• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es crea el Fons extraordinari addicional 2021 per als ens locals
Es crea el Fons extraordinari addicional 2021 per als ens locals


Per mitjà del Decret Llei 21/2021, de 5 d’octubre, publicat al DOGC número 8517, de 6 d’octubre, es crea el Fons extraordinari addicional 2021 per als ens locals amb una dotació de 100.000.000 d'euros per pal·liar la pèrdua de recaptació dels ens locals beneficiaris a causa de la crisi econòmica generada per la COVID-19
Són beneficiaris del Fons els ajuntaments, els consells comarcals i el Conselh Generau d'Aran, l'Àrea Metropolitana de Barcelona per l'àmbit del Barcelonès i les entitats municipals descentralitzades


06/10/2021

La participació dels ens locals beneficiaris en el Fons extraordinari addicional 2021 per als ens locals és d'un màxim de 100.000.000,00 d'euros, amb la distribució següent:

a) 66.954.707,11 d'euros per distribuir entre els municipis de Catalunya

b) 31.333.283,48 d'euros per distribuir entre l'Aran i les comarques de Catalunya, excepte el Barcelonès

c) 1.431.999,35 d'euros per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

d) 280.010,06 d'euros per distribuir entre les entitats municipals descentralitzades de Catalunya

La participació dels ens locals beneficiaris del Fons addicional extraordinari és proporcional a la distribució del Fons de cooperació local per al 2021 realitzada per les següents resolucions:

- RESOLUCIÓ PRE/2890/2021, de 22 de setembre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2021.

- RESOLUCIÓ PRE/693/2021, de 9 de març, de distribució a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2021.

- RESOLUCIÓ PRE/1074/2021, de 15 d'abril, per la qual es destina a l'Àrea Metropolitana de Barcelona la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2021.

- RESOLUCIÓ PRE/694/2021, de 9 de març, de distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2021.

El lliurament de les participacions en el Fons resta condicionat al fet que els ens locals beneficiaris hagin complert amb l'obligació establerta per l'article 50 de la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, prorrogada per al 2021, consistent a trametre els pressupostos, les liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics homogeneïtzats d'aquestes dades al Departament de la Presidència, i els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que estableix la legislació sectorial. Aquesta documentació ha de fer referència a l'anualitat del 2019.

Els ens locals beneficiaris que el 15 d'octubre de 2021 no hagin complert el que estableix l'apartat anterior perden el dret a rebre el Fons extraordinari addicional 2021 que es crea mitjançant aquest Decret llei.

Aquest decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, és a dir, el dia 6 d’octubre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el decret llei


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC