• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


Resolució SLT/845/2021, de 26 de març, publicada al DOGC número 8375, de 27 de març

29/03/2021

El Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut va adoptar el 10 de març de 2021 un acord sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública enfront de la COVID-19 amb motiu de la festivitat de Sant Josep i de la Setmana Santa de 2021, que preveu l'adopció, amb caràcter obligatori, des del dia 26 de març i fins al dia 9 d'abril, de mesures de salut pública que es troben vinculades a l'àmbit de les limitacions de drets fonamentals en el marc de l'estat d'alarma: limitació de l'entrada i sortida de persones de l'àmbit territorial de les comunitats autònomes, restriccions a la mobilitat nocturna –com a màxim a partir de les 23:00 hores i fins les 06:00 hores– i limitacions de la permanència de grups de persones en espais públics –com a màxim sis persones si són espais oberts i quatre persones si són tancats– o privats –només convivents–, i de diverses recomanacions. L'esmentada declaració fou aprovada per l'Ordre comunicada del Ministeri de Sanitat d'11 de març de 2021.

En desplegament d'aquest marc normatiu, i en exercici de l'habilitació establerta al Decret 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l'estat d'alarma davant la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19, mitjançant la Resolució SLT/716/2021, de 12 de març, es van prorrogar i modificar les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Aquesta resolució conté les mesures vigents fins a les 00:00 hores del dia 29 de març de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen

Si bé l'ocupació per COVID-19 als hospitals decreix respecte a la setmana anterior, en els darrers dies la tendència decreixent ha canviat i s'adverteix un creixement en l'ocupació de llits de crítics, que roman a nivells molt elevats, la qual cosa tensiona greument el sistema sanitari i condiciona l'activitat diària dels hospitals; d'altra banda, pel que fa a les dades epidemiològiques, reflecteix que les dades d'incidència acumulada (IA) per data de diagnòstic indiquen que s'ha trencat la tendència decreixent i es detecta un lleuger augment de casos en els darrers dies i que l'Rt de Catalunya es torna a situar lleugerament per sobre de l'1. D'acord amb aquest estat de situació, proposa que es prorroguin les mesures previstes a la Resolució SLT/716/2021, de 12 de març, d'acord amb les que estan previstes en l'annex 3 del Decret llei 27/2020 esmentat, per un nou període fins a les 00:00 hores del dia 10 d'abril de 2021. Com a única modificació respecte de la Resolució vigent, escau assenyalar que, tot i que es manté el tancament al públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables, es permet que puguin començar a funcionar aquelles estructures d'aquest tipus que corresponguin a una sola atracció d'ús infantil en l'espai d'ubicació autoritzat.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC