• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Segona convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19
Segona convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19


Resolució EMT/3172/2021, de 22 d’octubre, publicada al DOGC número 8530, de 26 d’octubre de 2021

26/10/2021

Fer pública la segona convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, en relació amb els empresaris, els professionals i les empreses següents:

a) Els empresaris o els professionals i les empreses que preveu la base 3.1.a) de les bases reguladores aprovades per l'Ordre EMT/198/2021, de 21 d'octubre (DOGC núm. 8528, de 22.10.2021).

b) Els empresaris o els professionals previstos a la base 3.1.b) de les bases reguladores aprovades per la citada Ordre EMT/198/2021.

c) Els grups consolidats previstos a la base 3.1.c) de les bases reguladores aprovades per la citada Ordre EMT/198/2021.

d) Les entitats en règim d'atribució de rendes que preveu la base 3.1.d) de les bases reguladores aprovades per la citada Ordre EMT/198/2021.

La presentació del formulari d'inscripció prèvia, que regula l'Ordre ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (DOGC núm. 8461, de 20.7.2021), produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut, per la qual cosa no s'ha de presentar cap formulari de sol·licitud addicional.

La tramitació, la resolució i l'atorgament dels ajuts extraordinaris directes que preveu aquesta convocatòria extraordinària, així com les condicions i els requisits de participació, es regeixen per les bases que aprova l'Ordre EMT/198/2021, de 21 d'octubre, abans esmentada.

L'import màxim destinat a la concessió d'aquests ajuts finançats pel Govern de l'Estat espanyol és de 256.516.547,00 euros.

L'ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos pendents de pagament, sempre que aquests s'hagin meritat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021, i provinguin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Se satisfaran, en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d'antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC