• Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • LinkedIn
  • WhatsApp
S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions adreçades a ajuntaments i consells comarcals per al foment de la creació d'infraestructures de protecció civil
S'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions adreçades a ajuntaments i consells comarcals per al foment de la creació d'infraestructures de protecció civil


Ordre INT/189/2022, de 27 de juliol, publicada al DOGC número 8720, de 29 de juliol de 2022

29/07/2022

Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions adreçades a ajuntaments i consells comarcals per enfortir la capacitat dels ens locals per fer front a situacions adverses, catàstrofes i calamitats públiques a través del finançament de material destinat a les actuacions en matèria de protecció civil.

Pot ser objecte de subvenció l'equipament dels ajuntaments i consells comarcals per a la gestió d'emergències de protecció civil. En especial, la dotació material de:

- Mitjans i recursos per a l'avís i informació a la població en situacions de risc greu o emergència i la senyalització de riscos

- Mitjans i recursos per a l'acollida i atenció de la població afectada per emergències

- Mitjans i recursos per a la prevenció i minimització dels riscos greus i els efectes de les emergències.

En cap cas el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els ajuntaments i els consells comarcals de Catalunya següents:

  • Ajuntaments amb població de fins a 1.000 habitants.
  • Ajuntaments amb població entre 1.001 i 20.000 habitants que disposin del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) aprovat, homologat i vigent.
  • Ajuntaments amb població de més de 20.000 habitants que disposin del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) aprovat, homologat i vigent i de personal propi que desenvolupi les funcions tècniques de servei de protecció civil municipal.
  • Consells comarcals que disposin del pla d'assistència i suport (PAS) aprovat, homologat i vigent i de personal propi que desenvolupi les funcions tècniques de servei de protecció civil comarcal.

No en poden ser beneficiaris els ens locals que hagin rebut la subvenció adreçada a municipis amb associació de voluntariat de protecció civil per a l'adquisició d'equipament destinat a habilitar centres d'acollida de persones afectades en emergències, atorgada pel Departament d'Interior durant l'any 2022.

Relacionats:

/ ENLLAÇOS
Vegeu l'ordre
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
ODS - FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC
BANC DE BONES PRÀCTIQUES
FOCUS D'INNOVACIÓ LOCAL
PERFIL DEL CONTRACTANT
CODI DE RÈGIM LOCAL
FORMACIÓ
BUTLLETÍ DIGITAL
REVISTA FMC