• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19
Mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19


El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, publicat al BOE número 62, de 13 de març, articula un conjunt de mesures per mobilitzar una inversió pública de fins a 11.000 milions d'euros entorn de quatre línies d'actuació: tres fons addicionals per a finançar ajudes directes, reestructuració de balanços i recapitalització d'empreses i la pròrroga de moratòries fiscals i concursals

15/03/2021

• En primer lloc, es crea una nova Línia COVID d'ajudes directes a autònoms i empreses, per reduir l'endeutament subscrit a partir de març de 2020. Amb càrrec a aquesta Línia, que comptarà amb una dotació total de 7.000 milions d'euros, es canalitzaran ajudes directes a les empreses i autònoms l'activitat dels quals s'ha vist més negativament afectada per la pandèmia. Aquestes ajudes directes tindran caràcter finalista, emprant-se per satisfer el deute i realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos per exemple, relatius al subministrament d'energia i al cost de canvi de potència, incorreguts pels autònoms i empreses considerats elegibles, prevalent la reducció del nominal del deute amb aval públic, sempre que aquests deutes s'hagin reportat a partir d'1 de març de 2020 i procedeixin de contractes anteriors a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei.

• En segon lloc, aquesta norma habilita el Govern per adoptar mesures addicionals de flexibilització dels préstecs dotats amb aval públic, permetent així que aquest finançament s'incorpori als processos de refinançament i reestructuració pactats entre els bancs i els seus clients i, per tant, protegint l'estabilitat financera. Per a això, es crea una segona Línia per a la reestructuració de deute financer COVID, de 3.000 milions d'euros, per permetre, com a últim recurs després de l'articulació de la resta de mesures de suport a la solvència, la conversió de part de l'aval públic en transferències a les empreses i autònoms més afectats per la crisi que compleixin amb els requisits establerts per Acord de Consell de Ministres, dins d'un acord aconseguit amb les entitats financeres creditores. Així mateix, amb la finalitat de detallar l'articulació de les operacions de refinançament i reestructuració del finançament amb aval del sector públic i adaptar-les a les necessitats de les diferents empreses i sectors, mitjançant Acord de Consell de Ministres es desenvoluparà el contingut del Codi de Bones Pràctiques, que podrà ser subscrit per les entitats financeres per a facilitar una adequada resposta del sector financer davant l'excepcional situació econòmica, per a reforçar la solvència empresarial i garantir la liquiditat de cara al futur.

• En tercer lloc, per fer costat a aquelles empreses viables però que s'enfronten a problemes de solvència derivats de la COVID-19 que no poden accedir al fons gestionat per la Societat Estatal de Participacions industrials (SEPI) per a empreses i operacions de major grandària i necessitin un reforç addicional de la seva capital després de l'articulació de les mesures previstes en els apartats anteriors, es crea un nou Fons de recapitalització d'empreses afectades per COVID, dotat amb 1.000 milions d'euros, que serà gestionat per COFIDES, adscrit al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme a través de la Secretaria d'Estat de Comerç.

• Finalment, en quart lloc, s'estenen fins a finals d'any les moratòries per al desencadenament automàtic de processos concursals, amb la finalitat de dotar d'un marge de temps addicional perquè les empreses que estan passant per majors dificultats a conseqüència de la pandèmia puguin restablir el seu equilibri patrimonial, evitant una innecessària entrada en concurs. A més, es mantenen les millores d'agilitat en el procés concursal, mentre es completa la modernització del règim concursal espanyol en el marc de la transposició de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per a augmentar l'eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes, i per la qual es modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuració i insolvència). En aquesta mateixa línia, s'amplia a quatre mesos l'ajornament de deutes tributaris sense interessos i s'amplien els terminis per a la devolució dels crèdits públics gestionats per la Secretaria General d'Indústria i de la PIME.

L’RDLL entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE, és a dir el 13 de març de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC