estatal del dret a l’habitatge, els fons europeus per la recuperació, Nextgenerations (àmbit habitatge), una nova Llei de barris, la necessitat de revertir algunes modificacions introduïdes a l’LRSAL; l’impuls d’un nou Pacte Nacional de l’Habitatge que inclogui tots els agents i totes les administracions; reforçar i augmentar el parc de lloguer públic i social; eradicar el sensellarisme i l’emergència habitacional, entre d’altres qüestions.

Recordem que per aconseguir tots aquests objectius, l’FMC establirà un programa sostingut de formació d’electes i tècnics locals; programant activitats de debat, reflexió i formació en matèria d’ordenació territorial, urbanisme, habitatge, sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic, mobilitat i transport públic i serveis municipals (aigua, residus, enllumenat...). Des de l’FMC pretenem també donar continuïtat als mecanismes de comunicació i informació als membres de l’àrea; nodrint els ajuntaments d’informació i documentació de forma regular, àgil i sistematitzada; aprofitant els canals de comunicació de l'FMC amb els associats. I finalment, exigir sempre la coordinació i col·laboració interadministrativa, vetllant sempre per la suficiència financera dels governs locals.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Informació de l'àrea
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC