• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'obre la convocatòria per concedir ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l'activitat física i l'esport a causa de la suspensió i la limitació de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya
S'obre la convocatòria per concedir ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l'activitat física i l'esport a causa de la suspensió i la limitació de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya


La Resolució PRE/613/2021, de 4 de març. Publicada al DOGC numero 8359, de 8 de març, obre la convocatòria per a la concessió d'aquests ajuts, atenent la publicació de les resolucions SLT/1/2021, de 4 de gener, SLT/67/2021, de 17 de gener, i SLT/133/2021, de 22 de gener, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19, amb la finalitat d'afavorir la sostenibilitat econòmica del sector, contribuir al manteniment i a la continuïtat de la seva activitat, i pal·liar les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir en aquest àmbit

09/03/2021

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució PRE/392/2021, de 12 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials que es puguin produir al sector de l'activitat física i l'esport, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 durant l'any 2021 (DOGC núm. 8344, de 18 de febrer de 2021). La quantia dels ajuts correspon a l'establerta a la base 4.2 de les bases, a excepció de l'apartat "Altres espais a l'aire lliure" del Tipus d'espai que componen la instal·lació, en què s'imputarà el 50% de l'import en cada tram, atenent que la limitació, en aquesta tipologia d'espai, ha estat del 50% d'obertura al públic usuari.

L'import de la dotació pressupostària inicial d'aquesta convocatòria és de 15.000.000 d'euros amb càrrec al pressupost del Consell Català de l'Esport per a l'exercici 2021.

La dotació pressupostària es distribueix de la manera següent:

a) 7.250.000 d'euros amb càrrec a la partida pressupostària D/470000190/4711/0052 (empreses privades).

b) 7.250.000 d'euros amb càrrec a la partida pressupostària D/482000190/4711/0052 (entitats esportives sens ànim de lucre).

c) 150.000 d'euros amb càrrec a la partida pressupostària D/481000190/4711/0052 (fundacions).

d) 350.000 d'euros amb càrrec a la partida pressupostària D/449000190/4711/0052 (universitats).

Aquesta distribució entre partides pressupostàries té caràcter estimatori i pot ser objecte de modificació d'acord amb les vinculacions establertes en la Llei de pressupostos amb l'objecte d'atendre les sol·licituds degudament prioritzades d'acord amb els criteris previstos en la base reguladora 6 de l'annex de la Resolució PRE/392/2021, de 12 de febrer, sense tenir en compte la tipologia de la persona sol·licitant. Aquesta dotació pot ser ampliada, segons les disponibilitats pressupostàries, fins a un màxim de 16.000.000 euros.

De conformitat amb la base reguladora 7 de l'annex de la Resolució PRE/392/2021, de 12 de febrer, el procediment de concessió és de concurrència competitiva. D'acord amb l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, la concessió dels ajuts es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades a fi d'establir una prelació entre elles, de conformitat amb els criteris establerts a les bases reguladores.

El termini de presentació de sol·licituds és de cinc (5) dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament per mitjà del model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a l'adreça Tràmits gencat (tramits.gencat.cat).

La identificació i la signatura electrònica de la persona sol·licitant es farà mitjançant els sistemes d'identificació i de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica, i que es poden consultar a: https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/certificats-i-signatures-electroniques/index.html, de conformitat amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica, i l'Ordre PRE/5/2017, de 12 de gener, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria dels procediments de concessió d'ajuts i subvencions de concurrència pública del Consell Català de l'Esport.

Aquesta resolució produeix efectes a partir de l'endemà de la data de publicació en el DOGC, és a dir el 10 de març de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
Bases convocatòria
Informació GenCat


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC