• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
S'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya


RESOLUCIÓ SLT/3450/2021, de 17 de novembre, publicada al DOGC número 8547, de 19 de novembre de 2021

19/11/2021

Les mesures que conté aquesta resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

Concretament, les mesures en matèria de salut pública que s’adopten són: en matèria de mesures de protecció individual i col·lectiva (veure apartat 2 de la resolució) desplaçaments personals (veure apartat 3 de la resolució), horaris de tancament (veure apartat 4 de la resolució), mesures de prevenció i higiene en centres de treball (veure apartat 5 de la resolució), reunions i/o trobades familiars i de caràcter social (veure apartat 6 de la resolució), ús de mascareta (veure apartat 7 de la resolució), empreses de serveis i comerç minorista (veure apartat 8 de la resolució), actes religiosos i cerimònies civils (veure apartat 9 de la resolució), ús del transport públic (veure apartat 10 de la resolució), activitats culturals, espectacles públics, recreatives i esportives i assemblees d’entitats (veure apartat 11 de la resolució), activitats relacionades amb el joc (veure apartat 12 de la resolució), activitats d’hostaleria i restauració (veure apartat 13 de la resolució), activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts) (veure apartat 14 de la resolució), activitats docents universitàries (veure apartat 15 de la Resolució), equipaments cívics (veure apartat 16 de la resolució), congressos, convencions, fires comercials i festes majors (veure apartat 17 de la resolució), activitats populars i tradicionals (veure apartat 18 de la resolució), activitats recreatives musicals (veure apartat 19 de la resolució), consum de tabac i assimilats (veure apartat 20 de la resolució), actuacions policials (veure apartat 21 de la resolució), inspecció i règim sancionador (veure apartat 22 de la resolució), mesures de coordinació i seguiment policial (veure apartat 23 de la resolució).

S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures. La durada de les mesures s'estableix per catorze dies, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta resolució.

Aquesta resolució entra en vigor el dia de la seva publicació al DOGC, és a dir, el dia 19 de novembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC