• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Es prorroguen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Es prorroguen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19


Ordre INT/1472/2021, de 28 de desembre, publicada al BOE número 312, de 29 de desembre de 2021

29/12/2021

La Recomanació (UE) 2020/912 del Consell, de 30 de juny, sobre la restricció temporal dels viatges no essencials a la Unió Europea i el possible aixecament d'aquesta restricció, va establir un llistat de tercers països els residents dels quals quedaven exempts de les restriccions de viatge a la Unió Europea, així com un conjunt de categories específiques de persones també exemptes d'aquestes restriccions, independentment del seu lloc de procedència. Aquesta Recomanació ha estat modificada en successives ocasions per a anar adaptant el llistat de tercers països a les circumstàncies epidemiològiques o per a realitzar determinats ajustos en els criteris aplicats. La Recomanació del Consell i les seves modificacions són aplicades a Espanya mitjançant l'Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, amb les seves successives pròrrogues i modificacions. Els efectes de l'Orde INT/657/2020 finalitzen el 31 de desembre de 2021, per la qual cosa, al no haver variat la Recomanació del Consell, procedeix prorrogar els seus efectes durant un altre mes addicional, fins les 24:00 hores del 31 de gener de 2022.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC