• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'aprova el repartiment de les quantitats a finançar relatives al bo social i al cost del subministrament d'electricitat dels consumidors a què fan referència els articles 52.4.j) i 52.4.k) de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, corresponent a l'any 2022
S'aprova el repartiment de les quantitats a finançar relatives al bo social i al cost del subministrament d'electricitat dels consumidors a què fan referència els articles 52.4.j) i 52.4.k) de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, corresponent a l'any 2022


Ordre TED/733/2022, de 22 de juliol, publicada al BOE número 181, de 29 de juliol de 2022

29/07/2022

Aquesta ordre té per objecte aprovar els percentatges i valors unitaris a aplicar per al finançament del bo social i del cost de subministrament dels consumidors a què fa referència els paràgrafs j) i k) de l'article 52.4 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, des de la seva entrada en vigor fins que resulti d'aplicació l'ordre corresponent a l'any 2023.

D'acord amb l'apartat 3 de l'article 45 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, el bo social cobrirà la diferència entre el valor del preu voluntari per al petit consumidor i un valor basi, que podrà ser diferent segons les categories de consumidors vulnerables que s'estableixin, que es denominarà tarifa d'últim recurs i serà aplicat pel corresponent comercialitzador de referència en les factures dels consumidors que estiguin acollits a aquest. El bo social resultarà d'aplicació als consumidors vulnerables que compleixin amb les característiques socials, de consum i poder adquisitiu que es determinin per reial decret. D'altra banda, mitjançant el Reial decret llei 7/2016, de 23 de desembre, pel qual es regula el mecanisme de finançament del cost del bo social i altres mesures de protecció al consumidor vulnerable d'energia elèctrica i el Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors, van ser creades dues noves categories de consumidors essencials. Recentment, el Tribunal Suprem ha dictat diverses sentències que declaren la nul·litat i inaplicabilitat del règim de finançament del bo social i del règim de cofinançament amb les administracions públiques d'aquells subministraments a consumidors que tinguin la condició de vulnerables severs acollits a tarifes d'últim recurs i que estiguin en risc d'exclusió social. Donada la necessitat de definir un nou mecanisme de finançament, el Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, regula el nou esquema de finançament del bo social i del cost del subministrament d'electricitat del consumidor en risc d'exclusió social. I, ara aquesta ordre fixa el repartiment de les quantitats a finançar relatives al bo social i al cost del subministrament d'electricitat dels consumidors a què fan referència els articles 52.4.j) i 52.4.k) de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, per activitat de la cadena de subministrament d'energia elèctrica, fins que resulti d'aplicació l'ordre corresponent a 2023.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC