• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


Resolució SLT/1178/2021, de 23 d'abril, publicada al DOGC número 8394, de 25 d’abril

26/04/2021

La lleugera millora en els indicadors epidemiològics i assistencials permet progressar, de manera controlada, en la flexibilització de determinades mesures, si bé escau mantenir el gruix de mesures de limitació d'activitats no essencials i de control de la interacció social i, en conseqüència, prorrogar majoritàriament les mesures preventives dirigides a afavorir el distanciament entre persones que no pertanyen a grups de convivència estable, prescindir d'aquelles activitats no essencials que suposen un risc de contagi i evitar les aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, especialment en llocs tancats.

D’entre les modificacions que introdueix aquesta resolució destaquem l'eliminació de les restriccions a la mobilitat dins de Catalunya en relació amb el perímetre, municipal o comarcal. D'altra banda, pel que fa al dret de reunió, es manté el límit màxim de sis persones en les trobades familiars i de caràcter social, llevat que siguin convivents, però s'elimina l'exigència que pertanyin, com a màxim, a dues bombolles de convivència.

Pel que fa a les mesures aplicables als diferents sectors d'activitat, es flexibilitzen les relatives a l'activitat de comerç minorista: d'una banda, es preveu que puguin obrir tots els establiment i locals, amb independència de la seva superfície de venda, amb subjecció a l'aforament del 30% respecte de l'autoritzat i amb les condicions establertes en el Pla sectorial del comerç aprovat pel Pla d'actuació del PROCICAT i, d'altra banda, es permet la reobertura dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials, els quals queden subjectes a les condicions establertes per a la restauració.

Així mateix, s'incrementa fins al 50% el percentatge de l'aforament permès en els actes religiosos i cerimònies civils, si bé es mantenen els límits de concentració de persones (500 o 1.000 persones en funció de les condicions de l'espai).

En l'àmbit de l'esport, l'aforament permès en les instal·lacions i equipaments esportius en espais tancats, així com en les competicions esportives en què és permesa la presència de públic, s'eleva al 50%, si bé en aquestes darreres activitats també es mantenen els límits del nombre màxim de persones que es poden concentrar, per evitar aglomeracions.

En el sector de les activitats lúdiques en espais tancats, es permet que es reiniciïn les activitats amb una limitació en l'aforament del 30%, a excepció dels serveis complementaris de bar i restauració, que romanen tancats, per no afavorir-hi una estada dilatada en el temps.

En l'àmbit de les activitats docents, s'estableix que en els ensenyaments postobligatoris, això és, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior, no és necessari reduir la presència dels alumnes als centres.

S'incorpora una regulació sobre les activitats formatives en l'àmbit de la formació viària i del transport de persones i mercaderies, que queden subjectes a les mesures de prevenció i protecció de la salut i les mesures organitzatives necessàries per reduir la presència d'alumnes als centres, tret dels casos en què la formació presencial sigui obligatòria.

Una darrera mesura obre la porta a la celebració presencial de congressos, convencions i activitats firals que es duguin a terme en recintes firals, subjecta a l'autorització prèvia per part del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT de l'esdeveniment en concret, un cop verificat que l'organització de l'esdeveniment disposa d'un pla de contingència i prevenció de la COVID-19 amb mesures que respectin les previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT, i amb l'informe favorable de l'ajuntament corresponent.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC