• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya
Controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya


Resolució de 4 de juny de 2021, de la Direcció General de Salut Pública, publicada al BOE número 134, de 5 de juny

07/06/2021

Tots els passatgers que arribin a Espanya per via aèria o marítima, inclosos els que vénen en trànsit amb destinació a altres països, hauran d'emplenar abans de la sortida un formulari de control sanitari a través de la web www.spth.gob.es o de l'aplicació Spain Travel Health –SpTH– (en endavant SpTH), disponible en Android i en iOS. La informació que conté aquest formulari es recull en l'annex I de la present resolució. Després de l'emplenament del formulari de control sanitari, SpTH generarà un codi QR individualitzat que el viatger haurà de presentar a les companyies de transport abans de l'embarcament, així com en els controls sanitaris en el punt d'entrada d'Espanya.

Tots els passatgers que arribin a Espanya com a destinació final, hauran de sotmetre's a l'arribada a un control sanitari en el primer punt d'entrada. Aquest control inclourà, almenys, la presa de temperatura, un control documental i un control visual sobre l'estat del passatger.

Com a norma general, els passatgers que arribin a Espanya en trànsit amb destinació a un altre país, quedaran exempts de la realització del control sanitari en el procés de canvi de mitjà de transport internacional en el mateix recinte portuari o aeroportuari. No obstant això, quan el flux d'aquests passatgers en l'aeroport passi per un control sanitari es podrà verificar que disposen del QR específic per a passatgers en trànsit generat per SpTH amb la denominació TRANSIT.

La present resolució produirà efectes a partir del dia 7 de juny i fins que el Govern declari la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

La present resolució deixa sense efectes la Resolució d'11 de novembre de 2020, de la Direcció General de Salut Pública, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya i la Resolució de 9 de desembre de 2020, de la Direcció General de Salut Pública, per la qual s'especifiquen les modalitats de Proves Diagnòstiques d'Infecció Activa per a SARS-CoV-2 en relació amb els controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya. No obstant això, durant els tres dies següents a la seva entrada en vigor es continuaran admetent codis QR emesos per SpTH sobre la base d'aquestes Resolucions. Així mateix, excepcionalment, durant un període d'un mes, si la companyia de transport acredita de forma justificada la impossibilitat de facilitar l'emplenament del formulari de control sanitari als seus passatgers, podran utilitzar el formulari de control sanitari en format paper contemplat en aquesta resolució.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC