• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Pròrroga dels criteris de restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i Schengen
Pròrroga dels criteris de restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i Schengen


Es prorroga l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (Ordre INT/519/2021, de 27 de maig, publicada al BOE número 128, de 29 de maig)

31/05/2021

La Recomanació (UE) 2020/912 del Consell, de 30 de juny, sobre la restricció temporal dels viatges no essencials a la Unió Europea i el possible aixecament d'aquesta restricció, va establir un llistat de tercers països els residents dels quals quedaven exempts de les restriccions de viatge a la Unió Europea, així com un conjunt de categories específiques de persones també exemptes d'aquestes restriccions, independentment del seu lloc de procedència. Aquesta Recomanació ha estat modificada en successives ocasions per a anar adaptant el llistat de tercers països a les circumstàncies epidemiològiques, o per a modificar els criteris d'elaboració d'aquest llistat.

La citada Recomanació i les seves modificacions s'apliquen a Espanya mitjançant l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, amb les seves pròrrogues i modificacions, els efectes de les quals conclouen el 31 de maig a les 24:00.

Per la present es prorroga fins al 30 de juny l'eficàcia de l'Orde INT/657/2020, de 17 de juliol.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC