• Descarregar Google Play Store
  • Descarregar Apple Store
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l'àmbit universitari
Ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l'àmbit universitari


Resolució REU/3520/2021, de 24 de novembre, publicada al DOGC número 8554, de 30 de novembre de 2021

30/11/2021

Aquesta convocatòria és finançada pel Departament de Recerca i Universitats i el Departament de Cultura. L'import màxim global és de sis-cents vint-i-tres mil set-cents setanta-nou euros (623.779,00).

Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:

a) La Resolució REU/3167/2021, de 22 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l'àmbit universitari (INTERLINGUA).

b) La normativa general de subvencions.

Les actuacions de foment i ús de la llengua catalana, la llengua occitana, la llengua de signes catalana i les terceres llengües en l'àmbit universitari, tant de la modalitat A com de la modalitat B, s'han de dur a terme durant l'any 2022, llevat dels cursos d'aprenentatge de llengües, que s'han de dur a terme durant el curs 2021-2022.

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC, és a dir, a partir del dia 1 de desembre de 2021.

El termini per presentar el document de justificació, d'acord amb el que preveuen les bases reguladores, finalitza el 15 de febrer de 2023.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC