• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


Llei 2/2021, de 29 de març, publicada al BOE número 76, de 30 de març. Aquest serà la norma que s’aplicarà quan s’acabi l’estat d’alarma

30/03/2021

La llei s'estructura en set capítols, 31 articles, set disposicions addicionals, una disposició derogatòria, vuit disposicions finals i un annex.

• El capítol I, articles 1 a 5, recull les disposicions generals, això és, l'objecte i l'àmbit d'aplicació de l’RDLL, els òrgans competents, així com les mesures que s'han d'adoptar per a evitar la generació de riscos de propagació de la malaltia COVID-19. Així mateix, es preveu l'adopció de plans i estratègies d'actuació per afrontar emergències sanitàries, mitjançant actuacions coordinades en salut pública, per al desenvolupament de les diferents activitats que es contemplen en els capítols següents.

• El capítol II està integrat pels articles 6 a 16 i recull el manteniment de determinades mesures de prevenció i higiene, com són l'ús obligatori de màscares en la via pública, en espais a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o que es trobin oberts al públic, així com en els transports. Així mateix, referent a això, es contempla la possibilitat que les màscares puguin ser adquirides de manera unitària a les oficines de farmàcia, la qual cosa facilita el seu accés a la població. Aquesta mesura, juntament amb la modificació establerta en el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, aprovat per RDLL 1/2015, de 24 de juliol, permet que l'accés a les màscares pugui realitzar-se en condicions econòmiques no abusives. Igualment, en aquest capítol es contempla l'adopció de determinades mesures de prevenció a l'entorn de treball, com ara l'ordenació dels llocs de treball o l'organització dels torns per a evitar aglomeracions, així com el manteniment de mesures de prevenció i higiene bàsiques als establiments comercials, als centres residencials de caràcter social, als hotels i allotjaments turístics o en les activitats d'hostaleria i restauració, entre altres. En l'àmbit esportiu, per part seva, es reconeix la competència del Consell Superior d'Esports per aplicar aquestes mesures en determinades competicions professionals, una vegada sentit l'organitzador, el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes; i en funció de les circumstàncies concurrents i la necessària protecció d'esportistes i públic.

• El capítol III, articles 17 i 18, recull diverses disposicions que habiliten per regular l'oferta de places i el volum d'ocupació en els serveis de transport de viatgers per via marítima, per ferrocarril i per carretera, tots ells de competència estatal. Els operadors de transport amb número de seient preassignat hauran de conservar, a la disposició de les autoritats de salut pública, la informació de contacte dels passatgers durant un mínim de quatre setmanes, amb la finalitat de realitzar la traçabilitat dels contactes. Així mateix, s'habilita al titular de la Direcció General de la Marina Mercant per ordenar, a proposta del Ministeri de Sanitat, l'adopció de mesures sanitàries per al control de vaixells, inclosos els de tipus creuer, que realitzin viatges internacionals i naveguin per aigües de la mar territorial a fi d'entrar en ports espanyols.

• El capítol IV, articles 19 a 21, conté mesures relatives a medicaments, productes sanitaris i productes necessaris per a la protecció de la salut. Entre d’altres aspectes, cal assenyalar, en matèria de medicaments, la necessitat de donar continuïtat a les mesures de subministrament d'informació, proveïment i fabricació d'aquells considerats essencials per a la gestió sanitària de la COVID-19. Igualment, per protegir la salut pública, s'ha de garantir el seu proveïment en centres i serveis sanitaris, i això requereix una distribució capaç de cobrir el consum amb l'agilitat necessària.

Pel que respecta als productes sanitaris i als biocides, s'incorporen les mesures imprescindibles per a garantir la fabricació i posada a la disposició de màscares quirúrgiques, bates quirúrgiques, solucions i gels hidroalcohòlics per a la desinfecció de mans i antisèptics de pell sana a un ritme adequat per a atendre el considerable volum de demanda existent.

• El capítol V, articles 22 a 27, preveu mesures per a la detecció precoç de la malaltia i el control de les fonts d'infecció i vigilància epidemiològica. D'aquesta manera, s'assenyala de manera específica que la COVID-19, malaltia produïda per la infecció pel virus SARS-CoV-2, és una malaltia de declaració obligatòria urgent, qualificació que en la pràctica ja tenia per ser un subtipus de la família SARS (Síndrome Respiratòria Aguda Greu), i estar prevista en els annexos I. 48 i II.1.B de l’RD 2210/1995, de 28 de desembre, pel qual es crea la xarxa nacional de vigilància epidemiològica. Així mateix, es dóna continuïtat a una sèrie d'obligacions de recollida, tractament i remissió d'informació, de les dades de rellevància epidemiològica i sanitària que siguin pertinents, sempre salvaguardant els drets de protecció de dades personals, així com al sistema establert per a la recollida i remissió d'informació amb el resultat de proves diagnòstiques COVID-19 mitjançant PCR o altres proves de diagnòstic de COVID-19 realitzades pels laboratoris, públics i privats, així com pels centres, serveis i establiments sanitaris que realitzin aquestes proves a Espanya, com a complement al sistema de vigilància individualitzada dels casos de COVID-19.

• El capítol VI, articles 28 a 30, disposa una sèrie de mesures per garantir les capacitats del sistema sanitari en matèria de recursos humans, plans de contingència i obligacions d'informació.

• El capítol VII, que s'integra per l'article 31, regula el règim sancionador aplicable a l'incompliment de les mesures de prevenció i de les obligacions establertes en aquesta llei.

• La DA 1a conté previsions específiques en relació amb els controls sanitaris i operatius en aeroports gestionats per AENA, mentre que la DA 2a incorpora les previsions en matèria de sanitat exterior en ports d'interès general.

• La DA3a recull l'autorització a l'Administració general de l'Estat per atorgar avals per import màxim de 2.817.500.000 euros l'any 2020 per cobrir els costos i les pèrdues en les operacions de finançament que realitzi el Grup Banc Europeu d'Inversions a través del Fons Paneuropeu de Garanties en reposada a la crisi de la COVID-19, habilitant a aquest efecte a la vicepresidenta tercera i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital per a la signatura dels corresponents acords amb el Banc Europeu d'Inversions, complementant les mesures nacionals adoptades pel Govern.

• La DA 4a estableix que en l'àmbit de les Forces Armades serà la Inspecció General de Sanitat de la Defensa, qui realitzi les accions necessàries per al compliment de les disposicions previstes en la present llei donant compte de les mateixes al Ministeri de Sanitat.

• La DA 5a estableix de manera conjuntural, i davant la situació de crisi sanitària, la possibilitat d'incorporar al procés de dispensació l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació per a garantir una atenció i seguiment farmacoterapèutic òptim i acostar la medicació al pacient quan situacions com les que s'han produït en aquesta crisi de salut pública o bé en el cas de persones especialment situació de vulnerabilitat, persones majors, malaltes i dependents, l'aconsellin.

• La disposició derogatòria única deroga quantes disposicions d'igual o inferior rang s'oposin al que es disposa en aquesta Llei.

• La DF1a modifica la Llei 48/1960, de 21 de juliol, sobre navegació aèria.

• La DF 2a modifica la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut. En primer lloc, es modifica la figura de les «actuacions coordinades en salut pública», prevista a l'article 65, permetent que a través d'aquest instrument es puguin elaborar o activar plans i estratègies d'actuació. En segon lloc, s'introdueix en un nou article 65 bis un deure de subministrament d'informació per part de les comunitats autònomes en situacions d'emergència per a la salut pública, a fi de garantir l'adequada coordinació entre les autoritats sanitàries i reforçar el funcionament del conjunt del Sistema Nacional de Salut.

• La DF 3a modifica l'article 94.3 del text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. Aquesta reforma ve a completar la ja realitzada de l'apartat 2 d'aquest mateix article durant la vigència de l'estat d'alarma a fi de poder fixar el preu d'aquells productes necessaris per a la protecció de la salut poblacional. També es reserva a la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments l'adopció del procediment a seguir per a la fixació d'aquest preu.

• La DF 4a modifica l'article 40 de l’RDLL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, amb la finalitat d'estendre fins al 31 de desembre de 2020 la possibilitat que, encara que els estatuts no ho haguessin previst, les sessions dels òrgans de govern i d'administració de les associacions, de les societats civils i mercantils, del consell rector de les societats cooperatives i del patronat de les fundacions, puguin celebrar-se per videoconferència o per conferència telefònica múltiple i així també que els seus acords puguin celebrar-se per escrit i sense sessió sempre que ho decideixi el president o quan el sol·licitin, almenys, dos dels membres de l'òrgan.

• La DF 5a modifica l'article 36 de l’RDLL 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, relatiu al dret de resolució de determinats contractes sense penalització per part dels consumidors i usuaris, amb la finalitat d'estendre l'aplicació de l'article 36.1 a aquells contractes que puguin resultar d'impossible execució a conseqüència de les mesures imposades per les diferents administracions durant les fases de desescalada o nova normalitat, una vegada que hagi deixat d'estar vigent l'estat d'alarma decretat mitjançant RD 463/2020, de 14 de març. Així mateix, amb posterioritat a l'aprovació de l’RDLL 11/2020, de 31 de març, amb data 13 de maig de 2020 la Comissió Europea va emetre la Recomanació (UE) 2020/648, relativa als bons oferts als passatgers i als viatgers com a alternativa al reemborsament de viatges combinats i serveis de transport cancel·lats en el context de la pandèmia de COVID-19, resultant necessari adaptar l'apartat 4 de l'article 36 d'aquest RDLL al contingut de la Recomanació. A tals efectes, es modifica aquest article en un doble sentit, en primer lloc, per a circumscriure la possibilitat d'emissió dels bons a l'acceptació voluntària amb caràcter previ per part del passatger o viatger, i, en segon lloc, per establir el termini automàtic de 14 dies per al reemborsament de l'import del bo a la finalització del seu període de validesa, si aquest no ha estat canviat. Així mateix, es deroga l'article 37 del citat RDLL 11/2020, de 31 de març, per coherència amb la major flexibilització en matèria de joc establerta durant les fases II i III del Pla per a la Transició cap a una nova normalitat.

• La DF 6a relaciona els títols competencials que emparen a l'Estat per a dictar la llei.

• La DF 7a introdueix una habilitació per al seu desenvolupament reglamentari, a favor dels ministres de Sanitat i de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en l'àmbit de les seves respectives competències.

• La DF 8a determina el moment d'entrada en vigor de la llei, que tindrà lloc l'endemà al de la seva publicació al BOE, és a dir, el 31 de març, sense perjudici del que es disposa en l’art. 2 respecte de l'àmbit d'aplicació. Aquest article estableix el següent:

­- La llei és aplicable en tot el territori nacional. No obstant això, les mesures contemplades en els capítols II, III, IV, V, VI i VII i en la DA 5a únicament seran aplicable en aquelles províncies, illes o unitats territorials que hagin superat la fase III del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat, i en les quals hagin quedat sense efecte totes les mesures de l'estat d'alarma, conforme al que es disposa en l'article 5 de l’RD, 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat per l’RD 463/2020, de 14 de març, a excepció del que es disposa en l'article 15.2 que serà aplicable des del moment de l'entrada en vigor del reial decret llei en tot el territori nacional.

­- Una vegada finalitzada la pròrroga de l'estat d'alarma establerta per l’RD 555/2020, de 5 de juny, les mesures contingudes als capítols II, III, IV, V, VI i VII i a la disposició addicional cinquena seran aplicables en tot el territori nacional fins que el Govern declari de manera motivada i d'acord amb l'evidència científica disponible, previ informe del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. El Govern consultarà a les comunitats autònomes en el si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut amb caràcter previ a la finalització de la situació de crisi sanitària.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la llei


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC