• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Quarantena a la que s’han de sotmetre les persones procedents de països d’alt risc a l’arribada a Espanya
Quarantena a la que s’han de sotmetre les persones procedents de països d’alt risc a l’arribada a Espanya


Es publiquen les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones procedents de països d'alt risc a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (Ordre SND/1309/2021, de 26 de novembre, publicada al BOE número 285, de 29 de novembre)

29/11/2021

La present ordre té per objecte establir les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre's les persones que arribin en vol des de qualsevol aeroport situat als països considerats com d'alt risc, inclosos en l'apartat segon, a qualsevol aeroport situat en el Regne d'Espanya, amb o sense escales intermèdies.


Queden exceptuats del que es preveu en la present ordre els passatgers en trànsit que siguin residents, o siguin titulars de visats de llarga durada de països UE i Estats associats Schengen, Andorra, Mònaco, El Vaticà o San Marino, que es dirigeixin a aquest país. També queden exceptuat el personal aeronàutic necessari per a dur a terme les activitats de transport aeri.

Sobre la base de la seva evolució epidemiològica, es consideren com a països d'alt risc els següents:

∙ República de Botswana.
∙ Regne deEswatini.
∙ Regne de Lesotho.
∙ República de Moçambic.
∙ República de Namíbia.
∙ República de Sud-àfrica.
∙ República de Zimbàbue.

Les persones a les quals es refereix l'apartat primer hauran de guardar quarantena durant els deu dies següents a la seva arribada, o durant tota la seva estada a Espanya si aquesta fos inferior a aquest termini.

Durant el període de quarantena les persones a què es refereix l'apartat anterior hauran de romandre en el seu domicili o allotjament, havent de limitar els seus desplaçaments, així com els accessos de terceres persones al domicili o allotjament, als imprescindibles per a la realització de les següents activitats:

a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
c) Causes de força major o situació de necessitat.

Tant en els seus desplaçaments com en el seu contacte amb convivents i amb els qui els proporcionin els béns o serveis indispensables per a garantir la seva alimentació, neteja i en el seu cas cures sanitàries, s'hauran d'observar totes les mesures d'higiene i prevenció de la transmissió de la malaltia provocada pel COVID-19.

En cas de l'incompliment del que es preveu en aquesta resolució, serà aplicable el règim contemplat en el títol VI de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública, referit a infraccions i sancions.

La present ordre produirà efectes des de les 00.00 hores del 29 de novembre de 2021 per un període inicial de catorze dies naturals, podent ser prorrogada de mantenir-se les circumstàncies que la motiven.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC