• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Bases dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19
Bases dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19


Ordre EMT/223/2021, de 30 de novembre, publicada al DOGC número 8556, de 2 de desembre de 2021

02/12/2021

S’aproven les bases reguladores, que consten a l'annex 1, per al finançament dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, que preveu el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (BOE núm. 62, de 13.3.2021) d'acord amb la modificació del Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre, de mesures urgents per mitigar l'impacte de l'escalada de preus de gas natural en els mercats minoristes de gas i electricitat, i en virtut de les previsions de l'article 1 del Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer (DOGC núm. 8281, de 26.11.202), en el marc de l'Ordre ECO/209/2021, de 9 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Es modifica l'apartat 2 de la base 12 de l'Ordre EMT/159/2021, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (1a convocatòria), que queda redactat com segueix: "12.2. La persona sol·licitant pot efectuar el pagament dels deutes declarats a partir del moment de la presentació de la sol·licitud d'inscripció prèvia i com a màxim fins a la data final de justificació dels ajuts.”

Es modifica l'apartat 2 de la base 12 de l'Ordre EMT/198/2021, de 21 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (2a convocatòria), que queda redactat com segueix: "12.2. La persona sol·licitant pot efectuar el pagament dels deutes declarats a partir del moment de presentació de la sol·licitud d'inscripció prèvia i com a màxim fins a la data final de justificació dels ajuts.”

L'objecte d'aquesta ordre és regular la tramitació i la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, de conformitat amb l'Ordre ECO/209/2021, de 9 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia d'aquests ajuts.

Es tracta d'un ajut extraordinari de concessió directa en aplicació de l'article 22.2.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb caràcter finalista finançat pel Govern d'Espanya, l'import del qual es determina a la convocatòria i a les bases reguladores, que té per finalitat el suport a la solvència i la reducció de l'endeutament del sector privat de treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19.

Poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut les persones sol·licitants, sempre que hagin presentat el formulari d'inscripció prèvia, previst a l'Ordre ECO/209/2021, de 9 de novembre, que compleixin els requisits que es detallen a l’apartat tercer del citat annex.

Les quanties dels ajuts queden establerts a l’apartat quart del citat annex.

La presentació del formulari d'inscripció prèvia, feta en els termes que disposa l'Ordre ECO/209/2021, de 9 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia, és condició necessària per poder percebre l'ajut, i aquest formulari, omplert amb les dades requerides, produeix l'efecte de sol·licitud de l'ajut.

Aquesta ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, és a dir, el dia 2 de desembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC