• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19
S'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19


Llei 11/2021, d'11 d'octubre, publicada al BOE número 2444, de 12 d'octubre de 2021, que modifica el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig

14/10/2021

Segons s’indica en el seu preàmbul, procedeix del Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, que va ser sotmès a debat i votació de totalitat pel Congrés dels Diputats en la seva sessió del dia 20 de maig de 2020, en la qual es va acordar la seva convalidació, així com la seva tramitació com a projecte de llei; que atesos el temps transcorregut i el contingut i finalitat del real decret-llei esmentat, una bona part de les seves previsions han fet efecte o han estat prorrogades o completades per successives reformes posteriors del mateix; que igualment, l'aprovació d'una nova Llei de pressupostos generals de l'Estat ha afectat les partides pressupostàries, modificacions pressupostàries i crèdits extraordinaris a què es refereix el real decret llei; i que per això, la present llei, amb la qual es dona execució a la tramitació d'aquell per les Corts Generals com a projecte de llei, conté tan sols les modificacions que s'introdueixen en el mateix, deixant en vigor, en els seus termes, els restants preceptes del real decret llei no alterats per la present llei.

L’art. 11 addiciona a l'RDLL 17/2020 la DF 13a, relativa a la modificació de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, per afegir en aquesta Llei 16/1985 una nova DA 11a, relativa a l'adquisició per les entitats del sector públic de béns mobles integrants del Patrimoni Històric Espanyol.

Així, es preveu que amb independència dels procediments per a l'exercici dels drets d'adquisició preferent previstos als articles 33 i 38 de la Llei 16/1985 esmentada, l'adquisició per part de les entitats del sector públic de béns mobles integrants del Patrimoni Històric Espanyol tindrà naturalesa de contracte privat; i la seva preparació i adjudicació es regiran pel disposat a l’art. 26 de l'LCSP.

Així mateix, s'estableix que quant als seus efectes i extinció, amb caràcter general els seran aplicables les normes de dret privat; i que no obstant això, quan el contracte mereixi la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada d'acord amb el previst en l'LCSP, li serà aplicable, si s'escau, el que disposa en el paràgraf segon de l’art. 26.2 o en el paràgraf segon de l’art. 26.3 d'aquesta llei, tret de les normes relatives a la racionalització tècnica de la contractació (apartat 1).

A més, es disposa que a les adquisicions d'aquests béns se'ls podrà aplicar el procediment negociat sense publicitat corresponent a aquells supòsits en els quals l'execució només pot encomanar-se a un empresari determinat, previst a l’art. 168.a) 2n de l'LCSP, amb les especialitats següents respecte de l'establert en l'LCSP: que en aquests contractes, el plec de clàusules administratives particulars serà substituït per les mateixes clàusules del contracte; que podrà ajornar-se el pagament del preu convingut en diversos exercicis econòmics si així recorda amb l'interessat; i que l'acreditació de la titularitat dels béns, així com dels requisits de capacitat del venedor, es realitzarà conforme a les normes de dret privat aplicables, no sent necessari acreditar la seva solvència, excepte quan es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada d'acord amb l'establert en l'LCSP (apartat 2).

També, s'assenyala que quan les adquisicions de béns del Patrimoni Històric es destinin a museus, arxius o biblioteques de titularitat estatal o autonòmica, només podran realitzar-se si compten, respectivament, amb informe previ favorable emès per la Junta de Qualificació, Valoració i Exportació de Béns del Patrimoni Històric Espanyol o de l'organisme equivalent reconegut a l'efecte de la comunitat autònoma titular de l'arxiu, biblioteca o museu destinatari del bé; i que els aquests informes hauran de fer referència al preu de compra, a la pertinença del bé al patrimoni històric espanyol, i a la unicitat del bé, als efectes previstos a l'article 168.a) 2.° de l'LCSP, com a requisit inexcusable per a l'aplicació del procediment previst en aquesta disposició (apartat 3).

Aquesta llei, d'acord amb la seva DF2a, entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la llei
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC