• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es reuneix el Comitè Executiu de l’FMC
Es reuneix el Comitè Executiu de l’FMC


Ahir va tenir lloc una reunió ordinària del Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya, el darrer abans de l’aturada estival. En la reunió, entre d’altres qüestions, la presidenta de l’FMC va informar de la recent entrevista amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i les reclamacions que se li van traslladar, sobretot per poder reparar els greus efectes econòmics i socials derivats de la pandèmia i que afecten greument els governs locals

20/07/2021

En aquesta reunió s’hi van tractar els temes habituals ordinaris: es va aprovar l’acta de la sessió anterior de 28 de juny i es va aprovar l’informe d’activitats i de gestió de l’FMC corresponent al mes de juny de 2021.

Es van ratificar les observacions elaborades pels serveis tècnics i jurídics de l’FMC a la Proposta d'Ordre d'aprovació de les bases reguladores de les subvencions a ens locals de Catalunya per al disseny i implantació de zones de baixes emissions, i es van nomenar els representants de l’FMC al Consell Rector de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, al Comitè de Seguiment del PDR 2014-2022, al grup de treball sobre l’elaboració del Protocol d’abordatge de les Violències Masclistes a l’Atenció Primària de Serveis Socials, i al grup de treball sobre les auditories d’eficiència hidràulica.

Pel que fa a l’activitat de les Àrees i les Comissions sectorials es va informar de la participació de l’FMC en una jornada sobre la gestió pública del servei de l’aigua. També es va explicar la reunió amb el conseller d’educació del passat 30 de juny per abordar diverses qüestions que afecten els governs locals, d’entre les quals destaquem la petició per part dels governs locals de reprendre els treballs en els diferents espais d’intercanvi entre el Departament i els ajuntaments, com la Comissió mixta, i es va parlar de les taules de planificació de l’FP, el nou model de transport i menjador escolar, el finançament de les llars d’infants i les oficines municipals d’escolarització o les escoles de música, dansa, arts escèniques, visuals, plàstiques, circ i idiomes. Els representants de l’FMC van valorar la reunió com a molt positiva i tots van coincidir en la necessària col·laboració entre els diferents governs per arribar a consensos positius per a tothom.

Es va donar compte als assistents de la trobada entre l’FMC i el secretari de Treball i la directora del SOC, que es va produir el 9 de juliol, per parlar de la preocupació dels governs locals en l’aplicació de les polítiques actives d’ocupació, de com s’ha d’articular les concertacions territorials sobretot en municipis petits i mitjans i de la conseqüència de la disminució considerable del nombre de plans d’ocupació, a més de tot el tema del seu cofinançament, pel qual caldrà disposar de més ingressos. El clima de diàleg va ser constructiu i esperem el màxim consens possible entre totes les parts. Es van emplaçar a continuar parlant d’aquests temes passat l’estiu.

També es va informar de la reunió amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en concret del document conjunt que les entitats municipalistes i altres agents socials i econòmics van traslladar-li sobre la implantació de les plantes d’energies renovables. La resposta per part del govern va ser positiva i receptiva en el sentit d’intentar trobar els mecanismes adients per fer viables aquestes instal·lacions alhora que cal tenir en compte les demandes del territori.

En un altre ordre de coses, també es va explicar com va anar la reunió amb representants del Col·legi de Treballadors Socials. Els representants del Col·legi ens van evidenciar la preocupació dels treballadors i treballadores socials dels ajuntaments amb les dificultats amb les que es troben a l‘hora d’implementar l’Ingrés Mínim Vital (IMV) i la situació dels serveis socials bàsics: tota la gestió burocràtica acaba recaient en els professionals, cosa que porta com a conseqüència saturació i no poder fer bé la tasca d’acompanyament, detecció, prevenció i treball amb les famílies.

També es va informar de les accions que AGEDI està portant a terme envers els ajuntaments. S’està fent un estudi jurídic i tècnic per saber com acompanyar a la resolució d'aquest tema dels drets intel·lectuals alhora que s’entoma des de l’FMC la defensa dels interessos de tots els ajuntaments.

Per altra banda, es va acordar sol·licitar una trobada amb el conseller d’Economia i Hisenda i vicepresident de la Comissió Interdepartamental de Govern per a la Recuperació Econòmica i la Governança dels Fons Next Generation, amb la voluntat que es posi en marxa un servei estable, ambiciós i eficaç d’assessorament als ens locals en matèria d’aquests fons, i de suport a la presentació i gestió dels projectes. El Comitè Executiu sol·licita més coordinació entre el govern de la Generalitat i el municipalisme en aquest àmbit.

Finalment, la presidenta de l’FMC va fer un breu resum de com va anar l’entrevista amb el president de la Generalitat del passat 14 de juliol. La trobada s’emmarca en la necessitat d’una imprescindible col·laboració entre l'administració de la Generalitat i l'administració local per reparar els greus efectes econòmics i socials derivats de la pandèmia, per impulsar una veritable transició digital i ecològica dels governs locals i per definir una nova agenda local que prioritzi les persones i reclama directrius clares en les mesures de contenció de la pandèmia. Així, entre d’altres qüestions, es va demanar incrementar el Fons de Cooperació Local de Catalunya, fer efectiu el pagament dels 100 M€ extres acordats l'any 2020 per fer front a la crisi COVID-19 i un paper actiu dels municipis en els Fons Europeus Next Generation.BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC