• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
Actualització de mesures en matèria de salut pública relacionades amb la COVID-19
Actualització de mesures en matèria de salut pública relacionades amb la COVID-19


Resolució SLT/8/2022, de 4 de gener, publicada al DOGC número 8578A, del 5 de gener de 2022

10/01/2022

Mitjançant aquesta Resolució s'estableixen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en els termes indicats en els apartats següents de la present Resolució. Les mesures que conté aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures. La durada de les mesures s'estableix per catorze dies, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que conté aquesta Resolució.

Aquesta Resolució entra en vigor a les 00.00 hores del dia 7 de gener de 2022.

Les mesures més destacades són les que segueixen:

-Mesures de protecció individual i col·lectiva:

La ciutadania ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i ha d'adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en: la higiene freqüent de mans; la higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls); la distància física interpersonal de seguretat; l'ús de mascareta en els termes establerts a l'apartat 2.3 d'aquesta Resolució; la preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats; la ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies. Tant en espais tancats com a l'aire lliure, excepte per a grups de persones convivents, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, llevat que en siguin vigents per a la tipologia de l'activitat valors més restrictius. Quan el desenvolupament de l'activitat no permeti mantenir la distància física interpersonal de seguretat s'han d'adoptar les mesures d'higiene i organitzatives adequades per prevenir els riscos de contagi.

L'ús de mascareta queda subjecte a les condicions següents:

a) Les persones de sis anys en endavant estan obligades a l'ús de mascareta en els supòsits establerts a l'article 6.1 de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, així com en els supòsits que estableix expressament aquesta Resolució.

b) L'obligació de l'ús de mascareta prevista a la lletra a) no és exigible en els supòsits establerts a l'article 6.2 de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

c) L'obligació de l'ús de mascareta es refereix també a la seva adequada utilització, de manera que cobreixi la paret nasal i fins a la barbeta.

d) Sense perjudici de l'obligació d'ús establerta, es recomana, com a mesura de precaució, la utilització de mascareta en espais privats, tant oberts com tancats, quan existeixin reunions o una possible confluència de persones no convivents, i en espais a l'aire lliure, especialment en aquells on, per l'afluència de persones, és difícil de controlar-hi que es manté en tot moment la distància física interpersonal.

- Restriccions a la mobilitat nocturna: de la 1h a les 6h, de dilluns a diumenge (excepte per a la mobilitat essencial) en els municipis afectats. Als efectes justificatius dels supòsits exclosos de la restricció, el Departament d'Interior posarà a disposició de la ciutadania, en la seva pàgina web, un certificat autoresponsable de desplaçament.

- Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social: les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents.

Es recomana que per part de les administracions públiques competents es limiti l'accés als espais de pública concurrència de titularitat pública, especialment en espais tancats, però també a l'aire lliure, com parcs, platges o altres similars, quan no es puguin garantir les condicions de seguretat que evitin aglomeracions de persones.

En les reunions que suposin, amb subjecció als límits establerts, la concentració de persones en espais públics, no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes entre les 01.00 hores i les 06.00 hores.

- Treball: Es recomana als titulars dels centres de treball que adoptin mesures que prioritzin la prestació de l'activitat laboral per mitjà del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral aquest sigui possible.

- Congressos, convencions, fires comercials i festes majors: Es recomana la celebració de congressos, convencions, fires comercials i activitats assimilables, així com esdeveniments professionals per mitjans telemàtics.

- Tancament de l’oci nocturn.

- Hostaleria i restauració:

Els establiments d'hostaleria i restauració han d'exercir l'activitat de restauració amb subjecció a les condicions següents:

- En l'interior, l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima d'1,5 metres entre els comensals de taules o agrupacions de taules diferents.

-S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima d'1,5 metres entre els comensals de taules o agrupacions de taules diferents.

- El nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules és de deu persones, tant a l'interior com en terrasses i espais a l'aire lliure, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

- L'ús de la mascareta és obligatori mentre no es consumeix.

- En els establiments a què fa referència aquest apartat, inclosos els salons de banquets, no es pot dur a terme cap activitat de ball.

- Horaris de tancament:

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general, i la franja entre les 06.00 hores i les 00.30 hores del dia següent en cas d'activitats culturals, i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, inclosa la recollida a l'establiment i la prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

S'exceptuen d'aquestes limitacions les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. En cap cas es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 i les 6.00 hores.

Els locals o establiments en què es realitzen activitats recreatives musicals amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, cafès teatre i cafès concert, així com els locals i establiments de restauració, se subjecten a l'horari general establert a l'Ordre 358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament, per a cada tipus d'activitat, i és l'hora màxima de tancament les 00.30 hores, a partir de la qual es disposa de 30 minuts per al desallotjament d'acord amb l'Ordre esmentada. No són d'aplicació els perllongaments ni els horaris especials previstos als articles 4, 6 i 7 de l'Ordre 358/2011.

Així mateix, les activitats culturals com cinemes, equipament d'arts escèniques i musicals i les activitats populars i tradicionals de caràcter musical, disposaran de 30 minuts addicionals sobre l'horari màxim de tancament establert en aquest apartat, per al desallotjament. El públic assistent comptarà amb el temps suficient per al retorn al seu domicili des del lloc de l'activitat cultural i haurà d'acreditar documentalment que procedeix d'aquests actes per mitjà de la presentació de les entrades o altres documents anàlegs.

- Les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris, circs amb carpa i els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, quan es desenvolupen en espais tancats, han de limitar l'aforament al 70% de l'autoritzat. En tot cas, i tant per a les activitats desenvolupades a l'aire lliure com en espais tancats, els assistents han d'estar asseguts. S'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- Les instal·lacions i els equipaments esportius:

Les instal·lacions i els equipaments esportius estan subjectes a una limitació del 70% de l'aforament autoritzat i s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Es recomana la realització de les activitats grupals a l'exterior sempre que sigui possible. En les activitats esportives en interiors és obligatori l'ús de mascareta. En la realització de curses i activitats exteriors s'ha de garantir la sortida esglaonada per mantenir la distància de seguretat i dur la mascareta posada quan no s'estigui fent l'activitat. Es recomana la suspensió de les competicions esportives no professionals. En els vestidors s'ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. En la realització de curses i activitats exteriors s'ha de garantir la sortida esglaonada per mantenir la distància de seguretat i dur la mascareta posada quan no s'estigui fent l'activitat.

- Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts)

Les activitats docents i les activitats d'intervenció socioeducativa per a l'atenció i formació de persones amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.

Les etapes del primer cicle i segon cicle d'educació infantil, els ensenyaments obligatoris i postobligatoris, això és, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior, i els ensenyaments de règim especial reglats, han d'aplicar les mesures d'ensenyament previstes als seus plans d'organització del curs 2021-2022. En els ensenyaments postobligatoris i en els ensenyaments de règim especial reglats no és necessari reduir la presència dels alumnes als centres.

Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport escolar, organitzades dins o fora d'un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada, es poden realitzar d'acord amb el document Especificacions sobre el Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars.

L'esport federat es pot dur a terme d'acord amb la seva normativa sectorial.

Les activitats de l'àmbit del lleure educatiu, així com les activitats en l'àmbit del lleure inclusiu dirigides a persones amb discapacitats, es poden dur a terme tant en espais interiors com a l'aire lliure seguint, en tot cas, el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, i havent d'extremar les mesures de protecció.

En l'àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i escoles de negocis ubicades a Catalunya), les pràctiques i les avaluacions poden ser presencials. En el desenvolupament de les activitats teòriques presencials es pot considerar la presencialitat fins a un màxim del 100% de l'aforament autoritzat, i havent d'extremar les mesures de protecció, amb subjecció al Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Correspon a cada universitat fer-ne la concreció d'acord amb els criteris d'autonomia acadèmica i per a la millor prestació del servei a l'estudiantat.

-Actes religiosos i cerimònies civils: Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 70% de l'aforament, i garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- Activitats relacionades amb el joc: Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo estan subjectes a una limitació del 50% de l'aforament autoritzat, i s'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

- Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives i assemblees d'entitats

Els parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanent desmuntables, estan subjectes a una limitació en l'aforament autoritzat del 70% i a les mesures establertes al pla sectorial corresponent aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

Les activitats lúdiques en espais tancats es poden desenvolupar amb subjecció a una limitació en l'aforament autoritzat del 50% i a unes condicions de ventilació òptimes.

- Ús del certificat Covid:

L'accés als locals, establiments, equipaments o espais habilitats es condiciona a la presentació d'un certificat per part de les persones usuàries, emès per un servei públic de salut, en suport digital o en paper, que acrediti alguna de les circumstàncies següents:

a) Que a la persona titular se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la COVID-19 d'alguna de les vacunes autoritzades (certificat de vacunació).

b) Que la persona titular disposa d'una prova diagnòstica negativa en relació amb la COVID-19 realitzada en les últimes 72 hores en el cas de les proves RT-PCR i en les últimes 48 hores en el cas dels tests d'antígens (certificat de prova diagnòstica).

c) Que la persona titular s'ha recuperat de la COVID-19 en els darrers sis mesos després d'un resultat positiu obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada vàlida per l'autoritat competent (certificat de recuperació).

D'aquesta condició, n'estan exonerades les persones menors de 13 anys que no tinguin limitat, per raó de l'edat, l'accés a aquests locals, establiments, equipaments o espais d'acord amb la normativa sectorial d'aplicació.

A aquests efectes, les persones titulars o responsables del local, establiment, equipament o espai han d'establir el sistema de control d'accessos que permeti fer la comprovació de qualsevol dels certificats previstos presentats per les persones que hi vulguin accedir com a usuàries, sense conservar les dades que s'hi contenen i sense fer-ne ús per a cap altra finalitat que l'esmentada de control d'accés.

A l'entrada dels locals, establiments, equipaments o espais s'ha de col·locar un cartell en una zona visible, on, d'acord amb el model publicat a la pàgina web del Departament de Salut, s'informi les persones usuàries de les mesures previstes en aquest apartat, sobre el seu caràcter necessari per a l'accés al local, així com sobre la no conservació de les dades personals acreditades.

S'exigeix la presentació dels certificats de vacunació, de prova diagnòstica o de recuperació en els termes establerts a l'epígraf 1 d'aquest apartat, per accedir, en qualitat de persones usuàries, als locals, establiments, equipaments o espais habilitats per als àmbits d'activitat següents:

a) Sales i gimnasos on es practica activitat física i/o esportiva, com també al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat.

b) Locals i establiments de restauració, inclosos salons de banquets. S'exceptuen d'aquesta previsió els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, els menjadors escolars, els serveis de restauració integrats en centres universitaris per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a l'estudiantat i els serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

c) Sales de concert, cafès teatre, cafès concert i restaurants musicals.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu resolució


BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC