• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de la República de l'Índia a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de la República de l'Índia a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


L'Ordre SND/413/2021, de 27 d'abril, publicada al BOE número 101, de 28 d'abril, té per objecte establir les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones que arribin en vol des de qualsevol aeroport situat en la República de l'Índia a qualsevol aeroport situat en el Regne d'Espanya, amb o sense escales intermèdies. Queda exceptuat del que es preveu en aquesta ordre el personal aeronàutic necessari per a dur a terme les activitats de transport aeri

28/04/2021

Les persones a què es refereix l'apartat primer hauran de guardar quarantena durant els deu dies següents a la seva arribada, o durant tota la seva estada a Espanya si aquesta fos inferior a aquest termini. Aquest període podrà finalitzar amb anterioritat, si al setè dia a la persona se li realitza una prova diagnòstica d'infecció aguda amb resultat negatiu. Les proves admeses seran la *RT-*PCR o altres proves basades en tècniques moleculars equivalents, així com els test d'antígens que tinguin un rendiment mínim ≥ 90% de sensibilitat i ≥ 97% d'especificitat.

Durant el període de quarantena les persones a què es refereix l'apartat anterior hauran de romandre en el seu domicili o allotjament, havent de limitar els seus desplaçaments, així com els accessos de terceres persones al domicili o allotjament, als imprescindibles per a la realització de les següents activitats:

a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Causes de força major o situació de necessitat.

Tant en els seus desplaçaments com en el seu contacte amb convivents i amb els qui els proporcionin els béns o serveis indispensables per garantir la seva alimentació, neteja i en el seu cas cures sanitàries, s'hauran d'observar totes les mesures d'higiene i prevenció de la transmissió de la malaltia provocada per la COVID-19.

Les autoritats sanitàries podran contactar amb les persones en quarantena per a realitzar el seu seguiment. Així mateix, les Forces i Cossos de Seguretat podran realitzar en qualsevol moment les comprovacions oportunes sobre el compliment de les condicions de quarantena establertes en aquesta ordre.

Davant qualsevol sospita de símptomes de COVID-19, les persones en quarantena hauran de contactar per telèfon amb els serveis sanitaris mitjançant els números habilitats per les comunitats autònomes, indicant que es troben en quarantena en aplicació d'aquesta ordre.

Les agències de viatge, els operadors de turisme i companyies de transport hauran d'informar els viatgers d'aquestes mesures a l'inici del procés de venda dels bitllets amb destinació en el territori espanyol.

En cas de l'incompliment del que es preveu en aquesta resolució, serà aplicable el règim contemplat en el títol VI de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública, referit a infraccions i sancions.

Aquesta ordre produirà efectes des de les 00.00 hores de l'1 de maig de 2021 per un període inicial de catorze dies naturals, podent ser prorrogada de mantenir-se les circumstàncies que la motiven.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC