• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es modifiquen els controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya
Es modifiquen els controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya


Resolució de 9 de juliol de 2021, publicada al BOE número 166, de 13 de juliol

14/07/2021

La Resolució de 4 de juny de 2021, de la Direcció General de Salut Pública, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya estableix la manera concreta en el qual es duen a terme els procediments preventius de control de la COVID-19 en els diferents llocs d'entrada a Espanya, amb la finalitat de controlar l'actual crisi sanitària, tal com preveu l'article primer del Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2. En l'apartat Setè d'aquesta resolució, s'estableix que s'acceptaran com a vàlids els certificats de prova diagnòstica d'infecció activa de COVID-19 amb resultat negatiu expedits en les quaranta-vuit hores anteriors a l'arribada a Espanya, sent les proves diagnòstiques d'infecció per a SARS-CoV-2 admeses les proves d'amplificació d'àcid nucleic molecular (NAAT), utilitzades per a detectar la presència de l'àcid ribonucleic (ARN) del SARS-CoV-2 i els test de detecció d'antigen inclosos en la llista comuna de test ràpids de detecció d'antigen per a COVID-19, publicada per la Comissió Europea en base la Recomanació del Consell 2021/C 24/01.

La Recomanació (UE) 2020/1475 del Consell, de 13 d'octubre de 2020, sobre un enfocament coordinat de la restricció de la lliure circulació en resposta a la pandèmia de COVID-19 estableix que els Estats poden exigir als viatgers procedents d'una zona de risc que se sotmetin a una prova de detecció de la COVID-19 abans i/o després de la seva arribada. Pot tractar-se d'una prova de RT-PCR o d'una prova ràpida d'antígens inclosa en la llista comuna i actualitzada de proves ràpides d'antígens per al diagnòstic de la COVID-19 establerta sobre la base de la Recomanació del Consell, de 21 de gener de 2021, relativa a un marc comú per a l'ús i la validació de les proves ràpides d'antígens i el reconeixement mutu dels resultats de les proves diagnòstiques de la COVID-19 a la UE.

En el que afecta els períodes de validesa per als certificats de prova negatius per a la infecció per SARS-CoV-2, el Reglament (UE) 2021/953, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2021, relatiu a un marc per a l'expedició, verificació i acceptació de certificats COVID-19 interoperables de vacunació, de prova diagnòstica i de recuperació (certificat COVID digital de la UE) a fi de facilitar la lliure circulació durant la pandèmia de COVID-19, no estableix cap paràmetre en aquest sentit, quedant a decisió dels Estats membres. En aquest sentit, a la vista de les consideracions aportades per aquests i seguint les recomanacions de la Comissió, el Comitè de Seguretat Sanitària de la Comissió ha acordat fixar el període de validesa màxim de les proves diagnòstiques d'infecció activa per a SARS-CoV-2 en 72 hores en cas de les NAAT i en 48 hores en cas de les proves ràpides d'antigen, considerant aquest període des de la data de la presa de la mostra. Per això, i a fi d'estar en sintonia amb la recomanació d'aquest organisme de la Unió Europea, es considera necessari actualitzar la Resolució de 4 de juny en aquests termes.

Aquesta resolució produirà efectes a partir del 14 de juliol de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC