• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


Mitjançant aquesta Resolució SLT/1778/2021, de 4 de juny, publicada al DOGC número 8426, de 5 de juny, es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/1587/2021, de 21 de maig, en els termes indicats en els apartats següents de la present resolució, modificada per la Resolució SLT/1762/2021, de 3 de juny

07/06/2021

Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta resolució o, si escau, la resolució que n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposin, les establertes a la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, així com les establertes a l'apartat 4 de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

Les mesures que conté aquesta resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

En definitiva, la resolució manté la limitació concernent al nombre màxim de persones que es poden concentrar en les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, en deu persones, llevat que es tracti de convivents

Així com la limitació en la concentració de persones en els actes religiosos, que, tanmateix, s'incrementa al 70% de l'aforament autoritzat, si bé es manté el nombre màxim de persones que es poden concentrar en cada acte (1.000 o 3.000 persones, en funció de les condicions de ventilació de l'espai).

Pel que fa a les mesures aplicables per sectors d'activitat, es prorroguen totes les incorporades a la Resolució SLT/1762/2021, de 3 de juny, i es preveuen noves mesures flexibilitzadores de les restriccions:

­ D'una banda, s'estén la regulació establerta per als actes de celebració d'assemblees d'entitats esportives, amb el límit de l'aforament ampliat al 70% de l'autoritzat i mantenint els topalls de nombre màxim de persones, a les assemblees que puguin realitzar entitats culturals i entitats de base associativa en general.

­ Així mateix, es preveu que es puguin realitzar actes de graduació de l'estudiantat universitari amb subjecció a les condicions establertes per a les activitats culturals d'arts escèniques (70% de l'aforament, assistents asseguts i un límit de persones de 1.000 o 3.000 persones en funció de si el local de realització de l'acte és a l'aire lliure o disposa de condicions de ventilació reforçada).

­ També s'incrementa del 50% al 70% l'aforament ordinari previst per a la celebració de congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables, mantenint els límits de nombre màxim de persones de 1.000 o 3.000 en funció de les condicions de ventilació de la instal·lació de realització, i sens perjudici que es manté l'opció que es puguin superar aquests límits que afecten el nombre d'assistents amb l'autorització prèvia del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

­ Finalment, s'aixeca la suspensió de les festes majors, revetlles i altres festes populars, les quals es poden realitzar sempre que les activitats previstes s'ajustin a les condicions aplicables en funció de la naturalesa de l'activitat.

La durada de les mesures s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 14 de juny de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

Aquesta resolució entra en vigor el dia 7 de juny.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC