• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


Canvis en les mesures de protecció individual i col·lectiva, en els horaris de tancament, en les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, en les empreses de serveis i comerç minorista, en les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives i assemblees d'entitats, en les activitats relacionades amb el joc, en activitats d'hostaleria i restauració, en activitats docents universitàries, en altres activitats formatives, en equipaments cívics, en congressos, convencions, fires comercials i festes majors, i en activitats populars i tradicionals
Resolució SLT/3090/2021, de 14 d'octubre, publicada al DOGC número 8523, de 15 d'octubre de 2021


15/10/2021

Mitjançant aquesta resolució es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya adoptades per la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en els termes indicats en els apartats següents de la present Resolució. Les mesures que conté aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.


S'hi addiciona un nou apartat 1 bis amb el contingut següent:

"-1 bis Mesures de protecció individual i col·lectiva

1. La ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i ha d'adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en: la higiene freqüent de mans; la higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls); la distància física interpersonal de seguretat; l'ús de mascareta en els termes establerts a l'apartat 6 d'aquesta Resolució; la preferència per als espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats; la ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies.

Tant en espais tancats com a l'aire lliure, excepte per a grups de persones convivents, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, llevat que en siguin vigents per a la tipologia de l'activitat valors més restrictius. Quan el desenvolupament de l'activitat no permeti mantenir la distància física interpersonal de seguretat s'han d'adoptar les mesures d'higiene i organitzatives adequades per prevenir els riscos de contagi.

En els espais a l'aire lliure en què per l'aglomeració de persones no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat, és obligatori l'ús de mascareta en els termes establerts a l'apartat 6 d'aquesta Resolució.

2. El deure de protecció establert a l'epígraf 1 és igualment exigible a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic, en els termes de les normes organitzatives, d'higiene i de prevenció establertes en aquesta Resolució i, en el seu cas, del corresponent pla sectorial o protocol organitzatiu.

Amb caràcter general, les persones titulars de les distintes activitats són responsables d'establir mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent que minimitzi el temps d'estada a l'interior dels locals o establiments i que facilitin la seva mobilitat en l'interior d'aquests a les persones vulnerables, d'acord amb el criteri de les autoritats sanitàries, o bé quan per les seves característiques personals i en els termes establerts per les autoritats sanitàries no puguin usar mascareta.

En els diferents sectors d'activitat, les mesures establertes en aquesta Resolució són d'aplicació preferent a les mesures previstes en els plans sectorials específics i protocols organitzatius aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT per a les emergències associades a malalties transmissibles emergents amb un alt potencial de risc, o que es puguin aprovar, a proposta del Comitè Tècnic del Pla d'actuació del PROCICAT, en atenció a l'especificitat del sector d'activitat. Els plans sectorials i protocols organitzatius poden ser objecte de revisió, adaptació, modificació o supressió per decisió del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, a proposta del departament de l'Administració de la Generalitat competent per raó de la matèria, havent escoltat el Comitè Tècnic del Pla. Aquests plans i protocols s'apliquen, en tot allò que no entri en contradicció amb aquesta Resolució, en aspectes com els aforaments i altres restriccions a l'exercici de l'activitat.

3. Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut i han de seguir, tant elles com els seus contactes estrets, les indicacions d'aïllament domiciliari o quarantena d'acord amb els protocols aprovats per l'autoritat sanitària.”

 

Es modifica l'apartat 3 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

"-3 Horaris de tancament

El règim horari de les activitats regulades en aquesta Resolució és el previst a la normativa sectorial d'aplicació corresponent. En cap cas es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 i les 6.00 hores.”

 

Es modifica l'apartat 5 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

"-5 Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

1. Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es recomana que no superin el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents.

2. En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics, entre la 01.00 hores i les 06.00 hores no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes. Específicament, resta prohibit el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d'espais oberts al públic. Aquesta prohibició no n'afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència corresponent.

3. En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.”


Es modifica l'apartat 7 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

"-7 Empreses de serveis i comerç minorista

1. La prestació de serveis s'ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l'activitat s'han d'extremar les mesures higièniques.

2. Els establiments i locals comercials de venda al detall, estiguin integrats o no en un equipament col·lectiu, estan subjectes a les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis.

3. En els centres comercials, galeries comercials i recintes comercials s'han d'establir mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 1, als establiments i locals que s'hi troben ubicats i també als accessos dels mateixos centres comercials o recintes comercials, inclosos els aparcaments. Es recomana que aquests centres mantinguin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2. Els centres comercials, galeries comercials i recintes comercials han de complir les mesures previstes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis.”


Es modifica l'apartat 10 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

"-10 Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives i assemblees d'entitats

1. En els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris i circs, amb programació artística estable, i els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats, es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2 i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 1. S'autoritza la realització de concerts, festivals musicals de tots els gèneres i altres esdeveniments culturals que es duguin a terme amb el públic dret i possibilitat de ball, en equipaments culturals o altres espais especialment habilitats tancats, sempre que es compleixin les condicions establertes en l'apartat 19 d'aquesta Resolució.

2. Els arxius, les biblioteques, els museus, les sales d'exposicions, les galeries d'art i els centres de creació i arts visuals han de subjectar les activitats a les mesures contingudes als corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis.

3. En les instal·lacions i els equipaments esportius s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

En els vestidors s'ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Les activitats grupals en espais tancats es poden dur a terme sempre que, excepte en les piscines, es puguin desenvolupar amb mascareta.

S'ha de donar compliment a les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis.

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

6. Les competicions esportives a Catalunya s'han de desenvolupar d'acord amb les condicions següents:

a) En instal·lacions i equipaments a l'aire lliure, amb subjecció a l'aforament del 100% de l'autoritzat.

b) En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l'aforament del 80% de l'autoritzat. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis, si bé es recomana el compliment les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2. Així mateix, s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 1.

c) En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000 persones, l'activitat es pot dur a terme amb subjecció a l'aforament establert a les lletres a) i b), en funció que l'espai sigui obert o tancat. En instal·lacions o equipaments a l'aire lliure, amb subjecció a l'aforament del 100% de l'autoritzat, fins a un màxim sectoritzat en grups de 10.000 persones per sector i amb un mínim de tres sectors. En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l'aforament del 80% de l'autoritzat, fins a un màxim sectoritzat en grups de 5.000 persones per sector i amb un mínim de dos sectors.

A cada espai sectoritzat s'ha de garantir el control de fluxos d'accés i sortida i als banys. L'accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seients preassignats.

El servei de restauració ha de ser coincident amb els espais sectoritzats establerts i per al públic assignat a cada sector respectiu. Fora de l'àmbit del servei de restauració es permet el consum de begudes, i en cap cas d'aliments.

d) En els supòsits previstos en les lletres b) i c) d'aquest apartat s'han de complir els requisits següents:

- Els assistents han de portar la mascareta en tot moment dins la instal·lació. S'ha de reforçar la vigilància i difusió del compliment de l'obligatorietat de l'ús de la mascareta durant l'esdeveniment (inclòs a les àrees de serveis, a les entrades i a les sortides).

- S'han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència en compliment del que s'estableix en l'annex 1. e) En allò no previst en aquesta Resolució, i sempre que no la contradiguin, l'organització de la disposició de públic en esdeveniments esportius s'ha de fer d'acord amb els paràmetres previstos en el Pla d'acció pel desconfinament esportiu de Catalunya i sempre amb seient preassignat.

7. Per a la celebració d'assemblees d'entitats esportives, culturals i, en general, d'entitats de base associativa de manera presencial, s'ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2 i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 1.

8. Els parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables, estan subjectes a les mesures establertes al pla sectorial corresponent aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis. Si en el recinte del parc o de la fira hi ha establiments que disposen d'alguna de les llicències o autoritzacions d'activitat incloses en l'apartat 19 d'aquesta Resolució o si s'hi desenvolupen activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari, amb independència del tipus de llicència o autorització que les empari, els són d'aplicació les condicions d'accés i d'exercici de l'activitat establertes a l'esmentat apartat 19. Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais.

9. Les activitats lúdiques en espais tancats es poden desenvolupar amb subjecció a unes condicions de ventilació òptimes. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2.”


Es modifica l'apartat 11 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

"-11 Activitats relacionades amb el joc En els locals i els espais en què es desenvolupen activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo s'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2.

S'han d'establir mesures organitzatives de control de les aglomeracions i donar compliment a les mesures previstes al Pla sectorial dels establiments del joc aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis.”

 

Es modifica l'apartat 12 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

"12 Activitats d'hostaleria i restauració En els establiments d'hostaleria i de restauració s'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. En els espais interiors es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2. L'ús de la mascareta és obligatori mentre no s'està menjant o bevent. En els establiments a què fa referència aquest apartat no es pot dur a terme cap activitat de ball. S'han de complir les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis.”

 

Es modifica l'apartat 14 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

"-14 Activitats docents universitàries

En l'àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i escoles de negocis ubicades a Catalunya), les pràctiques i les avaluacions poden ser presencials. En el desenvolupament de les activitats teòriques presencials es pot considerar la presencialitat fins a un màxim del 100% de l'aforament autoritzat, i havent d'extremar les mesures de protecció, amb subjecció al Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis. Correspon a cada universitat fer-ne la concreció d'acord amb els criteris d'autonomia acadèmica i per a la millor prestació del servei a l'estudiantat.

En les aules i altres espais interiors es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2.”

 

Es modifica l'apartat 15 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

"15 Altres activitats formatives La capacitació i reciclatge dels professionals de la formació viària depenent del Servei Català de Trànsit; la docència per a l'obtenció de llicències i permisos de conduir; els cursos de sensibilització i reeducació viària relacionats amb el permís per punts; la formació, el reciclatge i el perfeccionament de conductors; els cursos per al transport de persones i mercaderies (CAP) i els cursos ADR s'han de realitzar aplicant les mesures de prevenció i protecció de la salut. "

 

Es modifica l'apartat 16 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

"-16 Equipaments cívics

En els equipaments cívics es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals presencials si en els espais i locals oberts al públic es garanteix la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis i s'acompleixen les mesures higièniques i de prevenció corresponents.”

 

Es modifica l'apartat 17 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

"-17 Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

1. La celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables en espais tancats requereix que es garanteixi la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2 i, tant en espais tancats com a l'aire lliure s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 1.

2. En l'activitat dels mercats no sedentaris i les fires mercat s'han d'establir mesures organitzatives de control de les aglomeracions i l'ús de mascareta d'acord amb l'apartat 6 d'aquesta Resolució. Així mateix, s'ha d'ajustar al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis.”

3. Les activitats previstes en festes majors, revetlles i altres festes populars que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones cal que s'ajustin als àmbits considerats en aquesta Resolució i responguin a les limitacions establertes per a aquests, segons les seves característiques. Específicament, si dins de la programació festiva es desenvolupen activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari, amb independència del tipus de llicència o autorització que les empari, els són d'aplicació les condicions d'accés i d'exercici de l'activitat establertes a l'apartat 19 d'aquesta Resolució.”

 

Es modifica l'apartat 18 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

"-18 Activitats populars i tradicionals Per al desenvolupament de les activitats de cultura popular i tradicionals, organitzades per entitats públiques o entitats privades de base associativa, tant a l'aire lliure com en espais tancats, s'han d'establir mesures organitzatives de control de les aglomeracions i, si tenen lloc en espais tancats, es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2. Els participants han de complir en les actuacions i en els assajos les limitacions establertes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis.

Les activitats de balls tradicionals resten subjectes al Pla sectorial aprovat, sens perjudici de l'establert en el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 1 bis.”

S'addiciona un epígraf a l'apartat 19 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre, amb el contingut següent:

"-6 El que disposa aquest apartat també és d'aplicació a les activitats recreatives musicals de caràcter extraordinari, sens perjudici de les condicions que s'estableixin en la llicència o autorització corresponent de cada activitat en concret.”

 

Es modifica el contingut de l'annex 1 i 2 de la Resolució SLT/3035/2021, de 6 d'octubre.

S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures. La durada de les mesures s'estableix fins a les 00.00 hores del dia 23 d'octubre, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució.

A l'entrada en vigor d'aquesta Resolució, queda sense efecte la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Aquesta resolució entra en vigor el dia de la seva publicació al DOGC, és a dir, el dia 15 d’octubre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC