• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Canvis en les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot de COVID-19 a Catalunya
Canvis en les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot de COVID-19 a Catalunya


Les mesures que conté aquesta resolució (Resolució SLT/3512/2021, DOGC 26 de novembre de 2021) són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial

Destaquen els canvies de les mesures relatives a l'ús del certificat Covid; les mesures d’higiene i ús de la mascareta; les d'àmbit territorial, de mobilitat i social; en l'àmbit social; en el transport públic; en l'àmbit comercial, l'hostaleria i la restauració; en l'àmbit cultural; en congressos, convencions i fires; en l'àmbit esportiu; en l'oci nocturn, i en els actes religiosos i cerimònies civils


26/11/2021

A continuació resumim les mesures que s’adopten, entre les que cal destacar l’ús del certificat Covid en els termes que s’exposen a continuació:

- Ús del certificat Covid:

L'accés als locals, establiments, equipaments o espais habilitats per als àmbits d'activitat en què expressament es preveu en aquesta Resolució es condiciona a la presentació d'un certificat per les persones usuàries, emès per un servei públic de salut, emès en suport digital o en suport paper, que acrediti alguna de les circumstàncies següents:

a) Que a la persona titular se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la COVID-19 d'alguna de les vacunes autoritzades (certificat de vacunació).

b) Que la persona titular disposa d'una prova diagnòstica negativa en relació amb la COVID-19 realitzada en les últimes 72 hores en el cas de les proves RT-PCR, i en les últimes 48 hores en el cas dels tests d'antígens (certificat de prova diagnòstica).

c) Que la persona titular s'ha recuperat de la COVID-19 en els darrers sis mesos després d'un resultat positiu obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada vàlida per l'autoritat competent (certificat de recuperació).

D'aquesta condició estan exonerades les persones menors de 12 anys que no tinguin limitat, per raó de l'edat, l'accés a aquests locals, establiments, equipaments o espais d'acord amb la normativa sectorial d'aplicació.

A aquests efectes, les persones titulars o responsables del local, establiment, equipament o espai han de designar personal per al control d'accessos encarregat de fer la comprovació de qualsevol dels certificats previstos presentats per les persones que hi vulguin accedir com a usuàries, sense conservar les dades que s'hi contenen i sense fer-ne ús per a cap altra finalitat que l'esmentada de control d'accés.

A l'entrada dels locals, establiments, equipaments o espais, en una zona visible, s'ha de col·locar un cartell on, d'acord amb el model fet públic en la pàgina web del Departament de Salut, s'informi les persones usuàries de les mesures previstes en aquest apartat, sobre el seu caràcter necessari per a l'accés al local, així com sobre la no conservació de les dades personals acreditades.

S'exclouen d'aquest requisit de control d'accés els locals i establiments relacionats al paràgraf primer els que disposin únicament d'espais i terrasses a l'aire lliure, o bé els que tinguin habilitats, en exclusiva, per a l'exercici de l'activitat autoritzada, espais i terrasses a l'aire lliure.

- Mesures d’higiene i ús de la mascareta:

Pel que fa a la mascareta, ús obligatori de la mascareta per a totes les persones majors de 6 anys en:

Qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic.

Qualsevol espai a l'aire lliure quan no sigui possible mantenir una distància mínima d'1,5 metres entre les persones, excepte si són grups de convivents.

Pel que fa a la higiene:

Neteja freqüent de mans.

Evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç i no tocar-se la cara, nas i ulls.

Pel que fa als espais oberts/ventilats:

Preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats.

Ventilació correcta dels espais tancats.

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut.

- Àmbit territorial i de mobilitat, sense restriccions.

- Horaris de tancament: L'horari d'obertura al públic és l'horari habitual corresponent a cada activitat. No es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 i les 6.00 hores.

- Àmbit social:

Es recomana que les reunions no superin les deu persones, llevat que es tracti de convivents.

Mantenir grups de convivència habitual al més estables possible.

Distància física interpersonal de seguretat.

No es permet el consum ni d'aliments ni de begudes en grup a l'espai públic. Excepte les sortides escolars i en l'àmbit de les activitats d'intervenció socioeducativa i en les del lleure educatiu.

- Transport públic:

Oferta al 100%.

S'ha de portar la mascareta en tot moment.

Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.

- Àmbit comercial:

Aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat.

En l'activitat dels mercats no sedentaris i les fires mercat s'han d'establir mesures organitzatives de control de les aglomeracions i l'ús de mascareta.

Els centres comercials, galeries comercials i recintes comercials han d'establir mesures organitzatives de control d'aglomeracions i es recomana que compleixin les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.

Les activitats lúdiques en espais tancats es poden desenvolupar amb subjecció a unes condicions de ventilació òptimes. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.

- Àmbit de l’hostaleria i restauració:

Per accedir a l'interior cal presentar el certificat COVID digital.

Es permet el consum en barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres.

No hi ha límit de persones per taula ni mínim de distància entre taules.

Horari: l'habitual del sector, fins a les 2.30h com a màxim i 30 minuts afegits els divendres, dissabtes i vetlla de festius).

- Àmbit cultural:

S'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

Si al local hi ha bar o restaurant cal presentar el certificat COVID digital per accedir a l'interior.

Les activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats, es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions.

- Congressos, convencions i fires comercials:

Mesures per a les activitats que concentren més de 1.000 persones:

En espais tancats es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.

Tant en espais tancats com a l'aire lliure s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions.

- Àmbit esportiu:

Mesures a seguir:

Per accedir als gimnasos i centres esportius cal presentar el certificat COVID digital.

En les instal·lacions i els equipaments esportius s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

En els vestidors s'ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada.

Les activitats grupals en espais tancats es poden dur a terme sempre que, excepte en les piscines, es puguin desenvolupar amb mascareta.

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Competicions esportives

S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

Es recomana el compliment les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.

S'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions.

Instal·lacions amb aforament de més de 10.000 persones

Si són a l'aire lliure, fins a un màxim sectoritzat en grups de 10.000 persones per sector i amb un mínim de tres sectors.

Si són en espais tancats, fins a un màxim sectoritzat en grups de 5.000 persones per sector i amb un mínim de dos sectors.

A cada espai sectoritzat s'ha de garantir el control de fluxos d'accés i sortida i als banys. L'accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seients preassignats.

El servei de restauració ha de ser coincident amb els espais sectoritzats establerts i per al públic assignat a cada sector respectiu. Fora de l'àmbit del servei de restauració es permet el consum de begudes, i en cap cas d'aliments.

S'han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència.

- Oci nocturn:

Aforament del 80% es espais interiors.

Per accedir als locals cal presentar el certificat COVID digital de la UE que acredita pauta completa de vacunació o prova diagnòstica vigent. Els locals i establiments que disposen de terrasses o espais a l'aire lliure poden obrir sense cap requisit d'entrada.

Mesures a seguir:

No es pot portar cap registre de dades personals relacionat amb el control d'accés.

S'ha de garantir la ventilació mínima establerta i es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada.

Es permet el ball a la pista amb mascareta i sense que sigui necessari mantenir una distància interpersonal
mínima.

Ús de mascareta obligatori quan no es consumeix

S'han d'establir sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat que evitin les
aglomeracions.

Equiparació amb els festivals de música que es facin a l’interior i a peu dret.

- Actes religiosos i cerimònies civils:

Mesures a seguir:

Cal garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

Cal controlar les aglomeracions

S'ha de mantenir la distància interpersonal establerta en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sempre que no s'afecti el dret d'entrar, romandre i sortir de l'espai per a l'exercici de l'activitat.

S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures. La durada de les mesures s'estableix per catorze dies, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució.

A l'entrada en vigor d'aquesta resolució queda sense efectes la Resolució SLT/3054/2021, de 17 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Aquesta resolució entra en vigor el dia de la seva publicació al DOGC, és a dir, el dia 26 de novembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC