• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Canvis en les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i se n'aixeca la suspensió de l'eficàcia de determinats apartats
Canvis en les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i se n'aixeca la suspensió de l'eficàcia de determinats apartats


Resolució SLT/3590/2021, d’1 de desembre, publicada al DOGC número 8556, de 2 de desembre de 2021

02/12/2021

S’acorda modificar l'apartat 8 de la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre, que queda redactat de la manera següent:

"-8 Ús del certificat COVID L'accés als locals, establiments, equipaments o espais habilitats per als àmbits d'activitat en què expressament es preveu en aquesta Resolució es condiciona a la presentació d'un certificat per les persones usuàries, emès per un servei públic de salut, en suport digital o en suport paper, que acrediti alguna de les circumstàncies següents:

a) Que a la persona titular se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la COVID-19 d'alguna de les vacunes autoritzades (certificat de vacunació).

b) Que la persona titular disposa d'una prova diagnòstica negativa en relació amb la COVID-19 realitzada en les últimes 72 hores en el cas de les proves RT-PCR, i en les últimes 48 hores en el cas dels tests d'antígens (certificat de prova diagnòstica).

c) Que la persona titular s'ha recuperat de la COVID-19 en els darrers sis mesos després d'un resultat positiu obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada vàlida per l'autoritat competent (certificat de recuperació).

D'aquesta condició estan exonerades les persones menors de 13 anys que no tinguin limitat, per raó de l'edat, l'accés a aquests locals, establiments, equipaments o espais d'acord amb la normativa sectorial d'aplicació.

A aquests efectes, les persones titulars o responsables del local, establiment, equipament o espai han de designar personal per al control d'accessos encarregat de fer la comprovació de qualsevol dels certificats previstos presentats per les persones que hi vulguin accedir com a usuàries, sense conservar les dades que s'hi contenen i sense fer-ne ús per a cap altra finalitat que l'esmentada de control d'accés.

A l'entrada dels locals, establiments, equipaments o espais, en una zona visible, s'ha de col·locar un cartell on, d'acord amb el model fet públic en la pàgina web del Departament de Salut, s'informi les persones usuàries de les mesures previstes en aquest apartat, sobre el seu caràcter necessari per a l'accés al local, així com sobre la no conservació de les dades personals acreditades. S'exclouen d'aquest requisit de control d'accés els locals i establiments relacionats al paràgraf primer els que disposin únicament d'espais i terrasses a l'aire lliure, o bé els que tinguin habilitats, en exclusiva, per a l'exercici de l'activitat autoritzada, espais i terrasses a l'aire lliure.”

Aixecar la suspensió de l'eficàcia dels apartats següents de la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya:

a) De l'apartat 9, punt 2, paràgraf tercer; de l'apartat 12, punt 1, paràgraf tercer; de l'apartat 12, punt 2, paràgraf quart; de l'apartat 12, punt 3, lletra f); de l'apartat 12, punt 5, paràgraf primer; de l'apartat 12, punt 6, paràgraf segon, i de l'apartat 13, paràgraf quart, en allò que fa referència a la remissió a l'apartat 8 ("Ús del certificat COVID”).

b) De l'apartat 12, punt 2, paràgraf tercer; de l'apartat 14, paràgraf primer, i de l'apartat 21.

Aquesta resolució entra en vigor a les 00.00 hores del dia 3 de desembre de 2021 i produeix efectes fins a les 00.00 hores del dia 10 de desembre de 2021.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu la resolució
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC