• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19
Suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19


Reial decret llei 6/2021, de 20 d'abril, publicat al BOE número 95, de 21 d’abril

21/04/2021

El 12 de març de 2021 es va aprovar l’RDLL 5/2021, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, dirigides a continuar protegir el teixit productiu, evitar un impacte estructural en l'economia i preservar l'ús. D'entre les mesures aprovades per l’RDLL 5/2021, que ascendeixen a 11.000 milions d'euros, destaca la creació de la Línia COVID d'ajudes directes a autònoms i empreses, per import de 7.000 milions d'euros, destinada a les CCAA i ciutats autònomes de Ceuta i Melilla perquè canalitzin ajudes als autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia. La identificació dels sectors més afectats es va realitzar sobre la base de criteris objectius a nivell nacional, com són el percentatge de treballadors en ERTO en cada sector –que mostra en impacte en l'ocupació derivada de la pandèmia– i el percentatge de reincorporació de treballadors en ERTO al mercat laboral que s'ha produït en cada sector des de maig de 2020 fins a l'1 de març de 2021. L’RDLL 5/2021, de 12 de març, utilitzava aquests indicadors per a concentrar les ajudes en el reforç de la solvència de les empreses en els sectors que mantenen una major afectació en termes d'activitat i ocupació. No obstant això, en algunes regions pot haver-hi sectors que s'hagin vist particularment afectats sense que a nivell nacional superin els llindars fixats en la definició de criteris objectius. Aquesta idiosincràsia regional fa aconsellable habilitar a les CCAA i ciutats de Ceuta i Melilla de manera que puguin tenir un cert marge de flexibilitat perquè, sempre dins de l'assignació total establerta per a cadascuna d'elles, puguin afegir al llistat de sectors elegibles per a rebre ajudes amb càrrec a la Línia COVID establert en l'annex I del citat RDLL a altres sectors addicionals que s'hagin vist particularment afectats en l'àmbit del seu territori.

Igualment, de manera excepcional les CCAA i ciutats de Ceuta i Melilla podran atorgar ajudes a empreses viables que en 2019 hagin tingut un resultat negatiu en la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o hagi resultat negativa la base imposable de l'Impost de societats o de l'Impost de la Renda de no Residents a conseqüència de circumstàncies excepcionals.

El límit establert en el Marc temporal de la Unió Europea, que determina que les ajudes han d'estar atorgades abans del 31 de desembre de 2021, aconsella incorporar amb caràcter urgent aquestes dues modificacions, de manera que les convocatòries d'ajudes per part de les comunitats autònomes ja puguin incorporar aquesta previsió.

Aquest RDLL entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el BOE, és a dir el dia 22 d’abril de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC