• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Mesures a aplicar després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma
Mesures a aplicar després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma


Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, publicat al BOE núm. 107, de 5 de maig de 2021

05/05/2021

Des del principi de la pandèmia s'han adoptat moltes mesures en diferents àmbits, més enllà de l'estrictament sanitari, en particular de caràcter econòmic i social, l'eficàcia del qual ha estat condicionada al temps durant el qual estigui vigent l'estat d'alarma, que també perdran la seva eficàcia el pròxim 9 de maig. A les que cal afegir una altra sèrie de mesures que, encara que no expressament condicionades a la vigència de l'estat d'alarma, han estat adoptades en relació amb les conseqüències de la pandèmia del SARS-CoV-2, a fi de pal·liar els seus efectes negatius sobre el teixit econòmic i social. Algunes d'aquestes mesures van ser específicament adoptades per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica derivades de les greus conseqüències que en tots els àmbits, a més del sanitari, ha implicat la pandèmia ocasionada pel virus SARS-CoV-2.

Davant aquesta circumstància es fa necessari i urgent prorrogar l'eficàcia temporal d'algunes d'aquestes mesures mentre subsisteixin els efectes negatius de la pandèmia, amb independència de la fi de la vigència de l'estat d'alarma, així com adaptar determinades situacions jurídiques que es veuran afectades per la finalització de la vigència de l'estat d'alarma.

El reial decret llei s'estructura en sis capítols, quinze articles, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

• El capítol I estableix una sèrie de mesures urgents en l'àmbit sanitari, relatives al control sanitari dels passatgers internacionals. L'objecte d'aquesta mesura és que, mantenint els nivells de seguretat en els controls que es realitzen a les persones que arriben a Espanya, especialment a les quals procedeixen de països de risc, aquests es realitzin de la forma més àgil possible perquè interfereixin el menys possible en les dinàmiques aeroportuàries i portuàries.

• El capítol II estableix una sèrie de mesures extraordinàries aplicables a les juntes de propietaris de les comunitats en règim de propietat horitzontal.

• El capítol III estableix una sèrie de mesures extraordinàries aplicables a situacions de vulnerabilitat econòmica i social que, en essència, suposen prorrogar per un termini de 3 mesos des de l'expiració de la vigència de l'estat d'alarma, això és, fins al 9 d'agost de 2021, algunes de les mesures adoptades per a donar cobertura a aquestes situacions de vulnerabilitat en relació amb la garantia de determinats subministraments i el dret a la percepció del bo social per part de consumidors i determinats col·lectius vulnerables, així com de determinades mesures de protecció en l'àmbit de l'arrendament d'habitatge, contingudes en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març.

- Amb l'objectiu de garantir el subministrament als consumidors vulnerables d'aigua, electricitat i gas natural, especialment en les actuals circumstàncies, es reforcen les mesures existents de protecció a través de l’art. 4: s'amplia fins al 9 d'agost de 2021 la garantia de subministrament d'aigua, electricitat i gas natural als consumidors vulnerables, prevista en la disposició addicional quarta del Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, i que estava condicionada a la vigència de l'actual estat d'alarma.

- L'art. 5 configura una nova categorització de consumidor vulnerable, a l'efecte de la percepció del bo social d'electricitat i la protecció especial enfront de la interrupció del subministrament, estenent aquesta condició de consumidor vulnerable i, per tant, el dret a percebre el bo social en els termes que correspongui, fins al 9 d'agost de 2021, sense perjudici de la possibilitat d'acollir-se a aquesta condició en qualsevol moment anterior o posterior a aquesta data a l'empara de la resta de supòsits previstos en el Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics.

- S'estenen les mesures de protecció en situacions de vulnerabilitat en matèria d'habitatge establertes en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, el qual es modifica per a ampliar en tres mesos des de la finalització de l'actual estat d'alarma els terminis establerts. D'aquesta manera, mitjançant l'art. 7 s'amplia fins al dia 9 d'agost de 2021 la suspensió dels procediments i llançaments d'habitatge en situacions de vulnerabilitat, en els supòsits i d'acord amb els tràmits ja establerts. Així mateix, aquest article amplia la possibilitat d'aplicar una pròrroga extraordinària del termini del contracte d'arrendament per un període màxim de sis mesos, durant els quals es continuaran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor, sempre que no s'hagués arribat a un acord diferent entre les parts, a aquells contractes el venciment dels quals estigués establert entre el 9 de maig i el 9 d'agost de 2021.

- També s'estén, fins al 9 d'agost de 2021, la possibilitat de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda, quan l'arrendador sigui una empresa o entitat pública d'habitatge o un gran tenedor, en els termes establerts en aquest reial decret llei; i s'amplien per aquest mateix període els contractes d'arrendament d'habitatge que poden acollir-se a la pròrroga extraordinària de sis mesos, en els mateixos termes i condicions del contracte en vigor. És a dir, s'amplia la possibilitat de l'arrendatari en aquests supòsits d’ajornar temporalment i extraordinàrament en el pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o la condonació total o parcial de la mateixa no s'hagués aconseguit ja amb caràcter voluntari per acord entre totes dues parts

- L'art. 8 estén el termini durant el qual els arrendadors i titulars de l'habitatge afectats per la suspensió extraordinària prevista en el citat Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, podran presentar la sol·licitud de compensació prevista en la disposició addicional segona del Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de l'habitatge i en matèria de transports. Aquest termini era d'1 mes des de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, per la qual cosa amb l'ampliació de tres mesos prevista per a aquestes mesures, el nou termini fins al qual es podrà presentar aquesta sol·licitud queda fixat en el 9 de setembre de 2021.

L’RDLL entrarà en vigor el dia 9 de maig de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC