• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen les mesures de protecció social per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica
Es prorroguen les mesures de protecció social per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica


Reial Decret llei 21/2021, de 26 d’octubre, publicat al BOE número 257, de 27 d’octubre de 2021

27/10/2021

Davant la previsió que algunes de les mesures contingudes a l’RDLL 8/2021, de 4 de maig, deixin de fer efecte el 31 d'octubre de 2021, es considera necessari prorrogar la vigència d'algunes de les iniciatives adoptades pel govern d'Espanya per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica fins al 28 de febrer de 2022, davant la persistència de determinades situacions socials adverses en aquesta nova fase de recuperació econòmica, que determinen que continuï sent precís, durant un temps limitat, l'adopció d'accions pal·liatives que reforcin l'estructura de benestar social.

En conseqüència, es disposa la pròrroga del termini de vigència d'algunes mesures per a garantir el subministrament als consumidors vulnerables d'aigua, electricitat i gas natural, així com per a permetre l'accés al bo social per part de determinats col·lectius en situació de vulnerabilitat econòmica i per a fer front en l'àmbit de l'habitatge a determinades situacions de vulnerabilitat. Igualment, es prorroga la consideració com a essencials dels serveis de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere.

El reial decret llei s'estructura en una part expositiva, una part dispositiva, conformada per tres capítols, quatre articles, una disposició derogatòria i sis disposicions finals.

· El capítol I recull una sèrie de mesures extraordinàries aplicables a situacions de vulnerabilitat econòmica i social que, en essència, suposen prorrogar fins al 28 de febrer de 2022, algunes de les mesures adoptades per donar cobertura a aquestes situacions de vulnerabilitat en relació amb la garantia de determinats subministraments i el dret a la percepció del bo social per part de consumidors i determinats col·lectius vulnerables, establertes a l’RDLL 8/2021, de 4 de maig, així com de determinades mesures de protecció en l'àmbit de l'arrendament d'habitatge, contingudes a l’RDLL 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Així en primer lloc, amb l'objectiu de garantir el subministrament als consumidors vulnerables d'aigua, electricitat i gas natural, especialment en les actuals circumstàncies, es reforcen les mesures de protecció dels consumidors vulnerables, en línia amb el marc efectiu desenvolupat per a identificar i reduir de manera estructural el fenomen de la pobresa energètica. Per a això s'amplia fins al 28 de febrer de 2022 la garantia de subministrament d'aigua, electricitat i gas natural als consumidors vulnerables, prevista a l’art. 4 de l’RDLL 8/2021, de 4 de maig. Addicionalment, es modifica l'article 5 d'aquesta norma, que configura una nova categorització de consumidor vulnerable, a l'efecte de la percepció del bo social d'electricitat i la protecció especial enfront de la interrupció del subministrament, estenent aquesta condició de consumidor vulnerable per prorrogar el dret a percebre el bo social en els termes que correspongui, fins al 28 de febrer de 2022, sense perjudici de la possibilitat d'acollir-se a aquesta condició en qualsevol moment anterior o posterior a aquesta data a l'empara de la resta de supòsits previstos a l’RD 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics.

· El capítol II estén fins al 28 de febrer de 2022 les mesures de protecció en situacions de vulnerabilitat en matèria d'habitatge establertes a l’RDLL 11/2020, de 31 de març. D'aquesta manera, s'amplia fins a aquesta data la suspensió dels procediments de desnonament i llançaments en els supòsits i d'acord amb els tràmits ja establerts, així com, d'acord, la possibilitat fins al 31 de març de 2022 de sol·licitar compensació per part de l'arrendador o propietari recollida a l’RDLL 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de l'habitatge i en matèria de transports. També s'estén la possibilitat de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda, quan l'arrendador sigui una gran forquilla o entitat pública, en els termes establerts en aquest reial decret llei; i s'amplien fins al 28 de febrer de 2022 els contractes d'arrendament d'habitatge que poden acollir-se a la pròrroga extraordinària de sis mesos, en els mateixos termes i condicions del contracte en vigor.

· El capítol III, que conté al seu torn l'art.4, inclou mesures en matèria de protecció contra la violència de gènere, estenent així la consideració com a essencials dels serveis de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere fins al 28 de febrer de 2022, a fi que les administracions públiques competents continuïn adoptant totes les mesures que resultin necessàries per a garantir, tant la prestació, entre altres, de serveis acollida, d'informació o assessorament jurídic 24 hores a les víctimes de violència gènere, com el suport al personal que presta serveis d'assistència social integral a les víctimes.

· En un altre ordre, la part final de la norma contempla una disposició derogatòria i sis disposicions finals.

- La DF 1a introdueix una modificació en el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat per l’RD legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, mitjançant la qual es regula la manera d'acreditar la situació de cessament d'activitat dels treballadors autònoms quan concorri una situació de força major que determini el cessament temporal o definitiu en l'activitat econòmica o professional.

- La DF 2a modifica els terminis establerts a l’RD 401/2021, de 8 de juny, i pel qual s'estableix el procediment per al reconeixement de la compensació als propietaris i arrendadors a què es refereixen els articles 1 i 1 bis de l’RDLL 11/2020, de 31 de març.

- La DF 3a modifica la disposició addicional sisena de l’RDLL 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, que contemplava mesures específicament dirigides als treballadors autònoms de la Palma.

- La DF 4a estableix la salvaguarda del rang de determinades disposicions reglamentàries.

- La DF 5a contempla els títols competencials que emparen a l'Estat per dictar la present norma.

- La DF 6a estableix l'entrada en vigor de l’RDLL, que és l’endemà de la seva publicació al BOE.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu el reial decret-llei


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC