• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


Resolució SLT/1088/2021, de 16 d'abril, publicada al DOGC número 8369, de 19 d’abril

19/04/2021

En data 16 d'abril de 2021, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha emès l'informe preceptiu justificatiu de l'adopció de les mesures urgents per fer front al risc de brots de COVID-19. Aquest informe, que preveu els aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes epidemiològics i de salut pública a proposta de la mateixa Agència, posa de manifest una situació que sotmet a una enorme pressió assistencial els recursos sanitaris, amb la taxa d'ocupació de llits de crítics per part de pacients amb COVID-19 encara en creixement. Cal destacar que en dues setmanes el creixement ha estat del 23%. Aquesta tendència compromet seriosament l'activitat ordinària dels hospitals. D'altra banda, pel que fa a la situació epidemiològica, les dades de l'informe confirmen la tendència creixent en les dades d'incidència acumulada (IA) per data de diagnòstic, a un ritme lent, després de la baixada en la detecció de casos registrada durant la Setmana Santa. Pel que fa a l'Rt de Catalunya, des de fa quatre dies es torna a situar lleugerament per sobre de l'1. D'acord amb aquest estat de situació, proposa que es prorroguin les mesures previstes a la Resolució SLT/971/2021, de 8 d'abril, d'acord amb les que estan previstes en l'annex 3 del Decret llei 27/2020 esmentat, per un nou període fins a les 00:00 hores del dia 26 d'abril de 2021. És a dir, es mantenen les mesures de limitació d'activitats no essencials i de control de la mobilitat i la interacció social i, en conseqüència, es prorroguen les mesures preventives dirigides a afavorir el distanciament entre persones que no pertanyen a grups de convivència estable, prescindint d'aquelles activitats no essencials que suposen un risc de contagi i evitar les aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, especialment en llocs tancats.

Aquesta resolució entra en vigor el dia de la seva publicació al DOGC, és a dir el 19 d’abril de 2021.

La durada de les mesures s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 26 d'abril de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC