• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, publicat al BOE número 239, de 6 d’octubre de 2021

06/10/2021

Aquest reial decret té per objecte regular els programes d'ajuda en els àmbits de la rehabilitació residencial i construcció d'habitatge social, dins del marc general del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i, específicament, en relació amb les inversions C02.I01 «Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials» i C02.I02 «Programa de construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients», incloses totes dues dins del component 2 «Implementació de l'Agenda Urbana espanyola: Pla de rehabilitació i regeneració urbana».

S'estableix el mecanisme de concessió directa a les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, basat en la col·laboració que aquestes poden desenvolupar en la gestió dels fons, conformement a criteris ajustats als principis constitucionals i a l'ordre de distribució de competències, per la qual cosa són les responsables dels procediments de concessió d'ajudes, segons s'estableix en aquest reial decret.

Aquest reial decret, de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.c) i 28, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en l'article 67 del seu Reglament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, té per objecte establir les normes especials que poden considerar-se com a bases reguladores o directament incorporades, en el seu cas, a les bases reguladores de les subvencions que, a la seva empara, atorguin les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

La finalitat d'aquest reial decret és, per tant, contribuir al compliment dels objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en els referits àmbits de la rehabilitació residencial i construcció d'habitatge social, contribuint a aconseguir les metes establertes al llarg del període d'aplicació del Pla.

La concessió de les subvencions establertes per aquest reial decret permet a les comunitats autònomes beneficiàries ser els qui executin les pròpies activitats objecte dels fons, a través de les inversions directes que poguessin efectuar amb càrrec a tals crèdits i d'acord amb la prèvia reserva de pressupost que poguessin establir, i també destinar els crèdits corresponents als destinataris últims previstos en aquest reial decret, segons el que es determini en les seves respectives convocatòries. Quant a la diferenciació entre beneficiaris i destinataris últims que es realitza en el reial decret, s'ha d'atendre el que es disposa en el Reglament (UE) 2021/241 article 22 de Mecanisme de Recuperació i Resiliència, en la qual les comunitats autònomes adquireixen la condició de beneficiàries dels fons en el marc del Mecanisme, i els destinataris últims, la de beneficiaris de la subvenció a l'efecte de les obligacions que s'estableixen en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

El règim jurídic, normativa específica aplicable, requisits i obligacions dels beneficiaris i destinataris últims i el procediment de concessió serà l'establert per aquest reial decret, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, el que s'estableix en la normativa autonòmica que resulti d'aplicació i en les convocatòries que aprovi cada comunitat autònoma o ciutat de Ceuta i Melilla, així com en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, «Reglament del MRR», i altres disposicions que articulin el MRR i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, (PRTR).

A falta del que es preveu en aquesta normativa s'aplicaran les normes de dret administratiu o altres d'àmbit nacional o europeu que poguessin resultar aplicables.

Així mateix, en regular el present reial decret actuacions incloses en les referides inversions C02.I01 i C02.I02 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, estarà subjecte a les disposicions que resultin aplicables del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Els programes d'ajudes regulats a través del present reial decret són els següents:
1. Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.
2. Programa de suport a les oficines de rehabilitació
3. Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici.
4. Programa d'ajuda a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges.
5. Programa d'ajuda a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.
6. Programa d'ajuda a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients.

Resultaran subvencionables les actuacions que s'emmarquin en algun dels programes relacionats en l'article anterior, sempre que compleixin els requisits que s'exigeixen per a cadascun d'ells i dins de les corresponents disponibilitats pressupostàries, i l'inici de les actuacions subvencionables sigui posterior a l'1 de febrer de 2020.

No seran subvencionables les actuacions d'inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d'origen fòssil.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana transferirà fons a les comunitats autònomes i les ciutats Ceuta i Melilla per a atendre les ajudes dels programes regulats en aquest reial decret mitjançant resolucions de transferència de crèdit, l'acceptació del qual haurà de ser comunicada al referit Ministeri en el termini que es determini en aquesta resolució.

De la partida pressupostària 17.50.99.260A.750 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021, es destinarà una quantia de 1.151 milions d'euros a atendre les subvencions dels programes d'ajuda 1 a 5 regulats en aquest reial decret, corresponents al «Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials» del component 2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya.

Els recursos per a atendre les subvencions d'aquest reial decret es distribuiran entre les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla conforme a la següent distribució acordada en la Conferència Sectorial d'Habitatge, Urbanisme i Sòl celebrada el 21 de juliol de 2021:

a) Programes d'ajuda 1 a 5 (Inversió C02.I01 «Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials»). Tindran la següent distribució per anualitats per Catalunya: pel 2021 186.036,13 euros, les anualitats 2022 i següents es realitzarà conforme al procediment establert en l'article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, modificat per l'article 44 del RD Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i de conformitat amb el que s'estableix a l'article 5 d’aquest reial decret.

b) Programa d'ajuda 6 (Inversió C02.I02 «Programa de construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients»). Tindrà la següent distribució per anualitats; pel 2021 no hi ha dotació, pel 2022 en funció del 16,163%, pel 2023 es realitzarà conforme al procediment establert a l'article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, modificat per l'article 44 del RD Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Seran beneficiàries directes de les ajudes previstes en aquest reial decret les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, que podran atorgar l'import de les mateixes als destinataris últims, segons el que es disposa en cadascun dels capítols corresponents d'aquest reial decret en els quals es determinen les actuacions enquadrables en cada programa i els potencials destinataris últims de les ajudes, sense perjudici dels requisits addicionals que puguin establir les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla.

El Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri té com a objecte el finançament de la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis d'ús predominant residencial i habitatges, incloses els habitatges unifamiliars, i d'urbanització o reurbanització d'espais públics dins d'àmbits d'actuació denominats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) prèviament delimitats en municipis de qualsevol grandària de població.

Per al reconeixement de les ajudes previstes en aquest programa l'Entorn Residencial de Rehabilitació Programada (ERRP) haurà de complir i acreditar els següents requisits:

a) Tractar-se d'un barri o zona delimitada territorialment per acord de l'administració autonòmica o local corresponent. Podrà ser continu o discontinu.
b) Almenys un 50% de la superfície construïda sobre rasant, podent-se excloure les plantes baixes o plantes inferiors destinades a altres usos compatibles, existent dins del ERRP o de l'edificabilitat resultant segons el planejament vigent, haurà de tenir com a ús principal el residencial d'habitatge.

Les actuacions subvencionables queden establertes a l'article 14 i la quantia màxima de les ajudes de conformitat amb l'article 15.

Les actuacions objecte de finançament a través d'aquest Programa de rehabilitació a nivell d’edifici hauran d'estar finalitzades abans del dia 30 de juny de 2026.
La documentació acreditativa de la finalització de les actuacions i del compliment de l'objecte de la subvenció haurà de ser aportada al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana amb anterioritat al 31 de desembre de 2026
.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC